Resocjalizacja i socjoterapia

 

Kierunek
 • Resocjalizacja i socjoterapia
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Podczas uczęszczania na Resocjalizację i socjoterapię zdobędziesz wiedze i umiejętności właściwe dla pracy z osobami z zaburzeniami zachowania i nieprzystosowanymi społecznie: z psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki oraz komunikacji interpersonalnej.
Aktualna zniżka
 • studiuj taniej tylko do 31.05!
Cena
 • już od 397 zł/mc!

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Resocjalizacja i socjoterapia. 

Studiuj taniej nawet o 1750 zł! 

Zapisz się do 31.05 i skorzystaj z promocji!

Rezerwuję miejsce 

Cel studiów podyplomowych

Studia o charakterze kwalifikacyjnym przygotowujące do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023, poz.2102) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz.1450, Dz.U. 2021, poz. 890, Dz.U. 2023, poz. 2003).

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności właściwych dla pracy z osobami z zaburzeniami zachowania i nieprzystosowanymi społecznie: z psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki oraz komunikacji interpersonalnej. Absolwenci uzyskają kwalifikacje do pomocy indywidualnej oraz prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w ramach pracy z grupą, z dziećmi i młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (minimum licencjackich), a w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracowników świetlic terapeutycznych lub poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratorów zawodowych.

Atuty kierunku

 • dobrze przygotowany i ciekawie realizowany program, zgodnie ze standardami MEiN
 • profesjonalna kadra z dużym doświadczeniem praktycznym
 • harmonogram zajęć ustalony dla całego cyklu kształcenia
 • interaktywne, warsztatowo prowadzone zajęcia
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej
 • sprawna obsługa ze strony dziekanatu
 • BRAK pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
 • świadectwo na podstawie zaliczenia końcowego w formie testu wiedzy i umięjętności na platformie Moodle

Program studiów

 1. Pedagogika specjalna i jej współćzesne problemy. 10 godz.
 2. Pedagogika resocjalizacyjna. 10 godz.
 3. Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci i młodzieży. 10 godz.
 4. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. 10 godz.
 5. Systemy instytucji opiekuńczo-wychowawczych i profilaktyczno-resocjalizacyjnych. 10 godz.
 6. Diagnostyka w pedagogice specjalnej. 10 godz.
 7. Diagnostyka resocjalizacyjna. 10 godz.
 8. Dydaktyka specjalna. 10 godz.
 9. Metodyka pracy resocjalizacyjnej. 10 godz.
 10. Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w placówkach resocjalizacyjnych. 10 godz.
 11. Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym. 10 godz.
 12. Metodyka pracy kuratora sądowego. 10 godz.
 13. Psychologia penitencjarna. 10 godz.
 14. Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna. 10 godz.
 15. Podstawy socjoterapii. 10 godz.
 16. Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych. 10 godz.
 17. Mediacje i negocjacje w sytuacji kryzysowej. 10 godz.
 18. Warsztat wychowawcy placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. 10 godz.
 19. Trening w zakresie neutralizacji agresji. 10 godz.
 20. Trening kompetencji wychowawczych. 10 godz.
 21. Osoba z zaburzeniami zachowania: edukacja, (socjo)terapia, resocjalizacja – studium przypadku. 20 godz.
 22. Praktyka zawodowa. 180 godz.

Łączna liczba godzin – 400 godz.

Organizacja studiów podyplomowych

Hybryda – Studia podyplomowe realizowane są w trybie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams i w trybie weekendowym, stacjonarnie w siedzibie Wydziału (z udziałem maksymalnie 40% zajęć on-line), 2- 3 razy w miesiącu, w soboty lub niedziele: od godz. 9.00 do 17.00 (łącznie 10 godz. dydakt./zjazd).

Warunki ukończenia studiów

 • obecność na zajęciach (min 80% godzin przewidzianych w planie studiów)
 • egzamin końcowy w formie testu wiedzy i umiejętności na platformie e-learningowej Moodle
 • przedstawienie studium przypadku (zakres ustalony wspólnie z opiekunem modułu)
 • odbycie obowiązkowej praktyki

Lider kierunku

dr Agnieszka Jankowska – pedagog, nauczyciel akademicki, nauczyciel dyplomowany i ekspert MEiN w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, kierownik placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej. Oligofrenopedagog z doświadczeniem w pracy w placówce rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej. Doradca zawodowy z doświadczeniem w pracy z młodzieżą szkolną oraz osobami długotrwale bezrobotnymi. Zainteresowania naukowe – pedeutologia, edukacja dorosłych, współczesne koncepcje i nurty wychowania.

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.