Doradztwo i konsulting

Naszym celem jest aktywne i skuteczne wspieranie Cię w realizacji planów biznesowych. Wyspecjalizowany zespół naszych konsultantów z różnych dziedzin oferuje Twojej firmie profesjonalne, niezależne doradztwo i konsulting. Możesz zlecić nam między innymi przygotowanie analiz finansowych, biznesplanów, oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych czy opracowanie strategii rozwoju. Usprawnimy procesy biznesowe, pomożemy wdrożyć systemy zarządzania i przygotujemy Twoją firmę do pozyskania kapitału na rozwój.

Należymy do Krajowego Systemu Usług, powołanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszystkie usługi świadczone są zgodnie z certyfikowanym Systemem Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009.
ZAKRESY DORADZTWA

Doradztwo w zakresie procesów biznesowych

Silna konkurencja rynkowa wymaga od każdego podmiotu gospodarczego skutecznego działania, ale decyzje zarządcze nie mogą być efektywne bez doskonałej znajomości procesów biznesowych. Wiedza o nich umożliwia doskonalenie funkcjonowania firmy i optymalne wykorzystywanie posiadanych zasobów. Nasze usługi doradcze zapewniają przedsiębiorstwu zgromadzenie informacji o zachodzących w nim procesach biznesowych, a ich analiza stanowi podstawę do projektowania i wdrażania działań optymalizujących zarządzanie.

Doradztwo w zakresie procesów biznesowych obejmuje między innymi następujące usługi:

 • identyfikacja i analiza procesów biznesowych
 • optymalizacja procesów biznesowych
 • budowanie map procesów biznesowych
 • definiowanie wskaźników kontrolno-pomiarowych i pomiary efektywności procesów
 • analiza, projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania procesami

Doradztwo w zakresie innowacji

Innowacje zajmują ważne miejsce wśród czynników decydujących o konkurencyjności i mają szczególne znaczenie dla firm funkcjonujących na jednolitym rynku europejskim. Wdrożenie nowego procesu, metod marketingowych lub organizacji polega na ich zastosowaniu w bieżącej działalności przedsiębiorstwa, a w efekcie końcowym pozwala na zaoferowanie nowego towaru lub usługi.

Doradztwo w zakresie innowacji obejmuje między innymi następujące usługi:

 • audyt innowacyjny
 • analiza możliwości poprawy innowacyjności w firmie
 • budowa strategii innowacyjnych (usługowych, procesowych, marketingowych, organizacyjnych)
 • budowa świadomości innowacyjnej
 • doradztwo w zakresie ochrony prawnej rozwiązań innowacyjnych

Doradztwo strategiczne

Posiadanie strategii rozwoju firmy w znacznym stopniu zwiększa jej zdolność do przystosowywania się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, a tym samym zapewnia jej efektywny rozwój. Dokonana przez niezależnego konsultanta obiektywna ocena przebiegu realizowanej strategii oraz wdrożenie niezbędnych modyfikacji pozwoli skutecznie wykorzystać szanse budujące pozycję przedsiębiorstwa, a wczesna identyfikacja zagrożeń umożliwi uniknięcie ich szkodliwych skutków.

Współpraca z konsultantami w zakresie doradztwa strategicznego obejmuje między innymi:

 • projektowanie i wdrażanie strategii rozwoju firmy
 • projektowanie i wdrażanie strategii funkcjonalnych: marketingowej, finansowej, produktów i usług, zasobów ludzkich, badawczo-rozwojowej
 • analizę i modyfikację strategii rozwoju
 • definiowanie wskaźników i ocenę efektywności realizacji strategii

Doradztwo w zakresie systemów zarządzania

Wielość i różność czynników tworzących otoczenie firmy oraz środowisko wewnętrzne organizacji sprawia, że układ ich wzajemnych powiązań jest wyjątkowo złożony. Od jego szczegółowego poznania zależy osiągnięcie najwyższej efektywności biznesowej przedsiębiorstwa. Nasi konsultanci opracują i wdrożą procedury zapewniające sprawne:

 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie środowiskowe
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie finansami
 • zarządzanie relacjami z klientami
 • zarządzanie systemem informatycznym
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie BHP

Pozyskiwanie kapitału na rozwój

Chcąc wzmacniać pozycję konkurencyjną firmy na jednolitym rynku europejskim, trzeba dbać o jej ciągły i dynamiczny rozwój. Proces inwestowania, wdrażania innowacji produktowych i procesowych oraz tworzenia nowych miejsc pracy wymaga z kolei środków finansowych. Szeroka wiedza naszych konsultantów o dostępnych źródłach kapitału oraz procedurach ich pozyskiwania pozwala oferować nam skuteczną pomoc obejmującą między innymi:

 • ocenę planowanego przedsięwzięcia pod kątem atrakcyjności kapitałowej
 • przygotowanie studium wykonalności/biznesplanu przedsięwzięcia
 • określenie możliwości finansowych w zakresie udziału własnego
 • wsparcie w poszukiwaniu i wyborze źródła kapitału (inwestora)
 • wsparcie w negocjacjach
 • doradztwo prawne i biznesowe procesu zaangażowania źródła kapitału

Dotacje UE na rozwój

Fundusze unijne to ważne źródło kapitału pozwalające wspierać rozwój przedsiębiorstw i organizacji. Doświadczenie zgromadzone przez ZPSB w trakcie realizowanych już od 1998 r. projektów ze środków przedakcesyjnych oraz funduszy europejskich umożliwia nam udzielanie wsparcia w zakresie skutecznego pozyskiwania dotacji.

