Jak otrzymać stypendium na studiach?

Świadczenie stypendialne to rodzaj pomocy materialnej, o którą mogą ubiegać się także studenci. Aby jednak otrzymać dofinansowanie muszą oni spełnić określone warunki oraz wymagania. Z tego artykułu dowiesz się, jak otrzymać stypendium na studiach i jakie rodzaje tego świadczenia są obecnie oferowane.

W ramach wsparcia materialnego studentom przysługuje prawo do pobierania kilku rodzajów stypendiów. Część z nich przydzielają Rektorowie konkretnych jednostek naukowych, a za orzekanie o pozostałych odpowiedzialni są między innymi ministrowie czy dziekani.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe, nazywane również stypendium rektora, to jedno ze świadczeń finansowych, które przysługuje studentom uczelni publicznych i niepublicznych. O tego rodzaju wsparcie mogą ubiegać się osoby wyróżniające się wyjątkowymi osiągnięciami naukowymi oraz dobrymi wynikami.

Aby otrzymać stypendium naukowe należy spełnić kilka warunków. Konieczne jest między innymi ukończenie pierwszego roku studiów (w wyjątkowych sytuacjach może ono zostać przyznane także już na pierwszym roku studiów). Z kolei w przypadku kontynuowania edukacji na studiach magisterskich pod uwagę brane są osiągnięcia z ostatniego roku studiów I stopnia.

Studenci starający się o wsparcie materialne za świetne wyniki w nauce w pierwszej kolejności powinni dokładnie zapoznać się z regulaminem swojej uczelni oraz wydziału. W dokumentach znajdują się wszystkie najważniejsze wytyczne – m.in. termin złożenia niezbędnych wniosków oraz publikacji decyzji czy wysokość stypendium, okres jego wypłacania i minimalna średnia uprawniająca do starania się o stypendium.

Co ważne, stypendium rektora otrzymuje ok. 10% studentów danego kierunku. Dodatkowo punktowane są zazwyczaj aktywności naukowe, a także osiągnięcia sportowe oraz artystyczne. Warto również podkreślić, że wysokości świadczenia mogą różnić się w zależności od uczelni.

Stypendium socjalne

To świadczenie przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, kształcącym się zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Na tego typu wsparcie finansowe mają szansę studenci, u których wysokość dochodu na jednego członka rodziny nie przekracza progu mieszczącego się w granicach od 668,2 zł do 1051,9 zł (jego ostateczną wysokość ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego).

Wysokość stypendium socjalnego może różnić się w obrębie poszczególnych szkół wyższych. Jest ona uzależniona m.in. od dochodów przypadających na członka rodziny (im mniejsze, tym większa kwota pomocy materialnej) czy zakwaterowania (osoby dojeżdżające na zajęcia z innych miejscowości otrzymują zazwyczaj nieco większe wsparcie).

Aby móc pobierać stypendium socjalne, każdy zainteresowany tym świadczeniem kandydat musi wypełnić wniosek, a następnie złożyć go w określonym miejscu (np. w dziekanacie uczelni). Co więcej, należy upewnić się, czy nie są wymagane dodatkowe dokumenty (m.in. oświadczenie o dochodach czy formularze charakteryzujące sytuację rodzinną).

Stypendium ministra

O stypendium ministra mogą starać się studenci, którzy zaliczyli bieżący rok studiów i uzyskali promocję na kolejny. To jednak nie wszystko – osoby zainteresowane „ministerialnym dofinansowaniem”, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego, muszą przedstawić swoją kandydaturę rektorowi uczelni oraz złożyć wniosek i udokumentować wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne lub sportowe. Pod uwagę nie jest brana natomiast średnia ocen, a wniosek o stypendium ministra „przejdzie do kolejnego etapu” tylko po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez rektora uczelni.

Wysokość oraz liczbę stypendiów ustala minister, ale nie może ona przekroczyć 15 000 zł, a samych stypendiów nie może być więcej niż 845.

Wiele osób zastanawia się również, co kryje się pod pojęciem wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych czy sportowych. Ich szczegółowy spis można znaleźć tutaj, a wśród nich są np. udział w innowacyjnym projekcie badawczym, realizowanym przez uczelnię, w której kształci się student czy autorstwo/współautorstwo monografii naukowej lub jej rozdziału wydanej przez wydawnictwo ujęte w spisie wydawnictw, indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez prestiżową instytucję kultury czy autorstwo lub znaczący wkład autorski nagranych na płycie i wydanych przez prestiżową firmę producencką utworów muzycznych, zajęcie co najmniej 16 miejsca w igrzyskach olimpijskich czy zajęcia co najmniej 3 miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

O pomoc materialną mogą starać się także studenci z orzeczoną niepełnosprawnością, kształcący się na studiach I i II stopnia lub jednolitych magisterskich. Aby otrzymać dofinansowanie z tego tytułu należy potwierdzić jednostkę chorobową u właściwego podmiotu (np. lekarza orzecznika ZUS). Warto również dodać, że zarówno decyzja, jak i wysokość świadczenia nie są uzależnione od dochodów.

Na kwotę stypendium dla osób niepełnosprawnych wpływ ma stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany bądź znaczny). Świadczenie przyznaje się na semestr lub cały rok akademicki i jest ono wypłacane co miesiąc.

Co więcej, studenci pobierający tego rodzaju dofinansowanie mogą starać się również o inne stypendia – np. rektora czy socjalne.