III Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze

III Gryfickie Forum Społeczno- Gospodarcze już za nami

W ostatni piątek 13 maja w siedzibie Wydziału Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach odbyło się III Gryfickie Forum Społeczno- Gospodarcze. Specjalnym gościem był prof. Dariusz Rosati, który przedstawił najnowsze informacje o rewizji budżetu UE na lata 2014- 2020 i jej możliwych konsekwencjach dla Polski.
III Gryfickie Forum Społeczno- Gospodarcze zgromadziło blisko 100 uczestników, którzy reprezentowali środowiska samorządowe, biznesowe, naukowe oraz społeczność mieszkańców Gryfic i okolic.
Tematem nadrzędnym tegorocznej edycji Forum były powiązania funkcjonalno- przestrzenne jako istotny warunek rozwoju regionalnego i jednocześnie szansa dla Gryfic. Po części, poświęconej wystąpieniom zaproszonych gości, odbyła się dyskusja, z której jasno wynika, że warunkiem koniecznym dla rozwoju regionalnego jest współdziałanie przedstawicieli różnych środowisk.

III EDYCJA FORUM W GRYFICACH

na www

Tematyka: „Powiązania funkcjonalno-przestrzenne warunkiem rozwoju regionalnego. Na Gryficach świat się nie kończy

Termin: 13 maja 2016 r., godzina 10:00

Miejsce: Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach, ul. Piłsudskiego 34

Tematyka III Forum Społeczno-Gospodarczego jest naturalną konsekwencją wyników obrad dwóch poprzednich edycji wydarzenia. W tegorocznej edycji przewidujemy udział samorządowców, przedstawicieli instytucji wspierających rozwój regionalny, ekspertów, jak również parlamentarzystów. Swoją obecnością zaszczyci nas również prof. Dariusz Rosati, jak również Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz.

Budowanie i realizacja skutecznej strategii rozwoju regionalnego nie są możliwe bez zaangażowania wszystkich potencjalnych interesariuszy tego procesu. Dotyczy to zarówno współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządowymi na różnych poziomach, jak również, w ramach konkretnych gmin i powiatów, współdziałania podmiotów ze sfery samorządowej, eksperckiej, organizacji pozarządowych, biznesu, nauki i innych.

Ponadto rozwój gminy i powiatu, opiera się nie tylko i wyłącznie na realizowaniu celów lokalnych, ale również jest wypadkową strategii budowanych na poziomie województw, jak również całego kraju. Myślenie w kategoriach problemów, które „tutaj się zaczynają i tutaj się kończą” jest dalece nieuzasadnione. Budowanie skutecznej strategii  na poziomie lokalnym wymaga dużo szerszego horyzontu i spojrzenia na pewne procesy w kategoriach dalece wykraczających poza schemat myślenia granicami administracyjnymi gminy, czy powiatu.

Stąd tak istotne jest myślenie w kategoriach powiązań funkcjonalno-przestrzennych, które wykraczają poza granice administracyjne.

Poruszane tematy w dyskusji:

  • możliwości i bariery rozwoju lokalnego w wyniku powiązań funkcjonalnych;
  • obszary funkcjonalne – nowe mechanizmy realizacji polityki spójności UE w latach 2014-2020;
  • uwarunkowania i kierunki rozwoju Gryfic i gmin powiatu gryfickiego w oparciu o powiązania funkcjonalno-przestrzenne w kontekście strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego.

Prelegenci i pogram III Forum:

Program III Forum w Gryficach -> Otwórz w PDFPrelegenci_x

PARTNERZY I PATRONI MEDIALNI:

stopka

Prezentacje zaproszonych ekspertów: