O Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu

Pierwsza uczelnia niepubliczna na Pomorzu Zachodnim

Założona w 1993 roku, jako jedna z pierwszych prywatnych uczelni w Polsce, najstarsza i największa prywatna instytucja edukacyjna na Pomorzu Zachodnim. Jej mury opuściło już ponad 17 tysięcy absolwentów, w tym ponad 400 absolwentów elitarnych studiów Executive MBA.

Uczelnia o praktycznym profilu kształcenia, przygotowująca profesjonalne kadry menedżerskie dla nowoczesnej gospodarki. Oferuje studia I i II stopnia na 4 kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie, Informatyka, Pedagogika, w tym studia w języku angielskim oraz w systemie e-learning, a także ponad 20 kierunków studiów podyplomowych, w tym menadżerskie studia podyplomowe Executive MBA. Prowadzi także studia międzynarodowe dla studentów z Polski i zagranicy, całkowicie w języku angielskim (International Business Studies – IBS). Szkoła posiada filie w Gryficach, Stargardzie i Świnoujściu.

Aktualność i praktyczność oferty edukacyjnej dla rynku pracy są wyznacznikami działalności uczelni. Kadrę dydaktyczną z bogatym dorobkiem naukowym wzbogaca grono doświadczonych praktyków, przedstawicieli firm i instytucji otoczenia biznesu. Nowoczesny system zróżnicowanych i elastycznych zajęć obejmuje wykorzystanie ICT, e-learningu, gier symulacyjnych i decyzyjnych, treningi i warsztaty menedżerskie, dyskusje moderowane, program wizyt studyjnych i eksperckich czy praktyk. Zajęcia prowadzone są w językach polskim i angielskim. Uczelnia proponuje także wygodne studia w systemie e-learning. Dzięki obowiązującej w ZPSB procedurze uznawania efektów uczenia się (RPL), można także skrócić swój czas nauki na studiach. Potwierdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności, pozwala skonstruować dla studenta indywidualną ścieżkę kształcenia, uwzględniającą posiadane kompetencje.

Od 2015 roku działa na Uczelni Rada Programowa ZPSB, która składa się z przedstawicieli samorządu regionalnego i lokalnego, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, instytucji rynku pracy, pracodawców, przedsiębiorców i absolwentów. Celem takiej współpracy Rady i Władz Uczelni jest uzyskiwanie stałej, cyklicznej, obiektywnej opinii i dyskusji na temat strategicznych kierunków rozwoju Uczelni, tworzonych programów kształcenia, nowych specjalności. Wszystko po to, by zapewnić Uczelni najlepszą reaktywność i dostosowanie wobec potrzeb rynku pracy.

Działalność badawczo-rozwojowa szkoły ukierunkowana jest na wspieranie gospodarki regionu. Centrum Rozwoju Biznesu, założone w 1997 roku z inicjatywy British Know How Found for Poland i brytyjskiego konsorcjum International Resource Development, rozwija usługi szkoleniowe i doradcze na rzecz środowiska biznesowego na Pomorzu Zachodnim. Uczelnia prowadzi liczne projekty rozwojowe i badawcze o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, wiele z nich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach 2007-2013, w ZPSB zrealizowano łącznie 34 projektów badawczych i rozwojowych, w tym: 7 grantów czysto naukowych, 8 projektów badawczo-szkoleniowych we współpracy międzynarodowej oraz 19 projektów rozwojowych i szkoleniowych zrealizowanych ze środków unijnych.

Główne obszary aktywności to m.in. badania koniunkturalne, w tym tworzenie narzędzi do obserwacji koniunktury gospodarczej regionu, badania kondycji firm i gospodarstw domowych, badania firm start-up, analizy nowoczesnych modeli biznesowych, badania i symulacje rynku pracy, projekty wspierające współpracę nauki z biznesem, badania rozwojowe metod kształcenia dorosłych, szczególnie z wykorzystaniem e- i m-learningu.

Do pobrania: