O czasopiśmie

Zgodnie z tym założeniem, przyjęliśmy bardzo szerokie płaszczyzny publikacyjne, kierując swoją ofertę oprócz pedagogów do przedstawicieli takich dyscyplin, jak:  filozofia, logika, antropologia, historia, socjologia, komunikatologia, biologia, medycyna społeczna, edukacja zdrowotna, nauki psychologiczne, prakseologia, etyka, nauki o organizacji i zarządzaniu, cybernetyka, informatyka, teoria systemów, ekonomia społeczna, ekonomika oświaty, praca socjalna, profilaktyka społeczna, geragogika, nauki polityczne – oczywiście wszystkie teksty powinny być ujmowane w szeroko rozumianym kontekście edukacyjno – wychowawczym.

Zawarte w zeszycie teksty  publikowane w wolnym dostępie (open access) w języku polskim i dostępne nieodpłatnie w całości na stronie internetowej czasopisma.

Przed publikacją wszystkie artykuły są recenzowane.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Zapraszamy autorów do współpracy!