ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu pakietów medycznych dla pracowników Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie profesjonalnej, prywatnej opieki medycznej dla uczestników projektu w ZPSB w postaci pakietów medycznych („Zdrowy Pracownik Silny Biznes – program prozdrowotny dla pracowników ZPSB” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rynek pracy, Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, nr projektu RPZP.06.08.00-32-K005/22).

 

Szczegółowe zapytanie ofertowe i załączniki – do pobrania:

 

Ogłoszenie znajduje się również na stronie: Bazy Konkurencyjności EFS pod numerem 2022-43335-126762. (link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/126762 )