Zniżki i stypendia

Rezerwuję miejsce

Chcemy, byś mógł uczyć się w ZPSB i razem z nami zdobywać wiedzę i umiejętności przydatne w rozwijaniu kariery zawodowej. Dlatego dla studentów, którzy wybiorą studia licencjackie i inżynierskie, przygotowujemy specjalne zniżki i promocje.

Zacznij studia po czterdziestce!

Osobom, które rozpoczynają studia w ZPSB po 40. roku życia, gwarantujemy 10% zniżki na czesne na II i III roku studiów.

 • Promocja obejmuje rekrutację na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) na Wydziale w Szczecinie, Wydziale w Gryficach, Wydziale w Stargardzie oraz na studia II stopnia na Wydziale w Szczecinie oraz Wydziale w Gryficach.
 • W ramach promocji na II i III roku studiów I stopnia, a w przypadku studiów II stopnia – na II roku studiów student otrzymuje zniżkę na czesne w wysokości 10% podstawowej ceny studiów (czesnego) określonej w Regulaminie płatności ZPSB na bieżący rok akademicki dla danej formy i kierunku studiów.

Studiuj bez barier!

Osobom z niepełnosprawnościami, które rozpoczynają studia w ZPSB gwarantujemy 20% zniżki na czesne na II i III roku studiów.

 • Promocja obejmuje rekrutację na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) na Wydziale w Szczecinie, Wydziale w Gryficach, Wydziale w Stargardzie oraz na studia II stopnia (z uwagi na fakt, że studia II stopnia trwają 1,5 roku lub 2 lata, promocja odnosi się do II roku studiów II stopnia) na Wydziale w Szczecinie oraz Wydziale w Gryficach.
 • Promocja obejmuje osoby, które rozpoczynają studia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w bieżącym roku akademickim oraz które posiadają i przedstawią w ZPSB orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzone przez właściwy organ, wydane do dnia podpisania umowy na studia włącznie. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe), a o niezdolności do pracy – orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Zniżka obowiązuje na II i III roku studiów I stopnia oraz na II roku studiów II stopnia i odliczana jest od wysokości czesnego płaconego we wskazanych okresach studiów.

Stypendia

W ZPSB stworzyliśmy prężnie działający system stypendialny, dzięki któremu możesz uzyskać wsparcie finansowe w wysokości nawet ponad 1000 zł miesięcznie!
Na naszej Uczelni można ubiegać się o:

 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • stypendia dla osób z niepełnosprawnościami
 • stypendia sportowe – za wybitne osiągnięcia sportowe
 • zapomogi jednorazowe – przydzielane studentom w przypadkach losowych

Zasady przyznawania stypendiów
Zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów wynikające z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów – stypendium to będzie otrzymywać maksymalnie 10% studentów z każdego kierunku studiów prowadzonego na Uczelni.
 • Na stypendia socjalne i dla osób z niepełnosprawnościami Uczelnia jest zobowiązana przeznaczyć nie mniej niż 60% środków z otrzymanej dotacji, a pozostałe – na stypendia Rektora.

Regulaminy i warunki znajdziesz w zakładce Plikownia.

Terminy składania wniosków
Jeśli rozpocząłeś studia w semestrze zimowym (w październiku), odpowiednie wnioski powinieneś złożyć do 20 października.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Plikownia.

Rezerwuję miejsce

 

Chcesz uzyskać więcej informacji o stypendiach? Skontaktuj się z nami!

Agnieszka Pietrzak

tel.: 91 814 94 04
e-mail: stypendia@zpsb.pl