Jak skrócić czas nauki

Byśmy mogli uwzględnić posiadaną przez Ciebie wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe, musisz je odpowiednio udokumentować. Po przeprowadzeniu weryfikacji i zestawieniu Twoich kwalifikacji z programem studiów, na które aplikujesz, będziemy mogli zwolnić Cię z uczestnictwa w określonych zajęciach lub modułach i stworzymy dopasowany do Twoich potrzeb indywidualny plan kształcenia. To pozwoli na skrócenie czasu studiowania, a także obniżenie czesnego.

W ramach procedury RPL pod uwagę bierzemy

świadectwa i dyplomy ukończenia studiów
 • dyplomy ukończenia studiów I lub II stopnia
 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • w przypadku, gdy przerwałeś studia – zaświadczenia potwierdzające zaliczenie poszczególnych przedmiotów lub modułów
Kursy i szkolenia
 • zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń i/lub kursów kwalifikacyjnych
 • certyfikaty językowe
Doświadczenie zawodowe

Do dokumentów możesz dołączyć:

 • zaświadczenia o pozytywnych wynikach egzaminów zawodowych
 • poświadczenia nadanych kwalifikacji zawodowych
 • świadectwa pracy na poszczególnych stanowiskach zawodowych
 • umowy o pracę
 • zaświadczenia o zatrudnieniu na poszczególnych stanowiskach zawodowych
 • opis przebiegu kariery zawodowej (wraz z opisem obowiązków i zakresu odpowiedzialności)
opinie i rekomendacje
 • opinie, oświadczenia i rekomendacje pracodawców, instytucji i innych podmiotów, z którymi współpracowałeś
Inne
 • wszystkie inne dokumenty, które mogą poświadczyć zrealizowane przez Ciebie przedsięwzięcia i projekty, a także Twoje formalne lub pozaformalne efekty kształcenia.