Procedury obowiązujące ZPSB w sytuacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Opis procedur zapewniających bezpieczne funkcjonowanie ZPSB w sytuacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

W związku z zaleceniami i wytycznymi Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wprowadza się następujące procedury i zasady postępowania w działalności Uczelni w związku z epidemią SARS-CoV-2. Poniżej opisane ograniczenia obowiązują w ZPSB do odwołania.

  1. ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA ZPSB

Zajęcia dydaktyczne

  • Wszystkie zajęcia, które można  przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie) muszą być prowadzone w takiej formie. W siedzibie uczelni lub jej filii w trybie zajęć stacjonarnych mogą się odbywać wszystkie te zajęcia, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być przeprowadzone w sposób zdalny. Decyzje w tej sprawie podejmuje dziekan, z zastrzeżeniem zachowania poniżej opisanych zasad bezpieczeństwa.

 Egzaminy, zaliczenia i egzaminy dyplomowe

  • Zaleca się, żeby weryfikacja efektów uczenia się – zaliczenia, egzaminy oraz egzaminy dyplomowe – odbywały się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach, dziekan może wyrazić zgodę na organizację procesu weryfikacji efektów uczenia się w formie tradycyjnej, z zastrzeżeniem zachowania poniżej opisanych zasad bezpieczeństwa.

Zebrania, spotkania organów kolegialnych i zespołów pracowniczych

  • Zaleca się zdalne podejmowanie uchwał przez kolegia oraz organy statutowe, komisje stypendialne, oraz inne komisje i zespoły powołane w bieżących postępowaniach. W uzasadnionych przypadkach kierownik zespołu (przewodniczący organu/komisji) może zarządzić obrady w trybie tradycyjnym, z zastrzeżeniem zachowania poniżej opisanych zasad bezpieczeństwa. […]

Czytaj dalej – otwórz PDF