VI Forum Społeczno-Gospodarcze

Tematyka: „Edukacja dla przyszłości. Edukacja osób dorosłych w modelu uczenia się przez całe życie”
  Termin: 14 maja godz. 9:30 / 15 maja godz. 8:00

14 maja – wstęp wolny      

15 maja – wymagana rejestracja

Rejestracja oraz program wydarzenia pod linkiem http://ced.org.pl/forum/

Miejsce: Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach, ul. Piłsudskiego 34

Zjawiska, jakich doświadczamy w ostatnich latach na rynku pracy oraz rynku edukacyjnym w Polsce i poszczególnych regionach, generują konieczność podjęcia po raz kolejny rzeczowej dyskusji na temat niedoborów wykwalifikowanych kadr, w szczególności specjalistów.

Dzisiejszy rynek pracy definiowany już jest coraz powszechniej jako rynek pracobiorcy, gdzie problem bezrobocia odchodzi zdecydowanie na dalszy plan, a pojawia się problem w pozyskaniu odpowiednich kandydatów na pracowników, w tym tych wyspecjalizowanych. Tendencja ta jest widoczna zarówno w skali całego kraju, jak i na poziomie regionalnym i lokalnym.

W dyskusji nad niedoborami specjalistów na rynku pracy, coraz wyraźniej wybrzmiewa również temat specyfiki edukacji osób dorosłych, w tym kształcenia specjalistycznego, które należy rozumieć tutaj bardzo szeroko. Zgodnie z ideą Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, kształcenie specjalistyczne może odbywać się nie tylko na różnych poziomach kształcenia, ale również w  trybie formalnym, nieformalnym oraz pozaformalnym.

Gryfickie Forum Społeczno- Gospodarcze od ponad 5 lat stanowi grunt do wymiany doświadczeń i dyskusji, której celem jest wypracowanie dobrych i skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju społeczno- gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców powiatu gryfickiego i całego regionu, a tu również ich atrakcyjności dla mieszkańców, gości i podmiotów gospodarczych.

Tegoroczne VI Gryfickie Forum Społeczno- Gospodarcze poświęcone będzie problematyce kształcenia osób dorosłych w modelu uczenia się przez całe życie, w wielu kontekstach, które składają się na aktualność, a jednocześnie wielką potrzebę kompleksowego zajęcia się tą kwestią przez wszystkich interesariuszy kształcenia w modelu LLL. Bez wątpienia należą do nich przedstawiciele samorządu lokalnego i administracji rządowej, biznesu, instytucji rynku pracy oraz otoczenia biznesu, organizacji społecznych oraz sektora nauki i edukacji.

 

Problemy poruszane w trakcie konferencji:

  • Jaki jest profil kompetencyjny pracownika, poszukiwanego obecne na rynku pracy?
  • Jak kształtuje się sytuacja osoby dorosłej wobec konieczności uczenia się przez całe życie?
  • Czym jest w istocie kształcenie specjalistyczne w modelu uczenia się przez całe życie?
  • Jak skutecznie kształcić specjalistów na potrzeby lokalnego rynku pracy?
  • Kim są beneficjenci kształcenia specjalistycznego w wymiarze lokalnym i jakie mają oczekiwania?
  • Czym powinien charakteryzować się model kształcenia osób dorosłych na poziomie lokalnym?
  • Jakie wyzwania przed doradcami zawodowymi stawia Zintegrowany System Kwalifikacji?
  • Jaką rolę powinno pełnić doradztwo zawodowe w kształtowaniu świadomości edukacyjnej osób uczących się?

Liczymy głównie  na to, że formuła wymiany poglądów, doświadczeń i koncepcji, przedstawianych i wyrażanych zarówno przez zaproszonych ekspertów, jak i gości – uczestników Forum- pozwoli nam wypracować odpowiedź na pytanie: Jak stworzyć i jak powinien wyglądać skuteczny model kształcenia specjalistycznego w wymiarze lokalnym?

Tegoroczne Forum będzie stanowiło również podsumowanie projektu „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”, realizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie, na Wydziale Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach. (Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020. Umowa nr:  RPZP.08.06.00-32-K039/17-00).

 

Prezentacje zaproszonych ekspertów:

 

Wszystkie zainteresowane osoby, instytucje i organizacje zapraszamy do podjęcia  naszej inicjatywy.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie  VI Forum jest:

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Pedagogiki ZPSB  w Gryficach
dr Jarosław Poteralski
tel. 607 281 710
jpoteralski@zpsb.pl