Resocjalizacja i socjoterapia

Zarezerwuj miejsce teraz i zyskaj aż 950 złotych zniżki! Opłatę wpisową dostajesz gratis!

Studia o charakterze kwalifikacyjnym przygotowujące do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz.1575), oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz.1450).

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności właściwych dla pracy z osobami z zaburzeniami zachowania i nieprzystosowanymi społecznie: z psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki oraz komunikacji interpersonalnej. Absolwenci uzyskają kwalifikacje do pomocy indywidualnej oraz prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w ramach pracy z grupą, z dziećmi i młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Adresaci:            Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (minimum licencjackich), a w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli  różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracowników świetlic terapeutycznych lub poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratorów zawodowych.

 

Program studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • psychoterapia i socjoterapia
 • diagnostyka resocjalizacyjna
 • metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
 • metodyka pracy kuratora sądowego
 • trening w zakresie zapobiegania agresji
 • mediacje i negocjacje w sytuacji kryzysowej

 

Perspektywy zawodowe: Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, może także podjąć pracę w poradniach socjoterapeutycznych, pogotowiach opiekuńczych szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (w przypadku osób posiadających przygotowanie pedagogiczne). Miejscem zatrudnienia absolwentów może być także system pomocy społecznej, a w tym takie placówki jak: ośrodki pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, placówki interwencji kryzysowej, ośrodki wspierające bezdomnych, uzależnionych, ośrodki pomocy postpenitencjarnej, świetlice profilaktyczne, socjoterapeutyczne oraz inne instytucje pracujące z młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Ukończenie tej formy kształcenia umożliwia również wykonywanie zawodu kuratora sądowego.

Korzyści:

 • zdobycie lub uzupełnienie posiadanych umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych; poszerzenie zakresu oddziaływań wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych,
 • praktyczny charakter studiów (wykładowcy z dużym doświadczeniem praktycznym; ponadto w programie studiów przewidziano praktykę w gabinetach terapii pedagogicznej, poradniach, szkołach, ośrodkach socjoterapii, świetlicach socjoterapeutycznych, instytucjach pracujących z młodzieżą niedostosowaną społecznie),
 • dobra organizacja i warunki realizacji zajęć stacjonarnych oraz online.

Wykładowcy – zajęcia prowadzą praktycy oraz wykładowcy akademiccy o bogatym doświadczeniu zawodowym.

 

Organizacja studiów: Studia podyplomowe realizowane są przez 3 semestry i obejmują:

 • 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla osób z przygotowaniem w zakresie pedagogiki specjalnej
 • 450 godzin zajęć i 180 godzin praktyk dla osób bez przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

 

Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu, w piątki w godzinach: 16.30-20.00 oraz soboty i/lub niedziele w godzinach 8.30-17.00 w siedzibie Wydziału ZPSB w Gryficach. W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, zajęcia mogą być realizowane w całości w formie online.

Warunki ukończenia studiów: obecność na zajęciach (min. 80% wymaganych godzin), uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w programie studiów, odbycie obowiązkowej praktyki, zdanie egzaminu końcowego, dostępnego na platformie e-learningowej (co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi).

Rezerwuję miejsce
Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 4 Średnia: 3.5]