Współpraca międzynarodowa

W dobie globalizacji gospodarki i informatyzacji trudno ograniczać się tylko do lokalnego czy regionalnego widzenia współczesnego świata. Dlatego współpraca międzynarodowa od zawsze była i nadal jest jednym z najważniejszych priorytetów naszej Uczelni. Początkowo tym obszarem zajmowało się Biuro Współpracy Międzynarodowej, które od 1 czerwca 2007 r. poszerzyło swoją działalność jednocześnie zmieniając się w Biuro Współpracy Międzynarodowej i Badań Stosowanych. Obecnie priorytetem Biura są badania stosowane, zaś współpraca międzynarodowa jest instrumentem ułatwiającym i stymulującym rozwój działalności badawczej w skali globalnej. Jednostka ta zatrudnia najlepszych specjalistów zajmujących się przygotowaniem i realizacją projektów oraz tworzeniem analiz społecznych i ekonomicznych.

W ZPSB realizujemy badania w trzech wymiarach:

 • międzynarodowym (międzynarodowe zespoły badawcze, konsorcja projektowe, kontrakty bilateralne itp.)
 • krajowym (projekty badawcze wykorzystujące kierunki rozwoju kraju zaprojektowane w Programach Operacyjnych, Programach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Strategii Rozwoju Kraju itp.)
 • regionalnym (realizacja badań w zakresie określonym przez Regionalny Program Operacyjny, Regionalną Strategię Innowacyjności, Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego; badania stosowane dla gospodarki regionu, konsulting i doradztwo, opracowywanie dokumentów projektowych itp.)

Prowadzenie badań w skali krajowej i międzynarodowej wymaga kontaktów z wieloma uczelniami, instytutami, firmami szkoleniowo-doradczymi, platformami naukowo-badawczymi, parkami naukowo-technicznymi i innymi podmiotami. Właśnie z tymi partnerami przygotowujemy różnego rodzaju projekty badawcze i edukacyjne w ramach operacyjnych programów krajowych oraz międzynarodowych.

Biuro Współpracy Międzynarodowej i Badań Stosowanych koordynuje także współpracę z siedmioma międzynarodowymi sieciami uniwersyteckimi i badawczymi w Europie, których nasza Uczelnia jest członkiem i z którymi tworzymy konsorcja dla realizacji wspólnych projektów. Są to:

 • Stowarzyszenie Uniwersytetów Współczesnych Studiów Europejskich (UACES; www.uaces.org)
 • Europejska Sieć Nauczania na Odległość (EDEN; www.eden-online.org)
 • Europejska Sieć Uniwersytetów Edukacji Ustawicznej (EUCEN; www.eucen.eu)
 • transeuropejska sieć uniwersytetów, przedsiębiorstw oraz organizacji związanych z nauczaniem ustawicznym oraz zdalnym EuroPACE (www.europace.org)
 • sieć uniwersytetów regionu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Network)
 • sieć współpracy na rzecz rozwoju regionów Morza Bałtyckiego, której celem jest zrzeszanie instytucji edukacyjnych i promowanie zrównoważonego rozwoju w nauczaniu oraz badaniach (The Baltic Sea Sustainable Development Networking Project; www.baltic21.org)
 • sieć instytucji edukacyjnych z Północnej Europy, których celem jest prowadzanie nowoczesnych studiów z zakresu ekonomii i zarządzania przy wykorzystaniu najnowszych technologii (Baltic Sea Virtual Campus)

W skali lokalnej współpracujemy w różnych projektach z przedsiębiorstwami, instytucjami, uczelniami, władzami lokalnymi i regionalnymi, samorządami i innymi podmiotami otoczenia biznesu.

Nasz wachlarz usług, niezależnie od skali i obszaru przedsięwzięcia, obejmuje:

 • projekty badawcze
 • opracowania i analizy społeczno-ekonomiczne
 • usługi eksperckie
 • stymulowanie badań własnych pracowników Uczelni oraz tworzenie zespołów badawczych
 • rozpowszechnianie wyników badań
 • działalność publicystyczna
 • współpracę międzynarodową w powyższym zakresie

Kontakt
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Szczecin, ul. Żołnierska 53, pokój 201
tel. 91 81 49 495
e-mail: international@zpsb.pl