Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Załącznik nr 9 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”:

Klauzula informacyjna – pracownicy

Informujemy Pana/Panią uprzejmie, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53
 • Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani uzyskać pod adresem: iod@zpsb.pl
 • Przetwarzanie danych od Pana/Pani pozyskanych jest niezbędne do wykonania umowy o pracę, której stroną jest Pan/Pani. Przetwarzanie jest również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy Kodeks pracy.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres Pana/Pani zatrudnienia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie oraz po jego zakończeniu przez okres określony obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy Kodeks pracy.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe zostały przez Pana/Panią podane dobrowolnie, a ich podanie jest niezbędne do realizacji umowy o pracę na warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna – współpracownicy wykonujący umowy cywilno-prawne

Informujemy Pana/Panią uprzejmie, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53
 • Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani uzyskać pod adresem: iod@zpsb.pl
 • Przetwarzanie danych od Pana/Pani pozyskanych jest niezbędne do wykonania umowy cywilno-prawnej, której stroną jest Pan/Pani, w ramach obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy oraz po jego zakończeniu przez okres określony obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe zostały przez Pana/Panią podane dobrowolnie, a ich podanie jest niezbędne do realizacji zawartej umowy na warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna – kandydaci na studia

Informujemy Pana/Panią uprzejmie, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53
 • Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani uzyskać pod adresem: iod@zpsb.pl
 • Dane pozyskaliśmy od Pana/Pani w czasie rezerwacji miejsca w procesie rekrutacji na studia w ZPSB. Pana/Pani zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji na studia i w celach reklamowych i marketingowych.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe zostały przez Pana/Panią podane dobrowolnie, a ich podanie jest warunkiem skorzystania z promocji przysługujących z tytułu rezerwacji w odpowiednim terminie miejsca na studia w ZPSB. Nie podanie przez Pana/Panią danych uniemożliwia Panu/Pani skorzystanie z promocji. Przetwarzamy również Pana/Pani dane osobowe w celach reklamowych i marketingowych związanych z działalnością statutową ZPSB.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu (również w sposób zautomatyzowany) w celu oceny niektórych informacji o Panu/Pani, w szczególności do analizy osobistych preferencji i zainteresowań. Profilowanie Pana/Pani danych nie będzie wywoływać wobec Pana/Pani żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

Klauzula informacyjna – studenci i słuchacze

Informujemy Pana/Panią uprzejmie, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53 (dalej: ZPSB – ANS albo Administrator).
 • Dane przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim
  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie przez Administratora prawidłowej realizacji obowiązków i praw wynikających z:
  • umowy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), związanego w szczególności z celami analitycznymi, statystycznymi i dowodowymi.
 • Przetwarzanie danych osobowych w innych celach możliwe jest w przypadku uzyskania Pani/Pana zgody. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 • Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe w związku z rezerwacją miejsca w procesie rekrutacji na studia
  w ZPSB – ANS. Pana/Pani zgoda obejmuje przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji, zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług edukacyjnych (umowa o naukę), w tym działań związanych z monitorowaniem i egzekucją opłat, a także w celu dokumentacji przebiegu studiów na podstawie art.
  6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO i monitorowania losów absolwentów.
 • Dane osobowe osób, które nie zostały przyjęte na studia, będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego na dany rok studiów. W zawiązku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. t.j. 2023, poz. 742 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych do tej ustawy, dane osobowe osób przyjętych na studia będą przetwarzane przez czas trwania studiów, a następnie – w przypadkach przewidzianych przez te przepisy – przechowywane przez okres 50 lat w celach archiwalnych.
 • W przypadkach, gdy dane osobowe nie podlegają archiwizacji na podstawie przepisów prawa, przechowywane one będą przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, nie krócej jednak niż okres obowiązywania umowy o świadczenie usług edukacyjnych (umowa o naukę) oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora albo przez okres wymagany przez prawo dla celów, statystycznych, podatkowych itp.
 • W przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych na podstawie 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2024, poz. 34 ze zm.) lub art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422 ze zm.) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.
 • Dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie, na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. t.j. 2023, poz. 742 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Niezależnie od dobrowolnego przekazania danych oraz możliwości wycofania zgody na ich przetwarzanie, podanie wymaganych danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług edukacyjnych (umowa o naukę) i dokumentowania przebiegu studiów, a także skorzystania z promocji przysługujących z tytułu rezerwacji w odpowiednim terminie miejsca na studia w ZPSB – ANS.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty współpracujące i świadczące usługi na rzecz Administratora, na podstawie zwartych z nimi przez Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Gdyby jednak takie przekazanie okazało się konieczne, transfer danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Geograficznego lub do organizacji międzynarodowej odbywać się będzie na podstawie RODO, po spełnieniu określonych tam warunków.
 • Ma Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO,
  • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
  • usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w przepisach RODO,
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych przed jej wycofaniem.
 • Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany, skutkujący wydaniem decyzji wywołujące skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływający – w tym poprzez profilowanie, w celu oceny niektórych informacji o Panu/Pani, w szczególności do analizy osobistych preferencji i zainteresowań.
 • W budynku oraz przed budynkiem Administratora, zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 53, stosowany jest monitoring. Celem prowadzenia monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona mienia, kontroli produkcji i zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Wszelkie oświadczenia i wnioski adresowane do Administratora kierować należy na adres podany w pkt. 1 niniejszej klauzuli informacyjnej lub na adres poczty elektronicznej: iod@zpsb.pl.

