Bazy danych

Dzięki bazom danych masz dostęp między innymi do elektronicznych wersji czasopism i wielu innych fachowych publikacji, a także baz bibliograficzno-abstraktowych między innymi z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych, informatycznych, społecznych, przyrodniczych i medycznych. Wyniki wyszukiwań w bazach danych można kopiować na dysk oraz drukować i wykorzystywać do indywidualnych celów naukowych. Pamiętaj, że sekwencyjne, systemowe pobieranie danych oraz odpłatne udostępnianie zawartości elektronicznej osobom trzecim jest zabronione.

 

Bazy danych dostępne dla studentów ZPSB

EBSCO

Akademickie bazy danych
Bazy danych EBSCO dla bibliotek akademickich dostarczają wykwalifikowanym naukowcom i studentom dostęp do tysięcy pełnotekstowych akademickich czasopism recenzowanych naukowo oraz głównych indeksów tematycznych. Nasze zasoby akademickie obejmują wszystkie kluczowe obszary tematyczne, tj.: nauka i inżynieria, technologia, matematyka, sztuka i humanistyka, nauki społeczne, prawo i biznes.

Użytkownicy mogą prowadzić wyszukiwanie w bazie w osobnych podzbiorach, dostępnych pod poniższymi linkami:

Bazy Pakietu Podstawowego EBSCO w ramach licencji krajowej dostępne są dla studentów, pracowników naukowych oraz użytkowników Biblioteki ZPSB w dostępie zdalnym, z komputerów domowych oraz urządzeń mobilnych.

Jeśli chcą Państwo zalogować się do baz EBSCO poza siecią adresów IP naszej uczelni,  proszę skontaktować się z biblioteką. Przesłany zostanie Państwu potrzebny login oraz hasło.

E-czasopisma pedagogiczne

http://www.cen.gda.pl/biblioteka/wp-content/uploads/sites/8/2015/01/E-czasopisma.pdf
Baza e-czasopism pedagogicznych. Baza utworzona przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. W bazie e-czasopism znajdują się odnośniki do czasopism internetowych skierowanych do dyrektorów szkół, nauczycieli i bibliotekarzy.

http://www.e-mentor.edu.pl/
„E-mentor” to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą,e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz w szerszym zakresie – zajmuje się metodami, formami i programami kształcenia na kierunkach ekonomicznych.

http://www.bon.p.lodz.pl/?akademicki-informator-osob-niepelnosprawnych,564
Pierwszy numer „Akademickiego Informatora Osób Niepełnosprawnych (AION)” – czasopisma studenckiego, wydawanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej. Czasopismo powstaje w ścisłej współpracy z Radą Studentów
z Niepełnosprawnościami PŁ, a jego głównym celem jest przybliżenie młodym osobom z niepełnosprawnościami oferty edukacyjnej uczelni, a także zachęcenie do studiowania i podejmowania innych aktywności pomagających włączyć te osoby w życie społeczne – naukowe, kulturalne, sportowe itp.

Academica

https://academica.edu.pl/

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA to realizowany przez Bibliotekę Narodową projekt, który powstał pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Partnerem projektu była Naukowa i Akademicka sieć Komputerowa.

W oparciu o tradycyjny system wypożyczeń międzybibliotecznych powstał system wypożyczania wersji elektronicznych książek
i czasopism naukowych, które mogą trafić do szerszego niż do tej pory grona czytelników. Głównym celem projektu jest uzupełnienie, a w przyszłości zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych, wypożyczaniem publikacji w postaci cyfrowej.
System umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe, oferuje system rezerwacji oraz bieżącą informację o bibliotekach,
które przystąpiły do systemu. Korzystanie z cyfrowej wypożyczalni jest bezpłatne, zarówno dla bibliotek, jak i ich użytkowników.

Academica udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy.Udostępniamy 1 687 492 dokumenty.
System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zarezerwować wybrane publikacje na określoną godzinę w wybranej bibliotece.
W Bibliotece Głównej ZPSB dostępne jest stanowisko systemu Academica.

