Projekty zakończone

ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych


Celem głównym projektu jest osiągnięcie wzrostu dostępności Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (ZPSB) dla osób z niepełnosprawnościami do 2023 r. poprzez wdrożenie programu poprawy dostępności i przyjęcie zarządzenia Rektora ZPSB o dostępności uczelni obejmującej wszystkie sześć obszarów dostępności.

CZYTAJ WIĘCEJ…

logotyp Funduszy Europejskich POWER, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, logo NCBR, znak Unii Europejskiej

Zdrowy Pracownik Silny Biznes – program prozdrowotny dla pracowników ZPSB

Celem głównym projektu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego wśród pracowników etatowych ZPSB, poprawa stanu ich zdrowia i samopoczucia oraz zwiększenie odporności na stres poprzez wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

CZYTAJ WIĘCEJ…


Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu (ZPSB) oraz jej potencjału poprzez uruchomienie kursów MOOC, będących uzupełnieniem realizowanych programów kształcenia.

„MOOC w ZPSB”

 • Źródło finansowania / program operacyjny – Dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: POWR. 03.01.00-00-W068/18)
 • dofinansowanie projektu – 1 189 272,00 zł
 • okres realizacji – 2019-10-01 – 2022-03-31

CZYTAJ WIĘCEJ…

logotyp Funduszy Europejskich POWER, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, logo NCBR, znak Unii Europejskiej

 

PIGUŁKI KOMPETENCJI ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU


Celem głównym projektu jest rozwój oferty uczelni w zakresie trzeciej misji, skierowanej do młodych osób (14-18 lat) oraz osób dorosłych (aktywnych zawodowo w wieku 30+) z terenu  Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego – SOM (M. Szczecin, M. Stargard, M. Świnoujście, powiat stargardzki, goleniowski, policki) oraz z terenu powiatu gryfickiego.
Dla realizacji celu zostaną opracowane programy kształcenia oraz realizacja programu dydaktycznego na dwóch ścieżkach: 1/ Akademia Młodego Lidera” oraz „Akademia Lidera 2.0”.

„Pigułki Kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu”

 • Źródło finansowania / program operacyjny – Dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: POWR.03.01.00-00-T236/18)
 • dofinansowanie projektu – 969 634,00 zł
 • okres realizacji – 2019-02-01 – 2022-03-31

CZYTAJ WIĘCEJ…

logotyp Funduszy Europejskich POWER, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, logo NCBR, znak Unii Europejskiej

 

PROGRAMIŚCI DLA SZCZECINA


Projekt „Programiści dla Szczecina – certyfikowane kwalifikacje zawodowe w branży informatycznej” jest realizowany przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie.

Przez dwa lata trwania kursów programowania oraz testowania aplikacji oraz dodatkowych szkoleń z metodyki Scrum, zostało przeszkolonych ponad 260 osób z całego województwa zachodniopomorskiego. Nowi programiści i testerzy oprogramowania uzyskali międzynarodowe certyfikaty Scrum Certification for Web Developer™ oraz Software Tester Accredited Certification™. Udział w szkoleniach był bezpłatny, dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2010 (Nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K119/17-01).

„Programiści dla Szczecina – certyfikowane kwalifikacje zawodowe w branży informatycznej” –

 • Źródło finansowania / program operacyjny – dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K119/17-01)
 • dofinansowanie projektu – 995 544,00 zł
 • okres realizacji – 2017-10-01 – 2020-03-31

CZYTAJ WIĘCEJ…

SPOINA – SZKOŁA WYŻSZA INTEGRATOREM KSZTAŁCENIA W MODELU LLL

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu na Wydziale Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach zakończyła projekt pt. „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020.

Jednym z zasadniczych celów projektu było powołanie na Wydziale w Gryficach Centrum Edukacji Dorosłych. Projekt adresowany do osób dorosłych z powiatów: gryfickiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, łobeskiego, goleniowskiego oraz kamieńskiego, zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy mogli skorzystać z darmowego doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz z darmowych kursów zawodowych, takich jak: Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135), Technolog robót wykończeniowych, Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu 1 kV, Grafika i poligrafia cyfrowa, Kadry i płace, Opiekun osoby starszej, Kurs pedagogiczny dla instruktorów kształcenia zawodowego.

„Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”

 • Źródło finansowania / program operacyjny – dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego
 • dofinansowanie projektu: 672 041,25 zł
 • okres realizacji – 01.09.2017 – 31.05.2019

KNOWLEDGE@WORK

Knowledge@Work to innowacyjny model studiów podyplomowych, który uzupełniał profesjonalny program edukacji o kluczowe, uniwersalne dla rynku pracy kompetencje, dobrane indywidualnie do potrzeb słuchaczy. W ramach Knowledge@Work nauczamy w sposób elastyczny, z wykorzystaniem e-learningu, a także m-learningu w postaci gry mobilnej „Pigułki Kompetencji”. Celem tego przedsięwzięcia jest dostosowanie programów kształcenia osób dorosłych i oferty Uczelni do potrzeb słuchaczy, a jednocześnie do wymogów pracodawców.

Od 2015 do 2017 roku gotowy model Knowledge@Work był oferowany do wdrożenia w innych szkołach wyższych w całej Polsce bezpłatnie wraz ze wszystkimi narzędziami, platformą do e-learningu, kompletnymi programami 10 kluczowych kompetencji na dwóch poziomach, barometrem kompetencji, grą mobilną, a także materiałami i szkoleniem osób, które będą pełnić rolę brokerów edukacyjnych.

 

ZEGAR BIZNESU

ZegarBiznesu.pl to praktyczne źródło informacji dedykowane aktywnym uczestnikom lokalnego rynku, które wspiera ich działania biznesowe. Na portalu można znaleźć między innymi Zachodniopomorski Zegar Koniunktury – pionierskie narzędzie pozwalające obserwować obecne trendy w koniunkturze gospodarczej regionu, a także wskazujące oczekiwania na kolejny kwartał w wybranych sektorach gospodarki, okresach itp. W serwisie są również dostępne inne narzędzia, bieżące komentarze gospodarcze, a także baza inteligencji regionalnej.

 

PLATFORMA WITRYNA PRACY 50+

Platforma Witryna Pracy 50+ to nowoczesny serwis internetowy skierowanych do pracodawców i osób w wieku 50+, który pozwala na szybkie wyszukiwanie pracowników oraz ofert pracy online.

 

MATRIX

Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich MATRIX ma za zadanie wzmocnić współpracę przedsiębiorców z sektorem nauki. Aby tego dokonać, niezbędne jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości akademickiej poprzez komercjalizację badań, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie nasycenia firm stosujących innowacyjne rozwiązania, a w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności gospodarczej regionu. W tym celu zostało skonstruowane specjalne narzędzie internetowe – Platforma MATRIX.

Nowa era menadżera

Wiedza i umiejętności są wartościami intelektualnymi, które wymagają ich nieustannego aktualizowania, a także poszerzania. Celem projektu „Nowa era menadżera” był rozwój potencjału dydaktycznego ZPSB poprzez uruchomienie studiów oraz form kształcenia ustawicznego na kierunku Zarządzanie, a przez to zintegrowanie dostępnej oferty kształcenia, wzrost jej jakości i adekwatności w stosunku do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Inżynieria finansowa dla start-up’ów

W Polsce brak było kompleksowych badań empirycznych raportujących rozwój sektora finansowania firm komercjalizujących wiedzę i innowacje. W związku z tym zespół ekspertów ZPSB podjął się wyzwania realizacji projektu, który w swoich założeniach miał stworzenie modelu screeningu (monitoringu) rozwiązań systemowych w zakresie inżynierii finansowania polskich przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju: zalążkowej i rozruchu, tak zwanych start-up’ów.

Gospodarka w kryzysie

Ważkość i aktualność problematyki dekoniunktury gospodarczej w połączeniu z niedostateczną liczbą badań i analiz podejmujących zagadnienie dekoniunktury z uwzględnieniem polskiej specyfiki – to skłoniło zespół badawczy ZPSB do zrealizowania projektu, którego celem była analiza reaktywności podmiotów mikroekonomicznych na zjawiska recesji i kryzysu w skali makroekonomicznej.

Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy – zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

Przedsiębiorczość jest atrybutem każdego aktywnego członka społeczeństwa opartego na wiedzy i kompetencji. Opracowanie metody jej  kształtowania było głównym celem projektu. W rezultacie powstał System Kształcenia Członka Społeczeństwa Opartego na Wiedzy, który składał się z programu nauczania podstaw przedsiębiorczości, systemu informatycznego wspomagającego nauczanie podstaw przedsiębiorczości z grą decyzyjną i modelu współpracy pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwami.