Resocjalizacja i socjoterapia

Zapisz się do 31 maja i zyskaj 2 raty gratis!

 

Kierunek
 • Resocjalizacja i socjoterapia
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2022
Opis
Podczas uczęszczania na Resocjalizację i socjoterapię zdobędziesz wiedze i umiejętności właściwe dla pracy z osobami z zaburzeniami zachowania i nieprzystosowanymi społecznie: z psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki oraz komunikacji interpersonalnej.
Aktualna zniżka
 • 2 raty gratis tylko do 31.05.2022!
Cena
 • Już od 547,50 zł!

 

Rezerwuję miejsce

 

Studia o charakterze kwalifikacyjnym przygotowujące do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz.1575), oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz.1450).

Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności właściwych dla pracy z osobami z zaburzeniami zachowania i nieprzystosowanymi społecznie: z psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki oraz komunikacji interpersonalnej. Absolwenci uzyskają kwalifikacje do pomocy indywidualnej oraz prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w ramach pracy z grupą, z dziećmi i młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (minimum licencjackich), a w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli  różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracowników świetlic terapeutycznych lub poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratorów zawodowych.

Program studiów:

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i instytucje opiekuńczo-wychowawcze – aspekty prawne. 10 godz.
2. Pedagogika specjalna. Zakres kompetencji pedagoga specjalnego w szkole. 30 godz.
3. Diagnostyka w pedagogice specjalnej. 30 godz.
4. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualna i niedostosowaniem społecznym. 20 godz.
5. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. 40 godz.
6. Pedagogika resocjalizacyjna. 20 godz.
7. Psychologia penitencjarna. 30 godz.
8. Psychopedagogika rodziny. 30 godz.
9. Diagnoza i terapia osób ze spektrum autyzmu. 30 godz.
10. Podstawy socjoterapii. 30 godz.
11. Dydaktyka specjalna. 30 godz.
12. Trening efektywności indywidualnej pedagoga specjalnego i terapeuty. 20 godz.
13. Metodyka socjoterapii. 20 godz.
14. Metodyka pracy z osobą uzależnioną. 20 godz.
15. Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym. 20 godz.
16. Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w placówkach resocjalizacyjnych. 20 godz.
17. Metodyka pracy kuratora sądowego. 20 godz.
18. Metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 30 godz.

Łączna liczba godzin: 450 + 180 godz. praktyki zawodowej

Perspektywy zawodowe:

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, może także podjąć pracę w poradniach socjoterapeutycznych, pogotowiach opiekuńczych szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (w przypadku osób posiadających przygotowanie pedagogiczne). Miejscem zatrudnienia absolwentów może być także system pomocy społecznej, a w tym takie placówki jak: ośrodki pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, placówki interwencji kryzysowej, ośrodki wspierające bezdomnych, uzależnionych, ośrodki pomocy postpenitencjarnej, świetlice profilaktyczne, socjoterapeutyczne oraz inne instytucje pracujące z młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Ukończenie tej formy kształcenia umożliwia również wykonywanie zawodu kuratora sądowego.

Korzyści:

 • zdobycie lub uzupełnienie posiadanych umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych; poszerzenie zakresu oddziaływań wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych,
 • praktyczny charakter studiów (wykładowcy z dużym doświadczeniem praktycznym; ponadto w programie studiów przewidziano praktykę w gabinetach terapii pedagogicznej, poradniach, szkołach, ośrodkach socjoterapii, świetlicach socjoterapeutycznych, instytucjach pracujących z młodzieżą niedostosowaną społecznie),
 • dobra organizacja i warunki realizacji zajęć stacjonarnych oraz online,
 • wykładowcy – zajęcia prowadzą praktycy oraz wykładowcy akademiccy o bogatym doświadczeniu zawodowym.

 

Organizacja studiów: Studia podyplomowe realizowane są przez 3 semestry i obejmują:

 • 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla osób z przygotowaniem w zakresie pedagogiki specjalnej
 • 450 godzin zajęć i 180 godzin praktyk dla osób bez przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

Lider kierunku:

 

Rezerwuję miejsce