„Zdrowy Pracownik Silny Biznes – program prozdrowotny dla pracowników ZPSB”.

Na naszej Uczelni ruszył kolejny projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, tym razem skierowany do samych pracowników naszej akademickiej społeczności  – „Zdrowy Pracownik Silny Biznes – program prozdrowotny dla pracowników ZPSB”.

Dlaczego ten projekt jest dla nas tak istotny?

Celem projektu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego wśród naszych pracowników etatowych ZPSB, poprawa stanu ich zdrowia i samopoczucia. To też zwiększenie odporności na stres poprzez wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej jak i  zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Jest to projekt strategiczny wpisujący się w jeden z głównych strategicznych celów ZPSB „Stworzenie warunków i zachęt dla pracowników Uczelni do uczestniczenia w procesie zbiorowego uczenia się, podnoszenia własnych kompetencji i kwalifikacji, oraz rozwijania potencjału ogólnouczelnianego”.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych zadań:

  1. Dodatkowa opieka medyczna – w postaci zakupu pakietów medycznych. Zadanie to ma na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego wśród osób objętych wsparciem, poprawa stanu ich zdrowia i samopoczucia oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne; (w trakcie realizacji)
  2. Infrastruktura prozdrowotna – dostosowanie stanowisk pracy dla kadry dydaktycznej i kadry administracyjnej. Celem zadania jest podniesienie komfortu oraz ergonomii pracy jako profilaktyki chorób zawodowych. Zaplanowano zakup: ergonomicznych foteli, podpórek, regulowanych biurek, drobnych urządzeń medycznych, ergonomicznych akcesoriów komputerowych, zakup sprzętu audio/wideo do nagłośnienia sal wykładowych. Dodatkowo w przestrzeniach biurowych wymienione zostanie oświetlenie; (w trakcie realizacji)
  3. Dni zdrowia – edukacja w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych – podczas tego zadania zostaną zorganizowane wydarzenia/imprezy o charakterze prozdrowotnym (w każdym Wydziale Uczelni) oraz spotkania ze specjalistami np. psychologiem czy dietetykiem; (zaplanowane na 2023 r.)
  4. Radzę sobie ze stresem – wsparcie na rzecz walki ze stresem – podczas tego zadania zaplanowano: przeprowadzenie diagnozy odporności psychicznej wśród pracowników, warsztaty zespołowe oparte na wynikach wcześniej wymienionej diagnozy, opracowanie materiałów e-learningowych promujących narzędzia do walki ze stresem. (zaplanowane na 2023 r.)

 

Projekt ten realizowany jest od 2022-10-01 do 2023-09-30. Kontakt do biura projektu: rborek@zpsb.pl

Wartość projektu to 492 457,50 PLN | wysokość dofinansowania wynosi: 418 588,50 PLN

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: RPZP.06.08.00-32-K005/22-00). Projekt realizowany w ramach konkursu Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.