Pedagogika dzieci i młodzieży zdolnej i uzdolnionej

 

Kierunek
 • Pedagogika dzieci i młodzieży zdolnej i uzdolnionej
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i rozwijania talentów u dzieci i młodzieży. Absolwenci zdobędą kompetencje do diagnozowania uzdolnień, tworzenia programów rozwoju oraz efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.07!
Cena
 •  już od 352 zł/mc!

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych.

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie identyfikowania i stymulowania zdolności dzieci i młodzieży. W trakcie studiów słuchacze zdobędą też umiejętności określania uzdolnień dzieci i młodzieży oraz twórczego i efektywnego organizowania i prowadzenia z zajęć rozwijających uzdolnienia.

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (minimum licencjackich), w szczególności: nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół oraz placówek oświatowych, pracowników świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Atuty kierunku

 • dobrze przygotowany i ciekawie realizowany program;
 • profesjonalna kadra z dużym doświadczeniem praktycznym;
 • harmonogram zajęć ustalony dla całego cyklu kształcenia;
 • interaktywne, warsztatowo prowadzone zajęcia;
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej;
 • sprawna obsługa ze strony dziekanatu;
 • BRAK pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego;
 • świadectwo na podstawie zaliczenia końcowego w formie testu wiedzy i umiejętności na platformie Moodle.

Program studiów

 1. Wprowadzenie do pedagogiki zdolności. Koncepcje zdolności, rodzaje zdolności i uzdolnień. 10 godz.
 2. Psychologia zdolności. Współczesne tendencje w badaniach zdolności. 10 godz.
 3. Charakterystyka dzieci/młodzieży zdolnej i uzdolnionej. 10 godz.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – aspekty prawne. 5 godz.
 5. Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 10 godz.
 6. Identyfikacja uczniów zdolnych. Teoretyczne i praktyczne problemy rozpoznawania zdolności dzieci i młodzieży. 10 godz.
 7. Zdolny uczeń w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej. 10 godz.
 8. Dziecko zdolne w przedszkolu i zabawy rozwijające zdolności dziecka. 10 godz.
 9. Koncepcje kształcenia uczniów zdolnych. 10 godz
 10. Uzdolniony uczeń z niepełnosprawnością. 10 godz.
 11. Metody i formy pracy z dzieckiem zdolnym na lekcji oraz zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 10 godz.
 12. Tworzenie indywidualnych programów wspierania zainteresowań, zdolności i talentu ucznia zdolnego – warsztat praktyczny. 10 godz.
 13. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – warsztat praktyczny. 10 godz.
 14. Praca z uczniem zdolnym – innowacje, programy, dobre praktyki. 10 godz.
 15. Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych. 10 godz.
 16. Nauczyciel ucznia zdolnego – osobowość i kompetencje. 5 godz.

Łączna liczba godzin: 150

Program studiów

On-line – Studia podyplomowe realizowane są w trybie on-line (z wykorzystaniem aplikacji MS Teams). Zajęcia realizowane są przez rok, odbywają się średnio 2 razy w miesiącu, w soboty lub niedziele w godz. 9.00-17.00 (łącznie 10 godz. dydakt./zjazd).

Warunki ukończenia studiów

 • obecność na zajęciach (min 80% wymaganych godzin)
 • zdanie egzaminu końcowego, dostępnego na platformie e-learningowej

Liderzy kierunku

dr Grażyna Erenc-Grygoruk – adiunkt Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, członek Zachodniopomorskiego Regionalnego Stowarzyszenia Nauczycieli Innowatorów na Rzecz Jakości Edukacji w Szczecinie oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogów. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, szczególnie jego różnych aktywności, predyspozycji, zdolności oraz tworzenia czynników do jego wszechstronnego rozwoju. Autorka około stu artykułów dla studentów, nauczycieli, rodziców, monografii “Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej” .