Projekty zakończone

KNOWLEDGE@WORK

Knowledge@Work to innowacyjny model studiów podyplomowych, który uzupełnia profesjonalny program edukacji o kluczowe, uniwersalne dla rynku pracy kompetencje, dobrane indywidualnie do potrzeb słuchaczy. W ramach Knowledge@Work nauczamy w sposób elastyczny, z wykorzystaniem e-learningu, a także m-learningu w postaci gry mobilnej „Pigułki Kompetencji”. Celem tego przedsięwzięcia jest dostosowanie programów kształcenia osób dorosłych i oferty Uczelni do potrzeb słuchaczy, a jednocześnie do wymogów pracodawców.

Od 2015 do 2017 roku gotowy model Knowledge@Work był oferowany do wdrożenia w innych szkołach wyższych w całej Polsce bezpłatnie wraz ze wszystkimi narzędziami, platformą do e-learningu, kompletnymi programami 10 kluczowych kompetencji na dwóch poziomach, barometrem kompetencji, grą mobilną, a także materiałami i szkoleniem osób, które będą pełnić rolę brokerów edukacyjnych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.knowledgeatwork.pl

ZEGAR BIZNESU

ZegarBiznesu.pl to praktyczne źródło informacji dedykowane aktywnym uczestnikom lokalnego rynku, które wspiera ich działania biznesowe. Na portalu można znaleźć między innymi Zachodniopomorski Zegar Koniunktury – pionierskie narzędzie pozwalające obserwować obecne trendy w koniunkturze gospodarczej regionu, a także wskazujące oczekiwania na kolejny kwartał w wybranych sektorach gospodarki, okresach itp. W serwisie są również dostępne inne narzędzia, bieżące komentarze gospodarcze, a także baza inteligencji regionalnej.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.zegarbiznesu.pl

PLATFORMA WITRYNA PRACY 50+

Platforma Witryna Pracy 50+ to nowoczesny serwis internetowy skierowanych do pracodawców i osób w wieku 50+, który pozwala na szybkie wyszukiwanie pracowników oraz ofert pracy online.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.witrynapracy.zpsb.pl

MATRIX

Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich MATRIX ma za zadanie wzmocnić współpracę przedsiębiorców z sektorem nauki. Aby tego dokonać, niezbędne jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości akademickiej poprzez komercjalizację badań, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie nasycenia firm stosujących innowacyjne rozwiązania, a w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności gospodarczej regionu. W tym celu zostało skonstruowane specjalne narzędzie internetowe – Platforma MATRIX.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.platformamatrix.pl

Nowa era menadżera

Wiedza i umiejętności są wartościami intelektualnymi, które wymagają ich nieustannego aktualizowania, a także poszerzania. Celem projektu „Nowa era menadżera” był rozwój potencjału dydaktycznego ZPSB poprzez uruchomienie studiów oraz form kształcenia ustawicznego na kierunku Zarządzanie, a przez to zintegrowanie dostępnej oferty kształcenia, wzrost jej jakości i adekwatności w stosunku do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Inżynieria finansowa dla start-up’ów

W Polsce brak było kompleksowych badań empirycznych raportujących rozwój sektora finansowania firm komercjalizujących wiedzę i innowacje. W związku z tym zespół ekspertów ZPSB podjął się wyzwania realizacji projektu, który w swoich założeniach miał stworzenie modelu screeningu (monitoringu) rozwiązań systemowych w zakresie inżynierii finansowania polskich przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju: zalążkowej i rozruchu, tak zwanych start-up’ów.

Gospodarka w kryzysie

Ważkość i aktualność problematyki dekoniunktury gospodarczej w połączeniu z niedostateczną liczbą badań i analiz podejmujących zagadnienie dekoniunktury z uwzględnieniem polskiej specyfiki – to skłoniło zespół badawczy ZPSB do zrealizowania projektu, którego celem była analiza reaktywności podmiotów mikroekonomicznych na zjawiska recesji i kryzysu w skali makroekonomicznej.

Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy – zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

Przedsiębiorczość jest atrybutem każdego aktywnego członka społeczeństwa opartego na wiedzy i kompetencji. Opracowanie metody jej  kształtowania było głównym celem projektu. W rezultacie powstał System Kształcenia Członka Społeczeństwa Opartego na Wiedzy, który składał się z programu nauczania podstaw przedsiębiorczości, systemu informatycznego wspomagającego nauczanie podstaw przedsiębiorczości z grą decyzyjną i modelu współpracy pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwami.