Resocjalizacja i socjoterapia

Dołącz do grupy zajęciowej!

 
 
 

 

Rezerwuję miejsce

 

W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu mogą być realizowane w całości w formie online. 

 

Kwalifikacyjne Studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień są odpowiedzią na obserwowane, rosnące problemy związane z niedostosowaniem społecznym osób czy tendencją do uzależnień, w tym od środków psychoaktywnych i internetu.

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z ludźmi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym (z powodu zachowań przestępczych, bezdomności, uzależnienia itp.). W trakcie studiów Słuchacz uzyskuje pogłębioną interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą na analizowanie i interpretowanie zachowań ludzi, w szczególności na tle problemów niedostosowania społecznego i uzależnień, z uwzględnieniem ich źródeł i konsekwencji. Zdobywa także umiejętności w zakresie metod diagnozy oraz profilaktyki i terapii. Studia przygotowują do pracy opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej z osobami niedostosowanymi społecznie – zarówno z dziećmi i młodzieżą w placówkach dla nieletnich, jak i z dorosłymi w zakładach penitencjarnych i In. placówkach resocjalizacyjnych. Tym samym, absolwent jest przygotowany do samodzielnego projektowania, organizowania i realizacji działań na rzecz osób zagrożonych i niedostosowanych społecznie.

Dla kogo? Studia przeznaczone są dla:

 • nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych, chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje,
 • pracowników pomocy społecznej,
 • pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych, ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych, zakładów karnych,
 • policjantów, kuratorów sądowych,
 • liderów społecznych i wolontariuszy, animatorów kultury,
 • pracowników instytucji samorządowych i rządowych, prowadzących aktywność w obszarze profilaktyki społecznej,
 • osób poszukujących zatrudnienia w instytucjach zajmujących się statutowo realizacją zadań w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Kandydaci na studia powinni mieć ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na takich kierunkach jak: pedagogika, pedagogika specjalna, profilaktyka społeczna, socjologia, psychologia, profilaktyka społeczna, nauki o rodzinie, praca socjalna, prawo, politologia.

Zdobyta wiedza pozwoli ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach (oraz w formach pozainstytucjonalnych) pracujących z dziećmi i młodzieżą (a także z osobami dorosłymi) z niepełnosprawnością społeczną, sprawiającymi trudności wychowawcze, niedostosowaną społecznie, przejawiająca zaburzenia emocji i zachowań

W programie studiów znają się m.in. takie zagadnienia, jak:

 • Prawne aspekty resocjalizacji
 • Diagnoza problemów przestępczości i in. ryzyk i zagrożeń społecznych
 • Praca z dzieckiem i rodziną zagrożoną uzależnieniem
 • Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Techniki diagnozy resocjalizacyjnej
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Specyfika uzależnień chemicznych (spektrum narkotyków) i behawioralnych
 • Profilaktyka uzależnień – metody
 • Mediacje społeczne i trening umiejętności społecznych
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
 • Interwencja kryzysowa w uzależnieniach – metody i praktyka
 • Grupy specyficzne w terapii uzależnień
 • Psychologia współuzależnienia
 • Trening zastępowania agresji

Organizacja studiów: Trzysemestralne studia podyplomowe trwają 12 miesięcy  i prowadzone są w trybie zaocznym (weekendy). Zajęcia odbywają się w blokach 15 godzinnych, 2-3 razy w miesiącu, w piątki w godzinach: 16.30-20 oraz soboty lub w niedziele: od 8.30 do 17.20, w siedzibie Uczelni w Gryficach.

 

 

Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 2 Średnia: 4.5]