Informacja o nierozstrzygnięciu procedury wyboru wykonawcy dot. przygotowania i realizacji Programu szkoleniowego „Projektowanie uniwersalne – od świadomości do chęci zmiany” w oparciu o zasadę konkurencyjności

Dot. Ogłoszenia o wyborze wykonawcy dot.  przygotowania i realizacji Programu szkoleniowego „Projektowanie uniwersalne – od świadomości do chęci zmiany” w oparciu o zasadę konkurencyjności, które znajduje się również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/125954, nr ogłoszenia: 2022-12173-125954 (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych).

Z analizy otrzymanych ofert wynika, iż jedna z przesłanych ofert (Oferent: Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych) nie spełnia wymagań dotyczących sposobu przygotowania oferty – tj. w Załączniku nr 3, opis programu nie zawiera koncepcji realizacji programu, opis planowanego programu szkoleń nie zawiera obowiązkowych elementów szkolenia z pkt. B. 1) i 2) „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” (zał. nr 1). Cena ofertowa drugiego oferenta  (Metaphor Wróblewska Sp.K.)  przekracza planowany budżet na niniejsze zamówienie.

W związku z powyższym procedura niniejszego zapytania ofertowego pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Do pobrania: