Projekty zakończone

MOOC w ZPSB


Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu (ZPSB) oraz jej potencjału poprzez uruchomienie kursów MOOC, będących uzupełnieniem realizowanych programów kształcenia.

„MOOC w ZPSB”

 • Źródło finansowania / program operacyjny – Dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: POWR. 03.01.00-00-W068/18)
 • dofinansowanie projektu – 1 189 272,00 zł
 • okres realizacji – 2019-10-01 – 2022-03-31

CZYTAJ WIĘCEJ…

logotyp Funduszy Europejskich POWER, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, logo NCBR, znak Unii Europejskiej

 

PIGUŁKI KOMPETENCJI ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU


Celem głównym projektu jest rozwój oferty uczelni w zakresie trzeciej misji, skierowanej do młodych osób (14-18 lat) oraz osób dorosłych (aktywnych zawodowo w wieku 30+) z terenu  Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego – SOM (M. Szczecin, M. Stargard, M. Świnoujście, powiat stargardzki, goleniowski, policki) oraz z terenu powiatu gryfickiego.
Dla realizacji celu zostaną opracowane programy kształcenia oraz realizacja programu dydaktycznego na dwóch ścieżkach: 1/ Akademia Młodego Lidera” oraz „Akademia Lidera 2.0”.

„Pigułki Kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu”

 • Źródło finansowania / program operacyjny – Dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: POWR.03.01.00-00-T236/18)
 • dofinansowanie projektu – 969 634,00 zł
 • okres realizacji – 2019-02-01 – 2022-03-31

CZYTAJ WIĘCEJ…

logotyp Funduszy Europejskich POWER, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, logo NCBR, znak Unii Europejskiej

 

PROGRAMIŚCI DLA SZCZECINA


Projekt „Programiści dla Szczecina – certyfikowane kwalifikacje zawodowe w branży informatycznej” jest realizowany przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie.

Przez dwa lata trwania kursów programowania oraz testowania aplikacji oraz dodatkowych szkoleń z metodyki Scrum, zostało przeszkolonych ponad 260 osób z całego województwa zachodniopomorskiego. Nowi programiści i testerzy oprogramowania uzyskali międzynarodowe certyfikaty Scrum Certification for Web Developer™ oraz Software Tester Accredited Certification™. Udział w szkoleniach był bezpłatny, dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2010 (Nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K119/17-01).

„Programiści dla Szczecina – certyfikowane kwalifikacje zawodowe w branży informatycznej” –

 • Źródło finansowania / program operacyjny – dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K119/17-01)
 • dofinansowanie projektu – 995 544,00 zł
 • okres realizacji – 2017-10-01 – 2020-03-31

CZYTAJ WIĘCEJ…

SPOINA – SZKOŁA WYŻSZA INTEGRATOREM KSZTAŁCENIA W MODELU LLL

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu na Wydziale Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach zakończyła projekt pt. „Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020.

Jednym z zasadniczych celów projektu było powołanie na Wydziale w Gryficach Centrum Edukacji Dorosłych. Projekt adresowany do osób dorosłych z powiatów: gryfickiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, łobeskiego, goleniowskiego oraz kamieńskiego, zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy mogli skorzystać z darmowego doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz z darmowych kursów zawodowych, takich jak: Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135), Technolog robót wykończeniowych, Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu 1 kV, Grafika i poligrafia cyfrowa, Kadry i płace, Opiekun osoby starszej, Kurs pedagogiczny dla instruktorów kształcenia zawodowego.

„Spoina- szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL”

 • Źródło finansowania / program operacyjny – dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego
 • dofinansowanie projektu: 672 041,25 zł
 • okres realizacji – 01.09.2017 – 31.05.2019

KNOWLEDGE@WORK

Knowledge@Work to innowacyjny model studiów podyplomowych, który uzupełniał profesjonalny program edukacji o kluczowe, uniwersalne dla rynku pracy kompetencje, dobrane indywidualnie do potrzeb słuchaczy. W ramach Knowledge@Work nauczamy w sposób elastyczny, z wykorzystaniem e-learningu, a także m-learningu w postaci gry mobilnej „Pigułki Kompetencji”. Celem tego przedsięwzięcia jest dostosowanie programów kształcenia osób dorosłych i oferty Uczelni do potrzeb słuchaczy, a jednocześnie do wymogów pracodawców.

Od 2015 do 2017 roku gotowy model Knowledge@Work był oferowany do wdrożenia w innych szkołach wyższych w całej Polsce bezpłatnie wraz ze wszystkimi narzędziami, platformą do e-learningu, kompletnymi programami 10 kluczowych kompetencji na dwóch poziomach, barometrem kompetencji, grą mobilną, a także materiałami i szkoleniem osób, które będą pełnić rolę brokerów edukacyjnych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.knowledgeatwork.pl

ZEGAR BIZNESU

ZegarBiznesu.pl to praktyczne źródło informacji dedykowane aktywnym uczestnikom lokalnego rynku, które wspiera ich działania biznesowe. Na portalu można znaleźć między innymi Zachodniopomorski Zegar Koniunktury – pionierskie narzędzie pozwalające obserwować obecne trendy w koniunkturze gospodarczej regionu, a także wskazujące oczekiwania na kolejny kwartał w wybranych sektorach gospodarki, okresach itp. W serwisie są również dostępne inne narzędzia, bieżące komentarze gospodarcze, a także baza inteligencji regionalnej.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.zegarbiznesu.pl

PLATFORMA WITRYNA PRACY 50+

Platforma Witryna Pracy 50+ to nowoczesny serwis internetowy skierowanych do pracodawców i osób w wieku 50+, który pozwala na szybkie wyszukiwanie pracowników oraz ofert pracy online.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.witrynapracy.zpsb.pl

MATRIX

Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich MATRIX ma za zadanie wzmocnić współpracę przedsiębiorców z sektorem nauki. Aby tego dokonać, niezbędne jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości akademickiej poprzez komercjalizację badań, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie nasycenia firm stosujących innowacyjne rozwiązania, a w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności gospodarczej regionu. W tym celu zostało skonstruowane specjalne narzędzie internetowe – Platforma MATRIX.

Nowa era menadżera

Wiedza i umiejętności są wartościami intelektualnymi, które wymagają ich nieustannego aktualizowania, a także poszerzania. Celem projektu „Nowa era menadżera” był rozwój potencjału dydaktycznego ZPSB poprzez uruchomienie studiów oraz form kształcenia ustawicznego na kierunku Zarządzanie, a przez to zintegrowanie dostępnej oferty kształcenia, wzrost jej jakości i adekwatności w stosunku do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Inżynieria finansowa dla start-up’ów

W Polsce brak było kompleksowych badań empirycznych raportujących rozwój sektora finansowania firm komercjalizujących wiedzę i innowacje. W związku z tym zespół ekspertów ZPSB podjął się wyzwania realizacji projektu, który w swoich założeniach miał stworzenie modelu screeningu (monitoringu) rozwiązań systemowych w zakresie inżynierii finansowania polskich przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju: zalążkowej i rozruchu, tak zwanych start-up’ów.

Gospodarka w kryzysie

Ważkość i aktualność problematyki dekoniunktury gospodarczej w połączeniu z niedostateczną liczbą badań i analiz podejmujących zagadnienie dekoniunktury z uwzględnieniem polskiej specyfiki – to skłoniło zespół badawczy ZPSB do zrealizowania projektu, którego celem była analiza reaktywności podmiotów mikroekonomicznych na zjawiska recesji i kryzysu w skali makroekonomicznej.

Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy – zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

Przedsiębiorczość jest atrybutem każdego aktywnego członka społeczeństwa opartego na wiedzy i kompetencji. Opracowanie metody jej  kształtowania było głównym celem projektu. W rezultacie powstał System Kształcenia Członka Społeczeństwa Opartego na Wiedzy, który składał się z programu nauczania podstaw przedsiębiorczości, systemu informatycznego wspomagającego nauczanie podstaw przedsiębiorczości z grą decyzyjną i modelu współpracy pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwami.