Formalna zmiana nazwy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

Ilustracja przedstawia logo szkoły ZSBP

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 sierpnia 2022 roku nr DSW-WNN.8014.197.2022.KT.2 oraz uchwałą Senatu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie z dnia 27 września 2022 r. numer 11/2022, z dniem 31 marca 2023 roku „Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie” zmienia nazwę na „ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA BIZNESU – AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH”.

  • Oficjalnym skrótem nazwy uczelni jest ZPSB
  • W kontaktach handlowych Uczelnia może posługiwać się nazwą skróconą „Zachodniopomorska Szkoła Biznesu”
  • Zmiana nazwy uczelni nie pociąga za sobą żadnych innych konsekwencji: wydane dyplomy ukończenia studiów, indeksy, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty pozostają w mocy. Wszystkie dokumenty oraz regulaminy także zachowują ważność, Uczelnia będzie sukcesywnie dokonywać ich aktualizacji
  • Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na moc prawną umów zawartych przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Nie zachodzi konieczność zawierania aneksów umów, które są w trakcie realizacji
  • NIP, REGON, numery kont bankowych i telefonów oraz adres siedziby i adresy bazy dydaktycznej pozostają bez zmian
  • Wszystkie zmiany wizualne, związane z nową nazwą Uczelni, będą systematycznie wprowadzane na przestrzeni kolejnych miesięcy.

Od dnia 31 marca 2023 roku faktury, wpłaty oraz korespondencję prosimy kierować na adres:

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych
ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin
NIP 852 00 19 079   REGON 811975923
tel. +48 91 814 94 50
e-mail: rektorat@zpsb.pl

 

Dostępne załączniki: