Pedagogika korekcyjna (Diagnoza i terapia pedagogiczna)

 

Kierunek
 • Pedagogika korekcyjna (Diagnoza i terapia pedagogiczna)
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 3 semestry
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Studia o charakterze kwalifikacyjnym przygotowujące do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.07!
Cena
 • już od 414 zł!

Rezerwuję miejsce 

Cel studiów podyplomowych

Studia o charakterze kwalifikacyjnym przygotowujące do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023, poz.2102) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz.1450, Dz.U. 2021, poz. 890, Dz.U. 2023, poz. 2003).

Celem studiów jest:

 • zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie diagnozowania i terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym
 • zdobycie umiejętności stosowania wybranych narzędzi diagnostycznych do diagnozy pedagogicznej prowadzonej w przedszkolu, szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • zdobycie przez słuchaczy umięjętności stosowania metod terapeutycznych w pracy z dzieckiem z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się i z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • absolwent będzie mógł pracować jako terapeuta pedagogiczny i być zatrudniony na stanowisku specjalisty w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty
 • studia pozwolą na prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w placówkach systemu oświaty oraz alternatywnych formach wsparcia dziecka w rozwoju, a także do prowadzenia indywidualnej praktyki terapeutycznej

Adresaci kierunku

 1. Pedagodzy i nauczyciele posiadających ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie wyższych studiów I stopnia (licencjackich), którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
 2. Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach terapeutycznych, świetlicach środowiskowych.

Atuty kierunku

 • dobrze przygotowany i ciekawie realizowany program, zgodnie ze standardami MEiN;
 • profesjonalna kadra z dużym doświadczeniem praktycznym;
 • harmonogram zajęć ustalony dla całego cyklu kształcenia;
 • interaktywne, warsztatowo prowadzone zajęcia;
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej;
 • sprawna obsługa ze strony dziekanatu;
 • BRAK pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego; – świadectwo na podstawie zaliczenia końcowego w formie testu wiedzy i umięjętności na platformie Moodle.

Program studiów

I Dydaktyka specjalna – 30 godz.

 • Dydaktyka specjalna

II Diagnostyka w pedagogice specjalnej – 30 godz.

 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej (zaburzenia rozwoju – różnicowanie, narzędzia diagnostyczne)
 • Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Rysunek jako narzędzie diagnostyczne

III Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki korekcyjnej – 240 godz.

 • Pedagogika specjalna i jej współczesne problemy
 • Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i rewalidacyjna – aspekty prawne
 • Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania – przyczyny i profilaktyka
 • Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki – przyczyny i profilaktyka
 • Podstawy socjoterapii
 • Podstawy logopedii i zaburzeń rozwoju mowy

IV Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie pedagogiki korekcyjnej – 150 godz.

 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
 • Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej – logoterapia
 • Alternatywne metody pracy terapeutycznej: bajkoterapia, muzykoterapia, arteterapia, kinezjologia edukacyjna, terapia ręki

V Praktyki zawodowe – 180 godz.

Łączna liczba godzin: 630 godz. w tym 180 godz. praktyki

Organizacja studiów podyplomowych

OnlineStudia podyplomowe realizowane są w trybie online (z wykorzystaniem aplikacji MS Teams). Zajęcia realizowane są przez rok, odbywają się średnio 2 razy w miesiącu, w soboty lub niedziele w godz. 9.00-17.00 (łącznie 10 godz. dydakt./zjazd).

Warunki ukończenia studiów

Warunki ukończenia studiów:

 • obecność na zajęciach (min 80% godzin przewidzianych w planie studiów),
 • egzamin końcowy w formie testu wiedzy i umiejętności na platformie e-learningowej Moodle,
 • przedstawienie studium przypadku (zakres ustalony wspólnie z opiekunem modułu),
 • odbycie obowiązkowej praktyki.

Liderzy kierunku

Beata Dobińska – psycholożka, psychoterapeutka CBT oraz Terapii Schematu Indywidualnej i Terapii Schematu Par, wykładowczyni akademicka, absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna). Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi, młodymi dorosłymi oraz adolescentami doświadczającymi zaburzeń lękowych, depresyjnych, obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń odżywiania i innych; wspiera osoby, które doświadczają różnorodnych problemów w życiu osobistym i zawodowym. W swojej pracy psychoterapeutycznej wykorzystuje techniki poznawczo-behawioralne (CBT), szczególnie trzeciej fali – Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), techniki terapii schematu oraz techniki psychoterapii Gestalt. Jest certyfikowaną trenerką biznesu z wieloletnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej z osobami dorosłymi. Ukończyła dwuletni certyfikowany programu terapii Gestalt w Krakowie, roczne szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie) oraz certyfikowany przez ISST (International Society of Schema Therapy) kurs Terapii Schematu Indywidualnej i Terapii Schematu Par. Obecnie kończy czteroletnie certyfikowane szkolenie podyplomowe CBT w akredytowanej szkole psychoterapii Crescentia. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi na oddziale psychiatrycznym dla osób dorosłych oraz w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole. Pracuje pod stałą superwizją zarówno w obszarze CBT, jak i Terapii Schematu.