Badania naukowe

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu prowadzi szereg badań dotyczących różnych sfer życia i gospodarki. Do tych najważniejszych i już zrealizowanych można zaliczyć między innymi następujące:

 • „Nowoczesna inżynieria finansowa dla start-up’ów – screening fazy inicjacyjnej w Polsce” – grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 2010-2013 (więcej informacji znajdziesz tutaj: www.finansedlainnowacji.pl)
 • „Reaktywność i adaptatywność podmiotów gospodarczych w fazach dekoniunktury” – grant MNiSW, 2009-2012
 • „Bankructwa gospodarstw domowych” – grant MNiSW, 2006-2009
 • „Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie” – grant MNiSW, 2000-2003
 • „Kondycja Kadr Menadżerskich Pomorza Zachodniego” – celem badania było zidentyfikowanie atutów i słabości kadr kierowniczych regionu oraz ich postaw wobec problemów makroekonomicznych i procesów integracyjnych; wyniki badań opublikowano w czasopiśmie „MANAGER” oraz zaprezentowane na ogólnopolskiej Konferencji „Kapitał intelektualny w polskich przedsiębiorstwach”
 • „Zaangażowanie międzynarodowe firm Pomorza Zachodniego” – badanie prowadzone wspólnie z Centrum Biznesu Międzynarodowego Uniwersytetu w Leeds
 • „Orientacja rynkowa przedsiębiorstw niemieckich na polskim rynku” – badanie prowadzone w ramach stypendium NATO Advanced Fellowship Programme
 • „Stan koszar po wojskach radzieckich w Polsce” – badania prowadzone w ramach programu DECODE; ich wynik wykorzystywał Departament Obrony USA
 • „Rozwój e-przedsiębiorczości w regionie” – badanie prowadzone w ramach grantu celowego z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego
 • „European Integration and Economics” – grant programu Phare Fiesta
 • „Stan istniejący oraz perspektywy rozwoju handlu, rzemiosła usługowego, gastronomii, administracji publicznej i komercyjnej na obszarze Miasta Szczecina” – grant Prezydenta Miasta Szczecina
 • „Od wspólnot europejskich do Unii Europejskiej” – grant programu Phare Fiesta
 • „Kierunki rozwoju polskiego rynku finansowego” – grant Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej z funduszu Phare Fiesta
 • „Badanie rynków monopsonicznych”
 • „Rola stereotypów płciowych w komunikowaniu interpersonalnym”
 • „Powiązania ogólnej strategii zarządzania firmy ze strategia motywacji”
 • „Strategie integracyjne monopoli naturalnych jako reakcja na liberalizację i globalizację gospodarki światowej na przykładzie sektora usług telekomunikacyjnych”
 • „Narzędzia marketingowe w handlu elektronicznym”
 • „Marketing a bariera popytu w gospodarce światowej”
 • „Strategia zarządzania polskich stoczni w warunkach globalizacji”
 • „Czynniki determinujące skuteczność programów lojalnościowych, skierowanych do sprzedawców dóbr wybieralnych”
 • „Fuzje i przejęcia jako wynik aliansu strategicznego”
 • „Efektywność zaangażowania różnych form kapitału obcego do finansowania majątku przedsiębiorstwa”
 • „Przystosowania polskich przedsiębiorstw do przyszłego funkcjonowania w ramach jednolitego rynku UE”
 • „Determinanty jakości produktu turystycznego”
 • „Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa”
 • „Wpływ strategii ogólnej firmy na metody motywowania pracowników”
 • „Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna”
 • „Konkurencyjność polskich stoczni – stan i przyszłość”
 • „Bankructwa gospodarstw domowych w perspektywie społecznej i ekonomicznej”
 • „Wykorzystanie bioodnawialnych źródeł energii jako wyzwanie UE”
 • „Istota strategii zarządzania – wyzwania XXI wieku”

Nasza Uczelnia przeprowadziła również znaczące badania dla instytucji zewnętrznych, między innymi:

 • „Szczecin 2000 – problemy, kierunki rozwoju miasta w opinii publicznej mieszkańców” – na zlecenie Urzędu Miejskiego w Szczecinie
 • „Badania reklamowe – klienci KFC” – dla firmy Quest Market Research&Consultancy z siedziba w Raszynie
 • „Budżet 2000 w opinii mieszkańców Szczecina” – na zlecenie Urzędu Miejskiego w Szczecinie
 • „Banki w opinii publicznej mieszkańców Szczecina” – dla PKO S.A., BOA S.A., BRE S.A. w Szczecinie
 • „Kolportaż prasy na Pomorzu Zachodnim – analiza rynkowa” – zlecone przez RUCH S.A., Oddział Pomorski w Szczecinie
 • „Kurier Szczeciński – analiza publiczności prasowej pisma” – dla wydawnictwa Kurier Press w Szczecinie
 • „Markety Szczecińskie – analiza udziału w rynku” – dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie
 • „Czytelnictwo Pulsu Biznesu na Pomorzu Zachodnim” – zlecone przez Bonnier Business w Warszawie
 • „Markety Szczecińskie – znajomość, nazwy i środki komunikacji z klientem” – dla marketów Real i Makro