Zrównoważony rozwój i ESG

 

Kierunek
 • Zrównoważony rozwój i ESG
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Głównym celem studiów jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju oraz kluczowych składowych ESG (Environmental, Social, Governance), w tym środowiskowych, społecznych i zarządczych aspektów.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.07!
Cena
 • Już od 409 zł!

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych.

Rezerwuję miejsce 

Cel studiów

 • Zrozumienie zrównoważonego rozwoju i ESG – Głównym celem studiów jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju oraz kluczowych składowych ESG (Environmental, Social, Governance), w tym środowiskowych, społecznych i zarządczych aspektów.
 • Analiza aspektów ekonomicznych – Uczestnicy zdobędą umiejętność analizy ekonomicznych aspektów zrównoważonego rozwoju, w tym zależności między wzrostem gospodarczym a ochroną środowiska oraz sposobów integrowania zrównoważoności z biznesowymi strategiami.
 • Zapoznanie z praktykami społecznymi – Studia umożliwią uczestnikom zrozumienie społecznych aspektów zrównoważonego rozwoju, włączając równość społeczną, partycypacyjne podejścia do rozwoju społeczności lokalnych oraz rozwój inkluzywnych społeczności.
 • Poznanie aspektów zarządzania – Studenci będą mogli zgłębić zarządzanie ryzykiem związanym z ESG, umiejętność raportowania ESG oraz strategie zarządzania wspierające zrównoważony rozwój.
 • Zrozumienie aspektów prawnych i regulacyjnych – Celem jest również zapoznanie uczestników z prawem dotyczącym zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz regulacjami związanymi z ESG, aby umożliwić im świadome podejmowanie decyzji i działania w ramach tych ram prawnych.

Adresaci kierunku

 1. Pracownicy biznesu i finansów. Osoby pracujące w sektorze biznesowym, w tym menedżerowie, analitycy finansowi i doradcy inwestycyjni, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju i ESG oraz zintegrować te kwestie z działalnością firmy.
 2. Specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju. Osoby zajmujące się planowaniem strategicznym, CSR (Corporate Social Responsibility) lub zrównoważonym rozwojem, które poszukują pogłębionej wiedzy i umiejętności w zakresie zrównoważonego zarządzania.
 3. Pracownicy sektorów publicznych i organizacji pozarządowych.Osoby pracujące w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, instytucjach badawczych lub innych sektorach zainteresowanych politykami publicznymi i praktykami zrównoważonego rozwoju.
 4. Specjaliści prawni. Osoby pracujące w dziedzinie prawa, które chcą zrozumieć prawne ramy związane z zrównoważonym rozwojem i ESG oraz ich wpływ na działalność biznesową i społeczną.
 5. Absolwenci kierunków związanych z ekonomią, środowiskiem, czy zarządzaniem. Osoby, które ukończyły studia na kierunkach związanych z ekonomią, zarządzaniem, naukami środowiskowymi lub innymi pokrewnymi dziedzinami i chcą poszerzyć swoją wiedzę o zrównoważonym rozwoju i ESG.

Atuty kierunku

Kierunek „Zrównoważony rozwój i ESG” oferuje kompleksową wiedzę dotyczącą współczesnych wyzwań związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz sprawowaniem właściwego zarządzania korporacyjnego.

Program zapewnia praktyczne narzędzia i umiejętności niezbędne do zrozumienia i efektywnego wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju oraz ESG w różnych kontekstach biznesowych i społecznych. Dzięki skoncentrowanej analizie aspektów prawnych i regulacyjnych, studenci zdobywają wgląd w ramy prawne i regulacyjne związane z zrównoważonym rozwojem, umożliwiając im podejmowanie świadomych decyzji i działań.

Kierunek stawia na interdyscyplinarność, integrując wiedzę z zakresu ekonomii, środowiska, zarządzania i prawa, co pozwala absolwentom na podejście holistyczne do problemów związanych z zrównoważonym rozwojem. Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy poprzez studium przypadków i projekt końcowy umożliwia uczestnikom wypracowanie konkretnych rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko, społeczność oraz biznes.

Program studiów

Blok I. Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju i ESG – 15 godz.

 1. Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju
 • Definicja i cele zrównoważonego rozwoju.
 • Historia i ewolucja koncepcji.
 1. Zasady ESG (Environmental, Social, Governance)
 • Analiza składowych ESG: Środowiskowe, Społeczne, Zarządzanie.
 • Dlaczego ESG jest istotne dla biznesu i inwestorów.
 • Trendy i regulacje dotyczące ESG.

Blok II. Ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju – 30 godz.

 1. Ekonomia ekologiczna
 • Zależność między wzrostem gospodarczym a środowiskiem.
 • Narzędzia ekonomiczne promujące zrównoważony rozwój.
 1. Biznes zrównoważony
 • Modele biznesowe oparte na zrównoważonym rozwoju.
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z ESG.
 • Integracja ESG w strategię biznesową.

Blok III. Aspekty środowiskowe 30 – godz.

 1. Zarządzanie zasobami naturalnymi
 • Ochrona środowiska naturalnego.
 • Gospodarka obiegu zamkniętego.
 • Adaptacja do zmian klimatycznych.
 1. Technologie ekologiczne
 • Innowacje technologiczne wspierające zrównoważony rozwój.
 • Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna.
 • Technologie redukujące emisje CO2 i inne zanieczyszczenia.

Blok IV. Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju – 25 godz.

 1. Równość społeczna
 • Wykluczenie społeczne i jego przeciwdziałanie.
 • Rola przedsiębiorstw w tworzeniu inkluzywnych społeczności.
 1. Zrównoważony rozwój społeczności lokalnych
 • Partycypacyjne podejścia do rozwoju lokalnego.
 • Budowanie społeczności odpornych na zmiany.

Blok V. Aspekty zarządzania – 25 godz.

 1. Zarządzanie ryzykiem ESG
 • Ocena ryzyka związanego z ESG.
 • Strategie minimalizacji ryzyka ESG.
 1. Raportowanie ESG
 • Standardy raportowania ESG (np. GRI, SASB).
 • Rola transparentnego raportowania dla inwestorów i społeczności.

Blok VI. Aspekty prawne i regulacyjne – 20 godz.

 1. Prawne ramy zrównoważonego rozwoju
 • Analiza międzynarodowych i krajowych ram prawnych związanych z zrównoważonym rozwojem.
 • Wpływ przepisów prawnych na działalność biznesową i społeczną.
 1. Prawo ochrony środowiska i kwestie ESG
 • Regulacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
 • Prawne aspekty związane z ESG w kontekście korporacyjnym i inwestycyjnym.

Blok VII. Studium przypadków i projekt końcowy – 15 godz.

 1. Studium przypadków: prawne wyzwania w zrównoważonym rozwoju i ESG
 • Analiza praktycznych przypadków prawnych związanych z zrównoważonym rozwojem i ESG.
 • Rozważanie różnych podejść do rozwiązywania problemów prawnych w kontekście zrównoważonego rozwoju.
 1. Projekt końcowy
 • Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej podczas kursu do opracowania projektu z zakresu zrównoważonego rozwoju i ESG, uwzględniającego aspekty prawne i regulacyjne.

Łączna liczba godz.: 160

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Organizacja studiów podyplomowych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są tylko w piątki i soboty. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Zajęcia prowadzone są na sali – w tym do 4 zjazdów w trybie on-line. 

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Zrównoważony rozwój i ESG, Słuchacze powinni:

 • być obecni na minimum 80% zajęć,
 • uzyskać pozytywny wynik z prezentacji projektu dyplomowego.

Rezerwuję miejsce