Project Manager

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

 
 
 

Jako Uczelnia, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, posiadamy doświadczenie w prowadzeniu złożonych projektów edukacyjnych oraz wielopłaszczyznowej współpracy z wieloma instytucjami. Wiedzą z zakresu efektywnego zarządzania projektami dzielić będziemy się w praktyczny sposób ze słuchaczami kierunku Projekt Manager.

Studia podyplomowe na kierunku Project Manager realizowane są pod patronatem PMI Poland Chapter.

FDoc-Logo-Poland-C291_Blue (2)

Project Management Institue Poland Chapter (PMI PC) jest Stowarzyszeniem zrzeszającym praktyków i pasjonatów zarządzania projektami. Misją PMI PC jest rozwijanie centrum najlepszych praktyk zarządzania projektami dzięki podejmowaniu wielu regionalnych i krajowych inicjatyw i szerzeniu świadomości w tym obszarze.
PMI Poland Chapter promuje wysokie standardy zarządzania projektami, wspiera budowanie bazy wiedzy oraz kontaktów w środowisku kierowników projektów, programów i portfolio, a także angażuje się w wiele inicjatyw CSR – społecznie odpowiedzialnego biznesu, gdzie siłami Wolontariuszy upowszechnia wiedzę o zarządzaniu projektami lub dostarcza innych potrzebnych otoczeniu wartości i aktywności.

PMI Poland Chapter ma też swój oddział w Szczecinie, który aktywnie działa na terenie Pomorza Zachodniego organizując spotkania praktyków zarządzania projektami.

www.pmi.org.pl

 

W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu mogą być realizowane w całości w formie online. 

Cel studiów

Celem Studium jest zapoznanie słuchaczy, krok po kroku, z kolejnymi etapami przygotowania oraz zarządzania złożonymi projektami.

Zajęcia w ramach studiów Projekt Manager poprowadzone zostaną przez wykładowców, specjalistów z zakresu zarządzania projektami oraz menedżerów, pracujących zarówno w ZPSB, jak i firmach zewnętrznych. W trakcie zajęć duży nacisk położony zostanie na zajęcia praktyczne (warsztaty, analiza case study), co wszechstronnie przygotuje słuchaczy do skutecznego realizowania projektów.

W trakcie studiów słuchacze studiów zapoznani zostaną z całokształtem problematyki zarządzania projektami. Pozyskana przez nich wiedza będzie posiadała praktyczną użyteczność możliwą do wykorzystania w praktyce gospodarczej.

Metodyka

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem interaktywnych metod nauczania, warsztatów, w tym warsztatów prowadzonych w laboratoriach komputerowych.

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Project Manager są osoby z wyższym wykształceniem, pracujące w firmach, organizacjach i instytucjach prowadzących działalność projektową. Studia podyplomowe dedykowane są też tym, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o tematykę związaną z zarządzaniem projektami, a w przyszłości oprzeć swoją karierę zawodową o ten zakres praktyki gospodarczej.

Dlaczego warto wybrać kierunek Projekt Manager w ZPSB

Korzyści dla uczestników:

 • poznanie teorii przygotowania i realizacji projektów biznesowych, ale również praktycznej znajomości narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu projektami
 • nabycie umiejętności planowania projektów na potrzeby firmy, przygotowanie projektów pod kątem specyfiki organizacji w oparciu o standardy i metodyki projektowe
 • kontakt ze specjalistami z praktyki gospodarczej
 • możliwość przygotowania własnego projektu pod okiem praktyków

Atuty studiów Project Manager:

 • zajęcia prowadzą praktycy – kierownicy projektów, specjaliści z biur projektowych, koordynatorzy portfeli projektowych, prawnicy, finansiści
 • możliwość udziału w symulacji warunków projektowych dzięki udziałowi w autorskiej grze Zarządzanie projektem DJ Resort
 • znaczna ilość godzin przeznaczona na warsztaty projektowe i pracę na narzędziach do zarządzania projektami
 • praktyczna i użyteczna praca dyplomowa – przygotowanie własnego projektu
 • dogodny sposób organizacji zajęć – zajęcia tylko w piątki i soboty
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 28
Zajęcia integracyjne 3
Wprowadzenie do zarządzania projektami 5
Metodyki zarządzania projektami 20
BLOK – PLANOWANIE PROJEKTÓW 55
Inicjowanie i definiowanie projektów 5
Planowanie zakresu i czasu projektu – warsztaty projektowe 20
Planowanie budżetu projektu – warsztaty projektowe 10
Zarządzanie ryzykiem w projekcie – praktyczne warsztaty projektowe 10
Zarządzanie jakością w projekcie 10
BLOK – UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE W ZARZĄDZANIU PROJEKTEM 25
Budowanie zespołu 10
Zarządzanie zespołem projektowym 10
Publiczna prezentacja projektu 5
BLOK – REALIZACJA PROJEKTÓW 50
Realizacja, monitorowanie i zarządzanie zmianą w projekcie 25
Prawne aspekty zarządzania projektem 10
Zarządzanie portfelem projektów 5
Zakończenie projektu 10
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
 • Prawo własności intelektualnej
 
Projekt i egzamin dyplomowy  2
Liczba godzin łącznie 200

Liczba godzin i zakres może zmienić się do 20%.

3 obszary rozwoju

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz rozwinie się w 3 zakresach:

Wiedza

 • Posiada wiedzę z podstawowymi pojęciami i aspektami związanymi z zarządzaniem projektami
 • Ma wiedzę o metodykach zarządzania projektami
 • Posiada wiedzą dotyczącą procesu planowania i realizacji projektów, z uwzględnieniem zarządzania zmianą projektową
 • Ma wiedzę na temat budżetowania projektów

Umiejętności

 • Potrafi planować, realizować, zarządzać oraz kontrolować projekty
 • Analizuje opłacalność finansową projektów, techniki budżetowania i kształt budżetu projektu
 • Świadomie wykorzystuje poszczególne narzędzia planowania projektu
 • Potrafi oszacować ryzyko projektowe i nim zarządzać
 • Potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu zarządzania zespołem projektowi – umie planować, organizować pracę, motywować i kontrolować członków zespołu projektowego

Kompetencje społeczne

 • Potrafi pracować w zespole
 • Skutecznie wykorzystuje i rozwija kompetencje interpersonalne niezbędne w zarządzaniu projektami
 • Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. Ma umiejętność samokształcenia się
 • Potrafi prezentować zakres projektu w sposób zrozumiały dla różnych grup interesariuszy z uwzględnieniem różnych punktów widzenia

Rozwijaj kompetencje kluczowe

Studia podyplomowe są prowadzone w oparciu o autorski model Knowledge@Work. Dla słuchacza oznacza to konkretne korzyści:

 • pozyskanie dodatkowych kompetencji poszukiwanych na rynku pracy,
 • możliwość autodiagnozy, weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności, lepsze poznanie swoich silnych i słabych stron w obszarze kompetencji kluczowych za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych,
 • indywidualna ścieżka kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uwzględniająca doświadczenie, wiedzę i umiejętności słuchacza wraz z wsparciem Brokera Edukacyjnego,
 • możliwość uzupełnienia wiedzy i umiejętności dotyczących kompetencji kluczowych dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym,
 •  możliwość uczenia się w dowolnym czasie i miejscu z wykorzystaniem gry „Pigułki kompetencji” jako sposobu utrwalania wiedzy.

 

Rezerwuję miejsce