Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń do transmisji online wraz z oprogramowaniem i montażem w sali dydaktyczno-konferencyjnej

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń do transmisji online wraz z oprogramowaniem i montażem w sali  dydaktyczno-konferencyjnej (urządzenia do streamingu poprawiającego dostępność) Wydział w Szczecinie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu ANS, ul. Żołnierska 53,71-210 Szczecin

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do transmisji online w sali dydaktyczno-konferencyjnej w siedzibie uczelni Zachodniopomorska Szkoła Biznesu– Akademia Nauk Stosowanych, ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń do transmisji online w sali dydaktyczno-konferencyjnej (urządzenia do streamingu poprawiającego dostępność) Wydział w Szczecinie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu ANS, ul. Żołnierska 53,71-210 Szczecin w oparciu o zasadę konkurencyjności, w ramach Projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych” (dalej: Projekt), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19.

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – do pobrania:

Zapytanie ofertowe 10.10.23

Ogłoszenie znajduje się również na stronie: Bazy Konkurencyjności EFS pod numerem 2023-12173-176069

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/176069