ZAPYTANIE OFERTOWE

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie realizująca projekt pt. „PI-Knowledge@Work – zintegrowany model kształcenia przez całe życie na uczelniach wyższych” (nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-240/11-00), który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty dotyczącej:

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii upowszechniającej wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do opracowanych materiałów promocyjno-informacyjnych.

Więcej informacji:

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (pdf)
Zał. nr 2 – formularz cenowy oferty (doc)
Zał. nr 3 – Wykaz doświadczenia (doc)
Zał. nr 4 – Oświadczenia (doc)
Zał. nr 5 – Wykaz kadry (doc)
Zał. nr 7 – Wzór umowy (pdf)