VIII Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze

 

Temat:      Innowacje motorem rozwoju regionu. Przyszłość dla pokoleń – Gryfice 2050.
Siła potencjału pokoleń szansą na rozwój

Termin:      23 maja 2023 r. (wtorek)

Godziny:     9.30-13.00

Miejsce:      Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Wydział w Gryficach
                    ul. Piłsudskiego 34, Gryfice

Wstęp wolny. Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/diDLCSfZw

Tematyka:

Rozwój regionu – rozumiany jako proces podnoszenia jego konkurencyjności gospodarczej – nieodłącznie wiąże się ze wzrostem poziomu i jakości życia jego mieszkańców. Tym samym stanowi zasadniczy cel i wyzwanie dla wszystkich uczestników procesu (współ)zarządzania rozwojem regionalnym – organów władzy publicznej i samorządowej, podmiotów gospodarczych i samych obywateli.

Rozwój regionalny jest zjawiskiem złożonym. Zależy nie tylko od kombinacji między czynnikami egzogenicznymi i endogenicznymi, ale także od przesłanek społecznych, politycznych, kulturowych, ekologicznych i wielu innych. Temat tegorocznej konferencji dotyczy innowacyjności jako jednego z ważniejszych czynników rozwoju regionalnego. Celem konferencji jest dyskusja nad kształtem regionalnej polityki innowacyjności z uwzględnieniem specyfiki regionu gryfickiego, na bazie dobrych praktyk w tym zakresie (polskich i zagranicznych). Punktem wyjścia do dyskusji są pytania: Jakie procesy, działania, instrumenty współzarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym można określić jako innowacyjne? Jak je wykorzystać dla rozwoju regionu gryfickiego?

Program:

9.30-10.00 Kawa, networking

10.00

PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW

10.15-12.30

Wystąpienia:

1.       Instrumenty terytorialne: innowacja samorządowa czy unijna zachęta do współdziałania?, dr Bartłomiej Kołsut; Sandra Szczerbal, Związek Miast Polskich

2.      Transformacja miasta Schwedt/O, Silvio Moritz, Z-ca Burmistrza Schwedt/O

3.       Innowacje motorem rozwoju regionu na przykładzie Kraju Saary, czyli o tym jak pozytywnie zakręcony profesor wpływa na rozwój spokojnego miasta i jak zachęcić US-Konzern Wolfspeed do otwarcia fabryki w kraju Saary, dr Anita Lorenzen, Fördermittelberaterin Innovations- und Technologietransfer Innovation Transfer Hub, Saarbrücken

4.      Gryfice – miasto beznadziei czy bez nadziei?, Tomasz Aniuksztys, Stowarzyszenie „Z pomysłem”

5.    Czy miasto pamięta o młodych mieszkańcach? Czyli opowieść o tym, dlaczego samorządowi liderzy powinni zwrócić uwagę na młodych mieszkańców, Robert Stępowski, ekspert w dziedzinie marketingu miejsc i marketingu politycznego

6.     Platformy innowacyjności w rozwoju regionalnym, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Politechnika Koszalińska, European Rural Development Network

12.30 -13.00

Dyskusja

13.00

Poczęstunek

Podsumowanie VIII Gryfickiego Forum Społeczno-Gospodarczego:

W dniu 23 maja 2023r. odbyła się kolejna edycja Gryfickiego Forum Społeczno- Gospodarczego, organizowanego przez gryficki Wydział Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych. Tytuł tegorocznej konferencji to: Innowacje motorem rozwoju regionu. Przyszłość dla pokoleń – Gryfice 2050. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciele instytucji samorządowych i administracji państwowej, eksperci, przedsiębiorcy, wykładowcy oraz studenci i młodzież szkolna.

O tym, że innowacje odgrywają istotną rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym, nie trzeba nikogo przekonywać. I chociaż innowacja zazwyczaj kojarzy się z czymś, co dotyczy raczej techniki, technologii czy gospodarki, to współczesne podejście opiera się na zrównoważonej innowacyjności, łączącej aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Stanowi to odpowiedź na problemy dzisiejszego świata: narastające nierówności społeczne, wzrost bezrobocia, starzejące się społeczeństwo, wykluczenia społeczne, zmiany klimatyczne czy rosnące zanieczyszczenie środowiska i jego wpływ na zdrowie społeczeństwa i in.

Podczas tegorocznego Forum szczególna uwaga poświęcona została innowacjom zachodzącym w mikroskali (lokalnie i regionalnie). Dążenia dotyczące poprawy jakości życia mieszkańców oraz identyfikowane lokalnie wyzwania i problemy, w połączeniu z ograniczonymi zasobami wewnętrznymi oraz złożonością struktur społecznych, powinny nakłonić decydentów i innych interesariuszy do stymulowania i zapewniania niezbędnych warunków na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości. Ważne, by zastanowić się, jak ten sam problem można rozwiązać lepiej niż zrobili to poprzednicy, a istniejące rozwiązania – choć skuteczne – zastąpić jeszcze skuteczniejszymi. Ponieważ każda innowacja jest rozwiązaniem chwilowym, chodzi po prostu o poszukiwanie jeszcze lepszych, nowatorskich rozwiązań odpowiadających na potrzeby społeczne i służących naprawie choćby małego wycinka rzeczywistości.

Podczas konferencji poszukiwano odpowiedzi na ważne, a czasem kontrowersyjne i prowokacyjne pytania, m.in.:

  • Czym są innowacje i co może być ich źródłem – w układzie terytorialnym?
  • Jaką rolę w tworzeniu warunków sprzyjających innowacjom, pełnią władze lokalne i regionalne?
  • Jakie są dobre praktyki w procesie tworzenia, wdrażania i dyfuzji innowacji?
  • Czy nasz gryficki region jest wystarczająco innowacyjny? Czy jest zdolny do generowania innowacji? A może niezdolny do generowania innowacji, ale zdolny do ich absorpcji i dyfuzji? Czy może – ani jedno, ani drugie?

Powyższe zagadnienia znalazły odzwierciedlenie w wystąpieniach zaproszonych ekspertów oraz stały się inspiracją do merytorycznej i refleksyjnej dyskusji pokonferencyjnej.

Prezentacje zaproszonych ekspertów:

  1. Instrumenty terytorialne. Innowacja samorządowa czy unijna zachęta do współdziałania – Sandra Szczerbal, Grzegorz Kamiński
  2. Transformacja miasta Schwedt-Oder – Silvio Moritz
  3. Innowacje motorem rozwoju regionu na przykładzie Kraju Saary – Anita Lorenzen
  4. Gryfice – miasto beznadziei czy bez nadziei – Tomasz Aniuksztys
  5. Czy miasto pamięta o młodych mieszkańcach – Robert Stępowski
  6. Platformy innowacyjności w rozwoju regionalnym – dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska

Galeria zdjęć