V Forum Społeczno-Gospodarcze

ZAPRASZAMY NA V EDYCJĘ FORUM W GRYFICACH

Program forum

Tematyka: „Samorządy wobec demograficznego starzenia się ludności. Wyzwania i zadania lokalnej polityki senioralnej”

Termin: 22. maja 2018 r., godz. 10:00
Miejsce: Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach, ul. Piłsudskiego 34

Ważnym, choć nadal nie przez wszystkich dostrzeganym i wystarczająco docenianym zagadnieniem są wyzwania wynikające z nieuchronnych zmian demograficznych, dotyczących w takim samym stopniu całego naszego kraju, regionu i środowisk lokalnych. Po prostu, lub niestety,
polskie społeczeństwo szybko się starzeje.
Tendencja trwa i w najbliższych latach trwać będzie, generując wiele, dotąd nieznanych, konsekwencji społecznych, organizacyjnych i ekonomicznych.
Ponieważ od momentu powołania do życia, celem każdego naszego Forum jest wymiana doświadczeń i dyskusja ukierunkowana na wypracowanie dobrych i skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców powiatu gryfickiego i całego regionu, zjawisko starzenia się obywateli nie mogło pozostać niezauważone.
Gryfickie Forum Społeczno- Gospodarcze to cykl corocznych spotkań przedstawicieli różnych środowisk: samorządu lokalnego i administracji rządowej, biznesu, instytucji rynku pracy oraz otoczenia biznesu, organizacji społecznych oraz sektora nauki i edukacji, których ideą jest wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących najważniejszych dylematów rozwoju regionalnego i lokalnego. W szczególności, celem naszego Forum jest dyskusja i wypracowanie rozwiązań na rzecz rozwoju, podnoszenia jakości życia mieszkańców, oraz integracja społeczności wokół najważniejszych działań.

Problemy poruszane w trakcie konferencji:
• Stereotypy negatywnego postrzegania problemów senioralnych i możliwości ich zmiany, na przykład poprzez traktowanie osób starszych jako ważnego kapitału społecznego i kadrowego.
• Skala problemu demograficznego i jego lokalna specyfika, oraz stopień gotowości i możliwości samorządów do skutecznego realizowania polityki senioralnej.
• Szanse utworzenia obszaru funkcjonalnego, realizującego skutecznie przyjazną i skuteczną ekonomicznie politykę senioralną.
• Podejmowane i realizowane w kraju interesujące działania i rozwiązania pro-senioralne – wymiana doświadczeń.
• Razem czy osobno. Kto, jak i z kim może i powinien skutecznie i korzystnie realizować dobrą politykę senioralną?

Liczymy głównie na to, że formuła wymiany poglądów, doświadczeń i koncepcji, przedstawianych i wyrażanych zarówno przez zaproszonych ekspertów, jak i gości – uczestników Forum, pozwoli nam wypracować odpowiedź na pytanie: Jak te naturalne tendencje demograficzne „zagospodarować” i konstruktywnie wykorzystać dla poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców ziemi gryfickiej i całego naszego regionu?
Wszystkie zainteresowane osoby, instytucje i organizacje zapraszamy do podjęcia naszej inicjatywy.

 

Prezentacje zaproszonych ekspertów:

 

Podsumowanie V Gryfickiego Forum Społeczno- Gospodarczego

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie V Forum są:
za stronę organizacyjną:
dr Jarosław Poteralski
Prodziekan Wydziału Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach
tel. 607 281 710

za stronę programową:
Prof. nadzw. dr Edward W. Radecki
Wydział Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach tel. 508 015 408