Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Załącznik nr 9 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”:

Klauzula informacyjna – pracownicy

Informujemy Pana/Panią uprzejmie, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53
 • Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani uzyskać pod adresem: iod@zpsb.pl
 • Przetwarzanie danych od Pana/Pani pozyskanych jest niezbędne do wykonania umowy o pracę, której stroną jest Pan/Pani. Przetwarzanie jest również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy Kodeks pracy.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres Pana/Pani zatrudnienia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie oraz po jego zakończeniu przez okres określony obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy Kodeks pracy.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe zostały przez Pana/Panią podane dobrowolnie, a ich podanie jest niezbędne do realizacji umowy o pracę na warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna – współpracownicy wykonujący umowy cywilno-prawne

Informujemy Pana/Panią uprzejmie, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53
 • Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani uzyskać pod adresem: iod@zpsb.pl
 • Przetwarzanie danych od Pana/Pani pozyskanych jest niezbędne do wykonania umowy cywilno-prawnej, której stroną jest Pan/Pani, w ramach obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy oraz po jego zakończeniu przez okres określony obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe zostały przez Pana/Panią podane dobrowolnie, a ich podanie jest niezbędne do realizacji zawartej umowy na warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna – kandydaci na studia

Informujemy Pana/Panią uprzejmie, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53
 • Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani uzyskać pod adresem: iod@zpsb.pl
 • Dane pozyskaliśmy od Pana/Pani w czasie rezerwacji miejsca w procesie rekrutacji na studia w ZPSB. Pana/Pani zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji na studia i w celach reklamowych i marketingowych.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe zostały przez Pana/Panią podane dobrowolnie, a ich podanie jest warunkiem skorzystania z promocji przysługujących z tytułu rezerwacji w odpowiednim terminie miejsca na studia w ZPSB. Nie podanie przez Pana/Panią danych uniemożliwia Panu/Pani skorzystanie z promocji. Przetwarzamy również Pana/Pani dane osobowe w celach reklamowych i marketingowych związanych z działalnością statutową ZPSB.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu (również w sposób zautomatyzowany) w celu oceny niektórych informacji o Panu/Pani, w szczególności do analizy osobistych preferencji i zainteresowań. Profilowanie Pana/Pani danych nie będzie wywoływać wobec Pana/Pani żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

Klauzula informacyjna – studenci i słuchacze

Informujemy Pana/Panią uprzejmie, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53
 • Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani uzyskać pod adresem: iod@zpsb.pl
 • Przetwarzanie danych od Pana/Pani pozyskanych jest niezbędne do wykonania umowy o naukę, której stroną jest Pan/Pani. Przetwarzanie jest również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisów związanych z wymienioną ustawą, w szczególności rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania studiów oraz po ich zakończeniu przez okres określony obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe zostały przez Pana/Panią podane dobrowolnie, a ich podanie jest niezbędne do realizacji umowy o naukę na warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu (również w sposób zautomatyzowany) w celu oceny niektórych informacji o Panu/Pani, w szczególności do analizy osobistych preferencji i zainteresowań. Profilowanie Pana/Pani danych nie będzie wywoływać wobec Pana/Pani żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

Klauzula informacyjna – prenumeratorzy newslettera

Informujemy Pana/Panią uprzejmie, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53
 • Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych może Pana/Pani uzyskać pod adresem: iod@zpsb.pl
 • Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu zaprenumerowania i otrzymywania newslettera.
 • Pana/Pani dane mogą być powierzone podmiotom trzecim, którym administrator danych zleci wykonywanie czynności związanych z obsługą techniczną serwisu www.zpsb.pl. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane będą przechowywane do momentu zrezygnowania z prenumeraty newslettera.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe podał/podała Pan/Pani dobrowolnie, a ich podanie jest konieczne dla realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 • Pana/Pani będą podlegały profilowaniu (również w sposób zautomatyzowany) w celu oceny niektórych informacji o Panu/Pani, w szczególności do analizy osobistych preferencji i zainteresowań. Profilowanie Pana/Pani danych nie będzie wywoływać wobec Pana/Pani żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

Klauzula informacyjna – autorzy, recenzenci i inni uczestnicy procesu wydawniczego

Informujemy Pana/Panią uprzejmie, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53
 • Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych mogę uzyskać pod adresem: iod@zpsb.pl
 • Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu wydawniczego.
 • Pana/Pani dane mogą być powierzone podmiotom trzecim, którym administrator danych zleci wykonywanie czynności związanych z obsługą techniczną procesu wydawniczego. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres trwania procesu wydawniczego, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe podał/podała Pan/Pani dobrowolnie, a ich podanie jest konieczne dla realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 • Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna – uczestnicy wydarzeń

Informujemy Pana/Panią uprzejmie, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych, w tym wizerunku, głosu oraz wypowiedzi jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53
 • Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych, w tym wizerunku, głosu oraz wypowiedzi może Pan/Pani uzyskać pod adresem: iod@zpsb.pl
 • Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji ww wydarzenia.
 • Pana/Pani dane mogą być powierzone podmiotom trzecim, którym administrator danych zleci wykonywanie czynności związanych z obsługą techniczną i informatyczną oraz prawną wydarzenia. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres trwania wydarzenia i okres realizacji działań promocyjnych wydarzenia, a po ich zakończeniu przez okres wymagany obowiązkową archiwizacją dokumentacji wydarzenia zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe, w tym wizerunek, głos oraz wypowiedzi udostępnił/udostępniła Pana/Pani dobrowolnie, a ich podanie jest konieczne dla realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 • Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu.