Nowoczesny Dyrektor Finansowy

 

Kierunek
 • Nowoczesny Dyrektor Finansowy
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Studia podyplomowe na tym kierunku są skonstruowane w sposób interdyscyplinarny, łącząc wiedzę z zakresu finansów, prawa, zarządzania strategicznego, technologii oraz psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi, co czyni je atrakcyjnymi dla osób o różnorodnych profilach zawodowych i doświadczeniach.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej!
Cena
 • od 489 zł!

Rezerwuję miejsce 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych.

Cel studiów

Kierunek Nowoczesny dyrektor finansowy ma na celu dostarczenie zaawansowanej wiedzy merytorycznej z zakresu rachunkowości i finansów, planowania oraz wykorzystania technologii Excel w zarządzaniu finansami połączona z kompetencjami menadżerskimi, psychologią zarządzania i biznesu, tworzenia zespołów, mentoringiem.

Nawiązuje do morskiego charakteru Szczecina- odwołanie się do porównania prezesa jako kapitana i CFO jako pierwszego oficera Dyrektor finansowy (ang. chief financial officer, CFO) jest najwyższym rangą specjalistą ds. finansów w organizacji i odpowiada za kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Do obowiązków dyrektora finansowego należą między innymi:

 • zapewnianie zgodności z przepisami,
 • budżetowanie,
 • zarządzanie przepływami pieniężnymi,
 • planowanie i analiza finansowa (ang. financial planning and analysis, FP&A),
 • modelowanie scenariuszy,
 • doradzanie dyrektorowi generalnemu w zakresie potencjalnych celów w zakresie fuzji i przejęć (ang. mergers and acquisitions, M&A),
 • planowanie pierwszej oferty publicznej (ang. initial public offering, IPO),
 • budżetowanie kapitałowe,
 • pozyskiwanie finansowania dłużnego i kapitałowego oraz prowadzenie relacji z inwestorami.

Sprawy finansowe to jednak nie wszystko — dyrektorzy finansowi często doradzają dyrektorowi generalnemu i radzie nadzorczej w kwestii strategicznych kierunków rozwoju firmy. Oprócz wiedzy na temat GAAP, budżetowania, planowania i analizy finansowej oraz zarządzania przepływami pieniężnymi dyrektor finansowy musi posiadać solidne umiejętności przywódcze i zarządcze oraz wiedzę o branży, a także rozumieć ogólną strategię biznesową organizacji oraz być gotowym do przejęcia inicjatywy w zakresie transformacji finansów.

Adresaci kierunku

 • Osoby pełniące funkcję lub aspirujące do roli dyrektora finansowego (CFO) w różnego rodzaju przedsiębiorstwach.
 • Kandydaci posiadający doświadczenie w dziedzinie finansów, rachunkowości lub zarządzania, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i kwalifikacje w obszarze finansów korporacyjnych.
 • Specjaliści finansowi zainteresowani aktualnymi trendami i narzędziami stosowanymi przez nowoczesnych dyrektorów finansowych.
 • Absolwenci studiów ekonomicznych lub pokrewnych, którzy chcą specjalizować się w zarządzaniu finansami na poziomie strategicznym i operacyjnym.
 • Pracownicy działów finansowych, kontroli zarządczej, audytu, a także kadry menedżerskiej zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy w obszarze finansów i zarządzania.

Główne korzyści i atuty kierunku

 • Zaawansowana wiedza finansowa – Program studiów obejmuje szeroki zakres tematów związanych z finansami, rachunkowością, prawem finansowym oraz zarządzaniem strategicznym, co umożliwia uczestnikom zdobycie głębokiej i wszechstronnej wiedzy z zakresu finansów korporacyjnych.
 • Aktualność i innowacyjność – Kierunek skupia się na nowoczesnych trendach i narzędziach stosowanych w dzisiejszych realiach biznesowych, takich jak analiza danych, sztuczna inteligencja czy zarządzanie ryzykiem cybernetycznym, co pozwala absolwentom być przygotowanymi do wyzwań przyszłości.
 • Praktyczne umiejętności – Studia podyplomowe skoncentrowane są na praktycznym podejściu do tematów, co oznacza, że uczestnicy zdobywają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnego działania w roli dyrektora finansowego.
 • Interdyscyplinarność – Program studiów integruje wiedzę z różnych dziedzin, takich jak finanse, prawo, zarządzanie, technologie czy psychologia biznesu, co umożliwia absolwentom spojrzenie na zadania dyrektora finansowego w szerszym kontekście oraz efektywne rozwiązywanie problemów z różnych perspektyw.
 • Elastyczność – Studia podyplomowe często oferują elastyczne formy nauki, takie jak zajęcia wieczorowe, weekendowe czy zdalne, co ułatwia ich podjęcie przez osoby pracujące zawodowo lub mające inne zobowiązania.
 • Perspektywy zawodowe – Absolwenci kierunku Nowoczesny Dyrektor Finansowy posiadają kompleksową wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia roli dyrektora finansowego w różnych rodzajach organizacji, co otwiera przed nimi szerokie perspektywy kariery zawodowej.

W sumie, kierunek ten stanowi doskonałą opcję dla osób zainteresowanych rozwijaniem się w dziedzinie finansów korporacyjnych oraz aspirujących do kierowniczych stanowisk w obszarze finansów i zarządzania

Program studiów

Moduł I. CFO jako kluczowy partner w biznesie – 10 godz.         

 1. Najważniejsze role i zadania
 2. Pozycja w strukturze organizacyjnej
 3. Obszary odpowiedzialności
 4. Kwalifikacje i kompetencje
 5. Transformacja roli CFO – trendy przyszłości

.

Moduł II. Prawo w finansach – 20 godz.
 1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej i ich wpływ na finanse – analiza i przegląd
 2. Kodeks Spółek Handlowych
 3. Prawo podatkowe
 4. Prawo cywilne
 5. Prawo Pracy
 6. RODO
 7. Odpowiedzialność karna i cywilna

.

Moduł III. Zarządzanie strategiczne – 10 godz.
 1. Zarządzanie strategiczne w biznesie
 2. Zarządzanie strategiczne w finansach
 3. Rola CFO w opracowywaniu, wdrażaniu i realizacji strategii

.

.

Moduł IV. Działanie na rynkach międzynarodowych – 10 godz.

.

 

Moduł V. Pozyskiwanie kapitału zewnętrznego – 10 godz.
 1. Analiza opcji i form finansowanie zwrotnego i bezzwrotnego
 2. Środki unijne – dotacje i pożyczki
 3. Kredyty i pożyczki
 4. Akcje i obligacje
 5. Leasing, faktoring

.

Moduł VI. Planowanie finansowe i kapitałowe – 20 godz.

 1. Planowanie finansowe jako narzędzie do realizacji przyjętej strategii biznesowej
 2. Planowanie długoterminowe i krótkoterminowe
 3. Uwzględnienie czynników ryzyka i zmienności w modelowaniu finansowym
 4. Budżety i biznesplany
 5. Nowoczesne technologie w planowaniu

.

Moduł VII. Zarządzanie finansami – 20 godz.
 1. Strategie zarządzania płynnością finansową i kapitałem obrotowym
 2. System wskaźników analizy finansowo-ekonomicznej jako narzędzie zarządzania finansami
 3. Narzędzia optymalizacji kosztów w celu zwiększenia rentowności
 4. Strategie podatkowe i optymalizacja podatkowa
 5. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 6. Zarządzanie ryzykiem walutowym i stopami procentowymi
 7. System controllingu- projektowanie i wdrożenie
 8. Dynamiczne modelowanie i prognozowanie w zarządzaniu finansami
 9. Raportowanie finansowe

.

Moduł VIII. Rachunkowość finansowa i zarządcza – 20 godz.
 1. Rachunkowość finansowa i zarządcza jako źródło informacji dla CFO i zarządu
 2. Sprawozdawczość finansowa- zagadnienia szczególne
 3. Prawidłowa organizacja i dokumentowanie procesów z zakresu rachunkowości i finansów
 4. Zachowanie należytej staranności w rachunkowości i finansach
 5. System kontroli wewnętrznej i audytu CFO a Główny Księgowy

.

Moduł IX. Analiza finansowa i ekonomiczna – 20 godz.
 1. Analiza i ocena projektów inwestycyjnych
 2. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 3. Budowa własnych modeli finansowych w Excelu
 4. Transformacja cyfrowa w finansach
 5. Sztuczna inteligencja AI
 6. Robotyzacja i automatyzacja zadań
 7. Big data
 8. Analiza danych
 9. Chmurowe systemy zarządzania finansami

.

Moduł X. Wsparcie decyzyjne dla CFO – 20 godz.
 1. Psychologia dla CFO
 2. Psychologia biznesu
 3. Samoświadomość – talenty Gallupa, profil osobowościowy
 4. Psychologia zarządzania ludźmi
 5. Techniki komunikacji
 6. Wystąpienia publiczne i autoprezentacja
 7. Organizacja pracy

.

Moduł XI. CFO jako przywódca, lider zespołu i
menadżer – 20 godz.
 1. Lider 360 stopni
 2. Budowanie efektywnego zespołu finansowego
 3. Zarządzanie ludźmi- psychologia, motywowanie, szkolenia , delegowanie zadań
 4. Mentoring
 5. Działanie w warunkach niepewności i ryzyka- zarządzanie ryzykiem biznesowym i finansowym
 6. Świat VUCA
 7. Zarządzanie finansami w kryzysie gospodarczym
 8. Cyberbezpieczeństwo – jak chronić dane
 9. System zarządzania ryzykiem

.

Łączna liczba godz.: 180
Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Organizacja studiów

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są tylko w piątki i soboty. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Zajęcia prowadzone są na sali – w tym do 4 zjazdów w trybie on-line. 

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Nowoczesny dyrektor finansowy, Słuchacze powinni:

 • być obecni na minimum 80% zajęć,
 • uzyskać pozytywny wynik z obrony projektu końcowego

Lider kierunku

Anna Seredyńska – Krause