Kompetencje międzykulturowe

 

Kierunek
 • Kompetencje międzykulturowe
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Celem jest rozwinięcie umiejętności pracy w zróżnicowanym kulturowo środowisku. Absolwenci poznają różnice kulturowe, nauczą się zarządzać zespołem międzykulturowym i komunikować się z osobami z różnych kultur.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.07!
Cena
 • już od 369 zł/mc!

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych.

Cel studiów

Kompetencje międzykulturowe to jedne z kluczowych kompetencji pozwalających na efektywne funkcjonowanie w wielokulturowym i międzynarodowym środowisku współczesnych organizacji, w tym instytucji i organizacji sektora edukacji. Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym. W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę na temat najważniejszych różnic kulturowych wpływających na zachowania ludzi w organizacji, a także umiejętności zarządzania zespołem międzykulturowym, komunikacji międzykulturowej, poznają narzędzia niezbędne w pracy w wielokulturowym środowisku szkolnym i środowisku organizacji.
Studia adresowane są osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (minimum licencjackich), w szczególności:
 • kadry kierowniczej, menedżerów, pracowników działów HR,
 • osób pracujących w organizacjach zajmujących się obsługą obcokrajowców,
 • osób przygotowujących się do podjęcia pracy w środowisku międzynarodowym,
 • pracowników administracji publicznej, w tym funkcjonariuszy straży granicznej, wojska, policji, straży miejskiej,
 • pracowników organizacji pozarządowych planujących działania o charakterze międzynarodowym,
 • nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół oraz placówek oświatowych,
 • opiekunów i wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską.

Atuty studiów

 • dobrze przygotowany i ciekawie realizowany program;
 • profesjonalna kadra z dużym doświadczeniem praktycznym;
 • harmonogram zajęć ustalony dla całego cyklu kształcenia;
 • interaktywne, warsztatowo prowadzone zajęcia;
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej;
 • sprawna obsługa ze strony dziekanatu;
 • BRAK pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego;
 • świadectwo na podstawie zaliczenia końcowego w formie testu wiedzy i umiejętności na platformie Moodle.

Program studiów

Moduł kierunkowy – 120 godz.

 1. Socjologia kultury. 10 godz.
 2. Psychologia międzykulturowa. 10 godz.
 3. Komunikacja międzykulturowa. 10 godz.
 4. Zróżnicowanie kulturowe w Polsce i idea pogranicza (podstawy prawne funkcjonowania obcokrajowców w Polsce). 10 godz.
 5. Komunikacja w środowisku wielokulturowym (werbalna i niewerbalna) – warsztat praktyczny. 10 godz.
 6. Wprowadzenie do kompetencji międzykulturowych. 10 godz.
 7. Tożsamość kulturowa a postawa i percepcja świata. Ekspaci, imigranci i szok kulturowy. 10 godz.
 8. Stereotypy i uprzedzenia – warsztat antydyskryminacyjny. 10 godz.
 9. Narzędzia psychologiczne w stymulowaniu integracji kulturowej. 10 godz.
 10. Public relations i komunikacja medialna w środowisku wielokulturowym. 10 godz.
 11. Etykieta w środowisku wielokulturowym. 10 godz.
 12. Konstruowanie projektów międzykulturowych. 10 godz.

Kompetencje międzykulturowe w edukacji – Moduł obieralny – 30 godz.

 1. Edukacja i integracja międzykulturowa. 10 godz.
 2. Praca z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym. 5 godz.
 3. Praca z uczniem o odmiennych doświadczeniach kulturowych. 5 godz.
 4. Różnice kulturowe w relacjach rówieśniczych – konflikty, dyskryminacja, wykluczenie, przemoc – przeciwdziałanie i reagowanie. 10 godz.

Kompetencje międzykulturowe w organizacji – Moduł obieralny – 30 godz.

 1. Strategiczne aspekty zarządzania międzykulturowego. 10 godz.
 2. Zarządzanie zespołem wielokulturowym. Funkcje i cechy globalnego menedżera. 10 godz.
 3. Różnice kulturowe a komunikacja w zespole. 5 godz.
 4. Wartości w zarządzaniu międzykulturowym i ich znaczenie dla zachowań organizacyjnych. 5 godz.

Łączna liczba godzin: 150

Organizacja studiów podyplomowych

On-line – Studia podyplomowe realizowane są w trybie on-line (z wykorzystaniem aplikacji MS Teams). Zajęcia realizowane są przez rok, odbywają się średnio 2 razy w miesiącu, w soboty lub niedziele w godz. 9.00-17.00 (łącznie 10 godz. dydakt./zjazd).

Warunki ukończenia studiów

 • obecność na zajęciach (min 80% wymaganych godzin)
 • zdanie egzaminu końcowego, dostępnego na platformie e-learningowej

Lider kierunku

dr Grażyna Erenc-Grygoruk – adiunkt Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, członek Zachodniopomorskiego Regionalnego Stowarzyszenia Nauczycieli Innowatorów na Rzecz Jakości Edukacji w Szczecinie oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogów. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, szczególnie jego różnych aktywności, predyspozycji, zdolności oraz tworzenia czynników do jego wszechstronnego rozwoju. Autorka około stu artykułów dla studentów, nauczycieli, rodziców, monografii “Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej” .