Akademia kompetencji menadżerskich

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

 
 
 

Jaka jest recepta na sukces na współczesnym rynku pracy? Odpowiedź brzmi: kompetencje, kompetencje i jeszcze raz kompetencje… Obecny rynek pracy wymaga od Ciebie stałego aktualizowania wiedzy i podnoszenia umiejętności. Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy są coraz większe. Znalezienie wymarzonej pracy lub awans w swoim dotychczasowym miejscu pracy wymaga jednak odpowiednich kompetencji. Już nie tylko specjalistycznych, ale również tych kluczowych, o charakterze uniwersalnym, sprawdzających się w różnych sytuacjach i na różnych stanowiskach pracy.

Dlatego studia podyplomowe Akademia kompetencji menadżerskich to następujące obszary rozwoju: kompetencje kluczowe, kompetencje kluczowe i jeszcze raz kompetencje kluczowe! Kompetencje kluczowe to szerokie spektrum umiejętności i wiedzy niezbędnych do funkcjonowania z sukcesem na współczesnym rynku pracy. Celem studiów jest wyposażenie uczestników w kompetencje przydatne na stanowiskach pracowniczych i menadżerskich. Uczestnicy studiów podyplomowych Akademia kompetencji menadżerskich będą potrafili świadomie wykorzystać kompetencje w miejscu pracy, nauczą się efektywnie pracować w zespole, komunikować czy planować . Studia skierowane są do osób pracujących na różnych szczeblach pracowniczych i menadżerskich.

Studia podyplomowe online

Zajęcia prowadzimy w formie e-learningowej – w całości realizujemy je przez specjalny serwis internetowy. Znajdziesz w nim multimedialne materiały dydaktyczne, a także zestawy testów do samodzielnej weryfikacji wiedzy i liczne case study.

Korzyści dla uczestników:

 • Możliwość nauki w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie
 • Materiały dydaktyczne dostępne on-line
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Materiały oparte na cyklu Kolba

 

Program studiów*
Tematyka Liczba godzin
Komunikacja interpersonalna 18
Autoprezentacja 18
Praca w zespole 18
Efektywność osobista menedżera 18
Zarządzanie zespołem 18
Kreatywność 18
Zarządzanie wiedzą 18
Coaching  18
Prawo własności intelektualnej i prawo autorskie 18
Zarządzanie różnorodnością 18
Liczba godzin łącznie 180

*obowiązuje od naboru wiosennego w Roku Akademickim 2021/22

 

3 obszary rozwoju

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz nabywa kompetencje z 3 zakresów – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne. W szczególności:

Wiedza:

 • Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, uwarunkowań skutecznego komunikowania się oraz stylów komunikacyjnych j własnych i innych ludzi.
 • Posiada wiedzę nt. komunikowania własnego wizerunku oraz uwarunkowań skutecznej autoprezentacji w relacjach z innymi ludźmi.
 • Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą uwarunkowań skutecznego funkcjonowania zespołów ludzkich oraz rozpoznaje potencjał własny i innych ludzi w zakresie pracy zespołowej.
 • Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów w zespołach ludzkich oraz rozpoznaje potencjał własny i innych ludzi.
 • Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania jednostek, organizacji i społeczności w warunkach zróżnicowania kulturowego.
 • Posiada wiedzę z zakresu obowiązywania i stosowania prawa, szczególnie prawa gospodarczego oraz ochrony własności intelektualnej. Rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej w organizacji.

Umiejętności:

 • Konstruuje i wybiera optymalne dla sytuacji techniki i strategie komunikowania werbalnego i niewerbalnego oraz konstruktywnie kieruje własnymi emocjami.
 • Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania i poprowadzenia wystąpień publicznych oraz profesjonalnej autoprezentacji w różnych obszarach życia.
 • Posiada umiejętność pracy w zespole w różnych rolach, w tym szczególnie rolach doradczych w zakresie kształtowania właściwych relacji w grupie.
 • Posiada umiejętność logicznego, analitycznego i elastycznego myślenia oraz potrafi efektywnie rozwiązywać sytuacje problemowe.

Kompetencje społeczne:

 • Docenia różnorodność wśród innych ludzi i pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy – jest tolerancyjny i otwarty.
 • Wykazuje ciekawość poznawczą w poszukiwaniu możliwości uczenia się i wykorzystywania jego efektów w różnorodnych sytuacjach życiowych.
 • Jest otwarty na współpracę i budowę relacji wewnątrzgrupowych, potrafi przyjmować w grupie różne role, w tym role doradcze.
 • Szanuje i respektuje przepisy prawa oraz postępuje etycznie, w tym wobec własnego i cudzego dorobku twórczego.

 

Rezerwuję miejsce