Zostań naszym partnerem

W ZPSB dbamy o to, by naszym studentom już w trakcie edukacji umożliwić kontakt z potencjalnymi pracodawcami i środowiskiem biznesowym, a także ułatwić im zdobywanie pierwszych zawodowych doświadczeń. Dlatego stworzyliśmy program partnerski, do którego już teraz należy wiele wiodących firm i instytucji z naszego regionu. Ty też możesz do nich dołączyć i korzystać z możliwości, jakie gwarantuje Ci tego rodzaju współpraca z naszą Uczelnią.

Korzyści ze współpracy z ZPSB jako partner biznesowy

 • pozyskiwanie pracowników i współpracowników wśród studentów i słuchaczy ZPSB
 • dostęp do baz danych i baz wiedzy
 • dostęp do praktycznej wiedzy w zakresie stosowania wyników badań naukowych
 • udział w wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię
 • wyróżnienie w materiałach promocyjnych Uczelni
 • możliwość kształcenia kadry pod zapotrzebowanie biznesu
 • wzrost prestiżu firmy
 • pomoc w diagnozie sytuacji firmy i współpraca w zakresie programów naprawczych
 • możliwość kontaktu z potencjalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi

Pola działań

Udział w Radzie Programowej ZPSB
Rada jest organem kolegialnym o charakterze doradczym i opiniotwórczym umocowany w strukturze naszej Uczelni zgodnie z jej statutem, a udział w jej pracach jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem dla partnerów ZPSB.

Do zadań Rady należy:

 • wyrażanie opinii o kierunkach i priorytetach rozwoju strategicznego Uczelni
 • przeprowadzanie audytów strategicznych i ewaluacja misji Uczelni
 • wyrażanie opinii na temat kierunków oraz specjalności kształcenia i badań ważnych dla rozwoju regionu i kraju
 • propagowanie edukacji korporacyjnej z udziałem Uczelni
 • ewaluacja programów nauczania
 • inspirowanie do innowacji w kształceniu
 • promowanie modelu LLL (Lifelong Learning) i edukacji bez granic
 • proponowanie i tworzenie rozwiązań promujących zatrudnianie absolwentów (organizacja programów stażowych i stypendialnych, współorganizacja targów i giełd pracy itp.)
 • dyfuzja wiedzy i dóbr intelektualnych tworzonych w ZPSB
 • określanie priorytetowych obszarów współpracy naukowej i wdrożeniowej podmiotów gospodarczych oraz władz samorządowych z Uczelnią
 • inicjowanie konsorcjów naukowo-badawczych
 • tworzenie programów wymiany kadry między nauką a biznesem
 • inicjowanie wspólnych przedsięwzięć wzmacniających odpowiedzialność społeczną Uczelni wobec interesariuszy w otoczeniu

Patronat biznesowy nad kierunkami i specjalnościami studiów I i II stopnia oraz studiami podyplomowymi
To forma współpracy z pracodawcami, w ramach której program nauczania na kierunku lub specjalności tworzony jest w porozumieniu z daną firmą. Dzięki takiemu rozwiązaniu studenci i słuchacze zyskują pewność, że wiedza, jaką zdobędą w trakcie edukacji, odpowiada realnym potrzebom rynku pracy.

Specjalne zniżki dla firm
W ZPSB dla naszych partnerów biznesowych przygotowaliśmy gwarantowane systemy specjalnych zniżek i rabatów cenowych oraz elastyczne podejście zarówno do płatności, jak i konstruowania programu oraz metodologii nauczania.

Wspólne projekty
Jako partner ZPSB możesz realizować z nami wspólne projekty badawcze, rozwojowe, innowacyjne, szkoleniowo-doradcze oraz edukacyjne.

Staże i praktyki
Współpraca w ramach organizacji praktyk i staży z jednej strony stwarza możliwość przekonania się o wysokich kwalifikacjach i motywacji naszych studentów, a z drugiej strony jest to także świetna okazja do zaprezentowania firmy jako atrakcyjnego pracodawcy.

Pośrednictwo pracy
Rozwijane od lat Biuro Karier powala naszym partnerom biznesowym na efektywne dotarcie do studentów i absolwentów ZPSB.

Wykłady gościnne oraz prowadzenie zajęć na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych
Wykłady gościnne oraz zajęcia prowadzone na naszej Uczelni są idealną formą przekazywania studentom cennej wiedzy i zapoznawania ich z istotnymi dla branży zagadnieniami, a także z samą firmą, jej specyfiką, sposobem działania na rynku. To również sposób na kreowanie profesjonalnego wizerunku marki jako potencjalnego pracodawcy.

Prace dyplomowe dla firm
Partnerstwo z ZPSB obejmuje także pisanie przez naszych studentów we współpracy z firmami prac dyplomowych na temat realnych problemów, z którymi te podmioty się spotykają. Przedsiębiorstwo może wskazać zagadnienie problemowe, którego rozwiązanie zostaje uwzględnione w pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Kontakt
Chcesz dołączyć do grona partnerów biznesowych naszej Uczelni? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Centrum Rozwoju Biznesu ZPSB
ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin
tel. 91 814 94 57
e-mail: crb@zpsb.pl