Klauzula informacyjna – prenumeratorzy newslettera

Informujemy Pana/Panią uprzejmie, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53
 • Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych może Pana/Pani uzyskać pod adresem: iod@zpsb.pl
 • Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu zaprenumerowania i otrzymywania newslettera.
 • Pana/Pani dane mogą być powierzone podmiotom trzecim, którym administrator danych zleci wykonywanie czynności związanych z obsługą techniczną serwisu www.zpsb.pl. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane będą przechowywane do momentu zrezygnowania z prenumeraty newslettera.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe podał/podała Pan/Pani dobrowolnie, a ich podanie jest konieczne dla realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 • Pana/Pani będą podlegały profilowaniu (również w sposób zautomatyzowany) w celu oceny niektórych informacji o Panu/Pani, w szczególności do analizy osobistych preferencji i zainteresowań. Profilowanie Pana/Pani danych nie będzie wywoływać wobec Pana/Pani żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

Klauzula informacyjna – autorzy, recenzenci i inni uczestnicy procesu wydawniczego

Informujemy Pana/Panią uprzejmie, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53
 • Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych mogę uzyskać pod adresem: iod@zpsb.pl
 • Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu wydawniczego.
 • Pana/Pani dane mogą być powierzone podmiotom trzecim, którym administrator danych zleci wykonywanie czynności związanych z obsługą techniczną procesu wydawniczego. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres trwania procesu wydawniczego, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe podał/podała Pan/Pani dobrowolnie, a ich podanie jest konieczne dla realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 • Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna – uczestnicy wydarzeń

Informujemy Pana/Panią uprzejmie, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych, w tym wizerunku, głosu oraz wypowiedzi jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53
 • Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych, w tym wizerunku, głosu oraz wypowiedzi może Pan/Pani uzyskać pod adresem: iod@zpsb.pl
 • Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji ww wydarzenia.
 • Pana/Pani dane mogą być powierzone podmiotom trzecim, którym administrator danych zleci wykonywanie czynności związanych z obsługą techniczną i informatyczną oraz prawną wydarzenia. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres trwania wydarzenia i okres realizacji działań promocyjnych wydarzenia, a po ich zakończeniu przez okres wymagany obowiązkową archiwizacją dokumentacji wydarzenia zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe, w tym wizerunek, głos oraz wypowiedzi udostępnił/udostępniła Pana/Pani dobrowolnie, a ich podanie jest konieczne dla realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 • Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu.