Pedagog szkolny

 

Kierunek
 • Pedagog szkolny
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 3 semestry
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Celem studiów uczyniono zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także udzielania uczniom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.07!
Cena
 • już od 414 zł/mc!

Rezerwuję miejsce 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Pedagog szkolny.

Cel studiów podyplomowych

Studia o charakterze kwalifikacyjnym przygotowujące do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023, poz.2102), Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz.1450, Dz.U. 2021, poz. 890, Dz.U. 2023, poz. 2003) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2023, poz. 1798).

Zgodnie z zasadami organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych, celem studiów uczyniono:

 • zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także udzielania uczniom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • zdobycie umiejętności podejmowania działań z zakresu diagnozowania sytuacji wychowawczych, profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży oraz minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania i prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • przygotowanie słuchaczy do pracy z rodzicami uczniów w zakresie rozpoznawania i rozwijania indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.

Adresaci studiów

Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (minimum licencjackich) i przygotowanie pedagogiczne, w szczególności: nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół oraz placówek oświatowych, pracowników świetlic terapeutycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, burs szkolnych.

Atuty kierunku

 • dobrze przygotowany i ciekawie realizowany program, zgodnie ze standardami MEiN
 • profesjonalna kadra z dużym doświadczeniem praktycznym
 • harmonogram zajęć ustalony dla całego cyklu kształcenia
 • interaktywne, warsztatowo prowadzone zajęcia
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej
 • sprawna obsługa ze strony dziekanatu
 • BRAK pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
 • świadectwo na podstawie zaliczenia końcowego w formie testu wiedzy i umiejętności na platformie Moodle.

Program studiów

I Przygotowanie merytoryczne do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego – 180 godz.

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika szkolna
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – aspekty prawne
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci i młodzieży
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Niepowodzenia edukacyjne i trudności w funkcjonowaniu uczniów
 • Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Podstawy terapii pedagogicznej
 • Projektowanie pomocy i wsparcia uczniom z trudnościami w rozwoju
 • Transpłciowy uczeń. Wsparcie psychologiczne i standardy postępowania
 • Zaburzenia depresyjne i zachowania suicydalne. Rozpoznawanie i podstawowe metody wspierania
 • Patologie społeczne i dysfunkcje współczesnej rodziny
 • Komunikacja interpersonalna w pracy pedagoga szkolnego – mediacje i interwencje w sytuacjach kryzysowych
 • Praca z rodziną ucznia w zakresie edukacji i wychowania

II Przygotowanie dydaktyczne do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego – 70 godz.

 • Dydaktyka specjalna
 • Metodyka i warsztat pracy pedagoga szkolnego
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Zachowania ryzykowne dzieci i adolescentów. Wybrane elementy działań terapeutycznych i psychoedukacyjnych w profilaktyce rozwoju uzależnień
 • Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
 • Wspomaganie uczniów w rozwoju i zajęcia psychoedukacyjne

III Praktyki zawodowe – 60 godz.

Łączna liczba godzin: 310 godz. w tym 60 godz. praktyki.

Organizacja studiów podyplomowych

Online – studia podyplomowe realizowane są w trybie online (z wykorzystaniem aplikacji MS Teams). Zajęcia realizowane są przez rok, odbywają się średnio 2 razy w miesiącu, w soboty lub niedziele w godz. 9.00-17.00 (łącznie 10 godz. dydakt./zjazd).

Warunki ukończenia studiów

 • obecność na zajęciach (min 80% godzin przewidzianych w planie studiów)
 • egzamin końcowy w formie testu wiedzy i umiejętności na platformie e-learningowej Moodle
 • przedstawienie studium przypadku (zakres ustalony wspólnie z opiekunem modułu)

Liderzy kierunku

dr Joanna Balcer – doktor nauk pedagogicznych, ma wieloletnie doświadczenie w edukacji. Wcześniej adiunkt Uniwersytetu Zielonogórskiego, a od 9 lat adiunkt ZPSB w Szczecinie, Wydział w Gryficach. Prowadziła własną poradnię pedagogiczno-psychologiczną, gdzie pomagała innym rozwiązywać problemy dydaktyczne i wychowawcze.