I Konferencja Studentów ZPSB za nami-podsumowanie

Dnia 15 czerwca w murach Wydziału Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach miało miejsce bezprecedensowe wydarzenie. W ramach zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu „pedagogika społeczna” studenci pierwszego roku pedagogiki zorganizowali i wzięli czynny udział w konferencji pt. „W kręgu zagadnień pedagogiki społecznej”. W swoich wystąpieniach prelegenci zwrócili uwagę na różnorodność obszarów problemowych pedagogiki społecznej, szczególnie zaś na jej praktyczny i powszechny charakter.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać referatów dotyczących istotnych problemów społecznych. Dzieci ulicy, streetworking, eurosieroctwo, bezdomność, bezrobocie i wykluczenie społeczne to tylko niektóre kwestie społeczne poruszone w ramach konferencyjnych obrad.

A wartość dodana tego typu aktywności? To z pewnością doświadczanie siebie w nowej roli. Umiejętności konstruowania logicznej wypowiedzi, spójnego i rzeczowego wypowiadania się, mówienia w sposób interesujący dla odbiorcy, ale też świadoma mowa ciała, intonacja głosu, radzenie sobie ze stresem – tego wszystkiego nie można nauczyć się z książek. To trzeba ćwiczyć.

dr Agnieszka Jankowska, wykładowca ZPSB, opiekun merytoryczny konferencji:

Czym dla mnie – nauczyciela akademickiego – jest nauczanie? Wspieraniem w rozwoju, stwarzaniem okazji do przeżycia sukcesu, organizowaniem takich form aktywności, podczas których studenci nie tylko przekonują się o swoich możliwościach, ale właśnie na bazie swoich doświadczeń sięgają po „więcej”, sięgają „dalej”. Mam nadzieję, że ta konferencja była właśnie takim doświadczeniem.