Bankowość. Finanse. Samorząd – Wiedza online

Program „Bankowość. Finanse. Samorząd – Wiedza online” organizowany przez Związek Banków Polskich i Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji zapewnia studentom oraz pracownikom naukowym bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji uznanych czasopism fachowych:

 • „Miesięcznik Finansowy BANK”,
 • „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”,
 • „Europejski Doradca Samorządowy”,
 • „Finansowanie Nieruchomości”,
 • „Kurier Finansowy”.

W pismach wypowiadają się specjaliści, przedstawiciele biznesu, nauki i polityki gospodarczej. Pracę z tekstem ułatwia możliwość wyszukiwania, zaznaczania, robienia notatek oraz drukowania wybranych fragmentów.

Aby skorzystać z Programu, wystarczy zarejestrować się na stronie www.aleBank.pl. W ten sposób otrzymasz dostęp do:

 •  bieżących wydań pism (drogą mailową),
 • archiwum (on-line na portalu www.aleBank.pl).

Studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz nauczyciele akademiccy tych uczelni, które już włączyły się do Programu, mogą dokonać bezpłatnej rejestracji tutaj: http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6387&Itemid=1787

SCOPUS

http://www.scopus.com

SCOPUS to bibliograficzno-abstraktowa baza danych opracowywana przez grupę wydawniczą Elsevier. Zawiera ponad 36 milionów abstraktów z 16000 czasopism 4000 wydawców. Obejmuje literaturę naukową z dziedziny medycyny, techniki i nauk społecznych od 1966 roku. Baza jest aktualizowana codziennie. Od 1996 roku do abstraktów dołączana jest bibliografia załącznikowa (References). W bazie możesz:

 • sporządzać zestawienia tematyczne,
 • śledzić cytowania i sprawdzać indeks h (indeks Hirscha),
 • identyfikować autorów i uzyskać bliższe informacje o nich,
 • otrzymywać na bieżąco najświeższe informacje na wybrany temat – konfigurować kanały RSS i e-mailowe powiadomienia o nowych rekordach w bazie, spełniających sformułowane przez użytkownika warunki, w tym również o nowych cytowaniach interesujących użytkownika artykułów.

Streszczenia artykułów wyposażone zostały w narzędzie linkujące Ovid LinkSolver umożliwiające szybki dostęp do pełnego tekstu wyszukanego artykułu (Full Text). W przypadku braku dostępu do pełnego tekstu można skorzystać z opcji Library Holdings umożliwiającej zlokalizowanie drukowanej wersji czasopisma, odsyłającej w pierwszej kolejności do elektronicznego katalogu biblioteki PUM w systemie Aleph oraz centralnych katalogów czasopism zagranicznych Biblioteki Narodowej i polskich bibliotek medycznych. Dzięki opcji Internet Resources możliwe jest również wyszukanie informacji tematycznie związanej z danym artykułem w innych źródłach internetowych.

Baza dostępna jest ze wszystkich komputerów pracujących w sieci uczelnianej: http://www.scopus.com

Wiley & Blackwell

http://onlinelibrary.wiley.com

Wiley-Blackwell to jedno z czołowych wydawnictw akademickich na świecie i największy wydawca towarzystw naukowych. Od 2012 roku czasopisma Wiley-Blackwell są udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje 1367 tytułów czasopism z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Roczniki z okresu licencji będą także archiwizowane na serwerze w ICM. Instytucje objęte licencją Wiley-Blackwell mogą dodatkowo kupować wersje drukowane dowolnych czasopism z całej kolekcji w cenie DDP (15% ceny katalogowej). Na serwerze Wydawcy oferowane są także 163 czasopisma wydawane przez różne towarzystwa naukowe i nie należące do kolekcji Wiley-Blackwell. Dostęp do tych czasopism wymaga jednak wykupienia indywidualnej subskrypcji.

W bazie dostępne są m.in. publikacje z zakresu:

 • rolnictwa, akwakultury i nauki o żywności
 • architektury i planowania
 • biznesu, ekonomii, finansów i księgowości
 • chemii
 • informatyki i technologii informacyjnych
 • ziemi i środowiska
 • matematyki i statystyki
 • medycyny
 • psychologii
 • weterynarii

Baza dostępna jest ze wszystkich komputerów pracujących w sieci uczelnianej: http://onlinelibrary.wiley.com