VII Forum Społeczno-Gospodarcze

 

Temat:            Usługi społeczne jako wspólny obszar polityki i ekonomii lokalnej

Termin:               22 września 2022 r. (czwartek)

Godziny:              10.00-12.30 (lub 10.00-15.00 – wersja z warsztatem)

Miejsce:              Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Wydział w Gryficach

 Gryfice, ul. Piłsudskiego 34

Wstęp wolny. Termin zgłoszenia udziału: 19 września 2022r.  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego https://forms.office.com/r/gcV7v1LdjN

Tematyka:

Powszechnie dostępne na poziomie lokalnym usługi społeczne to ważny wymiar dobrostanu społecznego i element nowoczesnego zarządzania publicznego, bowiem współczesna rzeczywistość społeczna stawia przed decydentami (tak na poziomie kraju, jak i na poziomie lokalnym) szereg wyzwań. Do „stałych” problemów społecznych, takich jak przemoc w rodzinach, alkoholizm, ubóstwo czy uzależnienie od świadczeń pomocy społecznej, dołączyły nowe problemy: starzejące się społeczeństwo, rozpad więzi w rodzinach, przemoc internetowa wśród dzieci i młodzieży. Także rosnące wraz z rozwojem ekonomicznym oczekiwania ludzi odnośnie warunków i jakości życia oraz nowe wyzwania cywilizacyjne, skłaniają do poszukiwań rozwiązań na rzecz zwiększenia zakresu i dostępności usług społecznych.

Jednym z takich rozwiązań, które pozwoliłoby na racjonalną i efektywną organizację usług społecznych, może być utworzenie na obszarze działania samorządu gminnego (lub kilku gmin) centrów usług społecznych – w miejsce lub obok dotychczas funkcjonujących ośrodków pomocy społecznej, którą to możliwość daje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Centra pomyślane zostały jako podmioty koordynujące lokalne systemy usług użyteczności publicznej, a więc usług dostępnych dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla tych biedniejszych czy słabszych.

Aby nowa formuła świadczenia usług społecznych przyniosła spodziewane korzyści, niezbędne jest nowe know-how, zarówno przy tworzeniu centrów i integrowaniu usług społecznych – rozproszonych obecnie w różnych podsystemach, jaki i w zakresie metodyki współdziałania z mieszkańcami: diagnozowania potrzeb i realizowania wsparcia usługowego w sposób odpowiadający potrzebom poszczególnych mieszkańców, rodzin i środowisk. Tylko pod tym warunkiem centra usług społecznych przyczynią się do integracji, rozwoju i poszerzenia dostępności usług społecznych.

 

Mając to na uwadze, podczas tegorocznego VII GFSG stawiamy do dyskusji kwestie lokalnych problemów społecznych – tych zdiagnozowanych oraz spodziewanych w perspektywie najbliższych lat, a także możliwości ich rozwiązywania na poziomie samorządów gmin. Czy (ewentualnie: jak?) gminy regionu gryfickiego są w stanie zapewnić swoim mieszkańcom szerszy dostęp do usług społecznych? Czy władze lokalne w regionie  gryfickim prowadzą skuteczną politykę społeczną?

Problemy poruszane w trakcie konferencji i towarzyszącej jej dyskusji to m.in.:

 1. Regionalne i lokalne problemy oraz wyzwania społeczne. Jakie problemy społeczne dominują i będą się pojawiać w perspektywie kolejnych lat w regionie gryfickim?
 2. Organizacja realizacji usług społecznych (w świetle ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych) – dobre praktyki. Jak utworzyć i prowadzić centrum usług wspólnych w regionie gryfickim?
 3. Jakie są potrzeby i możliwości w zakresie finansowania usług społecznych na poziomie lokalnym?
 4. Jaki jest potencjał społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych? Jaka jest rola samorządu terytorialnego w realizacji usług społecznych? Jaka jest rola podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych?
 5. Jakie będą możliwości wsparcia polityki społecznej w nowej perspektywie finansowej UE (na lata 2021-2027)?
 6. Lokalna polityka społeczna wobec uchodźców z Ukrainy – czy znamy wyzwania i jesteśmy na nie przygotowani?

 

Program:

10.00-10.15 PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW
10.15-12.30

Sesja panelowa – wystąpienia:

1.      Główne problemy społeczne w regionie zachodniopomorskim – elementy diagnozy, dr prof. ZPSB  G. Maniak

2.      Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w lokalnej społeczności: wyzwania, możliwości, kamienie milowe Agnieszka Kardasz, Dyrektor CUS w Resku

 1. Modele i mechanizmy finansowania usług społecznych na poziomie lokalnym – Karol Lament, Dyrektor Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Goleniowe
 2. Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie działań Spółdzielni Socjalnej Meritum, Marcin Kowalski, Z-ca Dyr. Wydziału Spraw Społecznych UM w Szczecinie
 3. Lokalny model wsparcia obywateli Ukrainy – Program inkluzji – na przykładzie gminy Złocieniec, Robert Żarkowski, Dyrektor CS FRDL w Szczecinie; Halina Halaktionowa

6.      Srebrna gospodarka i jej ograniczenia, prof. E.Frąckiewicz, dr R.Iwański, Uniwersytet Szczeciński

7.      Podmioty ekonomii społecznej WZ i ich zaangażowanie w realizację usług społecznych – Krzysztof Sowa, OWES Region Szczeciński

Dyskusja

12.30-13.15 Poczęstunek
13.15-15.00

Warsztat: Model partnerstwa lokalnego na rzecz usług społecznych – szukanie wspólnych celów (analiza ego-altru)

Moderatorzy: Karol Lament (ZAZ Goleniów), Grażyna Maniak (ZPSB)

 

Prezentacje zaproszonych ekspertów:

 1. Usługi społeczne jako wspólny obszar polityki i ekonomii lokalnej – prof.  G. Maniak
 2. Rola JST w systemie rehabilitacji społecznej i zawodowej – K. Lament
 3. Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem – M. Kowalski
 4. Zaufanie buduje przyszłość. Złocieniecki model innowacji w inkluzji społecznej – R. Żarkowski i H. Halaktionowa
 5. Srebrna gospodarka i jej ograniczenia – prof. E. Frąckiewicz i dr R. Iwański
 6. Usługi społeczne jako wspólny obszar polityki i ekonomii lokalnej – dr A. Łukomska-Dziedzic , E. Kowalska

 

Galeria zdjęć