Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu

 

Kierunek
 • Edukacja i wspomaganie osób spektrum autyzmu
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Dzieci ze zdiagnozowanym spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) mają trudności w porozumiewaniu się i rozwoju społecznym, charakteryzują się też innym sposobem przetwarzania informacji. Z tego powodu jako uczniowie są wyzwaniem dla całego systemu edukacji, a w szczególności dla nauczycieli. Jeśli pracujesz jako dydaktyk w placówce oświatowej, w której przebywa dziecko autystyczne, zapisz się na studia podyplomowe na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ZPSB w Gryficach i poszerz swoje kompetencje zawodowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz uzyskaj kwalifikacje niezbędne przy prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.05!
Cena
 •  już od 397 zł/mc!

Studiuj taniej nawet o 1750 zł! 

Zapisz się do 31.05 i skorzystaj z promocji!

Rezerwuję miejsce 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu.

Cel studiów podyplomowych

W ostatnich latach liczba dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), takich jak zespół Aspergera, zespół Retta i in. całościowych zaburzeń rozwoju, rośnie w sposób znaczący. Dzieci ze zdiagnozowanym spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) mają trudności w porozumiewaniu się i rozwoju społecznym, charakteryzują się też innym sposobem przetwarzania informacji. Z tego powodu jako uczniowie są wyzwaniem dla całego systemu edukacji, a w szczególności dla nauczycieli.

Celem studiów jest nabycie przez słuchacza aktualnej wiedzy nt. zaburzeń ze spektrum autyzmu, oraz zdobycie umiejętności prowadzenia diagnozy i zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze specjalistycznym i terapeutycznym dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z ASD.

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie wyższych studiów I stopnia (licencjackich) w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub w zakresie psychologii (jednocześnie posiadające przygotowanie pedagogiczne):

 • nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych,
 • psycholodzy i pedagodzy szkolni,
 • psycholodzy i pedagodzy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • logopedzi,
 • fizjoterapeuci,
 • wychowawcy.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Ukończenie uprawnia do ubiegania się o pracę na stanowisku – „nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych”.

Atuty kierunku

 • dobrze przygotowany i ciekawie realizowany program, zgodnie ze standardami MEiN
 • profesjonalna kadra z dużym doświadczeniem praktycznym
 • harmonogram zajęć ustalony dla całego cyklu kształcenia
 • interaktywne, warsztatowo prowadzone zajęcia
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej
 • sprawna obsługa ze strony dziekanatu
 • BRAK pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego; – świadectwo na podstawie zaliczenia końcowego w formie testu wiedzy i umiejętnosci na platformie Moodle.

Program studiów

 1. Psychopatologia dzieci i młodzieży. Różnicowanie zaburzeń. 10 godz.
 2. Pedagogika specjalna i jej współczesne problemy. 10 godz.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i rewalidacyjna – aspekty prawne. 5 godz.
 4. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. 10 godz.
 5. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – etiologia, specyfika rozwojowa. 10 godz.
 6. Diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu. 10 godz.
 7. Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z ASD i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na różnych etapach edukacyjnych. 10 godz.
 8. Praca z zachowaniami trudnymi i niepożądanymi u osób z ASD. 10 godz.
 9. Diagnostyka w pedagogice specjalnej (zaburzenia rozwoju- różnicowanie, narzędzia diagnostyczne). 10 godz.
 10. Specyfika młodego dorosłego i dorosłego z zaburzeniami ze spektrum ASD. 10 godz.
 11. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 10 godz.
 12. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z ASD i niepełnosprawnością intelektualną. 10 godz.
 13. Dydaktyka specjalna. 10 godz.
 14. Metody terapii indywidualnej i grupowej osób z ASD. 10 godz.
 15. Terapia logopedyczna. 10 godz.
 16. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniami z zaburzeniami z ASD i niepełnosprawnością intelektualną. 10 godz.
 17. Elementy terapii sensorycznej. 10 godz.
 18. Rodzina osoby z niepełnosprawnością. Podstawowy trening umiejętności rodzicielskich. 10 godz.
 19. Wspomagające i alternatywne metody komunikacji. 10 godz.
 20. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami. 10 godz.
 21. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z ASD – warsztat. 10 godz.
 22. Osoba z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: rehabilitacja, edukacja, terapia – studium przypadku . 20 godz.
 23. Praktyka o charakterze terapeutycznym. 180 godz.

Łączna liczba godzin – 405 godz.

Organizacja studiów podyplomowych

On-line – Studia podyplomowe realizowane są w trybie on-line (z wykorzystaniem aplikacji MS Teams). Zajęcia realizowane są przez rok, odbywają się średnio 2 razy w miesiącu, w soboty lub niedziele w godz. 9.00-17.00 (łącznie 10 godz. dydakt./zjazd).

Warunki ukończenia studiów

Warunki ukończenia studiów:

 • obecność na zajęciach (min 80% godzin przewidzianych w planie studiów),
 • egzamin końcowy w formie testu wiedzy i umiejętności na platformie e-learningowej Moodle,
 • przedstawienie studium przypadku (zakres ustalony wspólnie z opiekunem modułu),
 • odbycie obowiązkowej praktyki.

Lider kierunku

Beata Dobińska – psycholożka, psychoterapeutka CBT oraz Terapii Schematu Indywidualnej i Terapii Schematu Par, wykładowczyni akademicka, absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna). Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi, młodymi dorosłymi oraz adolescentami doświadczającymi zaburzeń lękowych, depresyjnych, obsesyjno-kompulsyjnych czy zaburzeń odżywiania; wspiera osoby, które doświadczają różnorodnych problemów w życiu osobistym i zawodowym. W swojej pracy psychoterapeutycznej wykorzystuje techniki poznawczo-behawioralne (CBT), szczególnie trzeciej fali – Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), techniki terapii schematu oraz techniki psychoterapii Gestalt. Jest certyfikowaną trenerką biznesu z wieloletnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej z osobami dorosłymi. Ukończyła dwuletni certyfikowany programu terapii Gestalt w Krakowie, roczne szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie). Obecnie kończy czteroletnie certyfikowane szkolenie podyplomowe CBT w akredytowanej szkole psychoterapii Crescentia. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi na oddziale psychiatrycznym dla osób dorosłych oraz w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole. Pracuje pod stałą superwizją zarówno w obszarze CBT, jak i Terapii Schematu.

 

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.