Pomocnik na produkcji (Produktionshelfer) – Neubrandenburg