Nasze doradztwo obejmuje między innymi następujące usługi:

 • audyt i przygotowanie firmy do ubiegania się o dotacje na rozwój
 • analiza zdolności planowanego przedsięwzięcia do uzyskania wsparcia
 • wybór odpowiedniego programu pomocowego dla planowanego przedsięwzięcia
 • kompleksowe opracowywanie wniosków o dotacje zarządzanie zatwierdzonymi projektami
 • zarządzanie i rozliczanie zatwierdzonych projektów

Doradztwo w zakresie rozwoju turystyki

Rozwój turystyki regionalnej wymaga skutecznych działań, które mogą być projektowane i realizowane ze wsparciem naszych konsultantów. Oferowane przez ZPSB usługi doradcze wspierające rozwój turystyki to między innymi:

 • analiza możliwości wydłużenia sezonu turystycznego
 • opracowanie i wdrażanie strategii marketingowych wydłużających sezon
 • badania marketingowe oferty turystycznej
 • poszukiwanie produktów turystycznych regionu i ich rozwój, również dla pojedynczych przedsiębiorstw turystycznych
 • budowa i wdrażanie systemów promocji turystycznej regionu
 • analiza atrakcyjności inwestycyjnej obiektów i obszarów, budowa programów działań, studia wykonalności, biznesplany
 • innowacyjność w turystyce
 • standardy świadczenia usług turystycznych, ich budowa i wdrażanie
 • pozyskiwanie środków na rozwój działalności turystycznej

Doradztwo w zakresie rozwoju placówek ochrony zdrowia i opieki medycznej

Jednolity rynek europejski nakazuje traktować placówki ochrony zdrowia na równi z innymi przedsiębiorstwami. Panująca wśród nich konkurencja wymusza natomiast dynamiczny rozwój, do którego potrzebne są środki, w tym dotacje z UE.

Świadczone przez ZPSB usługi doradcze efektywnie wspierające placówki medyczne w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej obejmują między innymi:

 • wsparcie w zakresie pozyskiwania środków na rozwój placówek medycznych (studia wykonalności, biznesplany, wnioski o dotacje, zarządzanie projektami)
 • wsparcie w zakresie pozyskiwania środków oraz budowy systemów zarządzania usługami medycznymi
 • doradztwo w zakresie doskonalenia systemów zarządzania w ochronie zdrowia
 • doradztwo w zakresie komunikacji interpersonalnej i public relations
 • doradztwo w zakresie technik informatycznych
 • wsparcie we wdrażaniu innowacyjnych mechanizmów poprawy jakości usług medycznych

Doradztwo dla samorządów

Nasze doświadczenie w działaniach na rzecz wspierania rozwoju regionalnego pozwala nam również oferować doradztwo dla administracji samorządowej. Współpraca z naszymi konsultantami obejmuje między innymi następujące usługi:

 • analiza poziomu gospodarczego (gminy, powiaty), analiza SWOT, określenie kierunków rozwoju, sposoby pozyskiwania kapitału
 • wsparcie w zakresie pozyskiwania środków na rozwój (studia wykonalności, biznesplany, wnioski o dotacje, zarządzanie projektami)
 • budowa programów promocji i tworzenia wizerunku regionu
 • wsparcie w zakresie zapewnienia właściwego wykorzystania środków (procedury i systemy zarządzania środkami)
 • wsparcie w zakresie opracowania i wdrażania usprawnień zarządczych w administracji publicznej w wybranych aspektach jej funkcjonowania, na przykład komunikacja wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem, planowanie strategiczne
 • wsparcie w zakresie wdrażania procedur obsługi klienta
 • wsparcie w zakresie wdrażania systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym
 • opracowywanie i wdrażanie standardów kompetencyjnych dla pracowników samorządowych
 • prowadzenie oceny potrzeb szkoleniowych w jednostkach samorządu terytorialnego, między innymi opracowanie planu działań w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań
 • doradztwo zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym w zakresie: rekrutacji, wdrażania na stanowisku pracy, okresowej oceny pracowniczej, rozwoju zawodowego i motywacyjnego

Doradztwo z zakresu nauczania zdalnego

W ZPSB posiadamy 10-letnie doświadczenie we wdrażaniu technik i narzędzi kształcenia na odległość. Doradzamy w zakresie:

 • wdrażania kształcenia na odległość w uczelni, placówce oświatowej, firmie szkoleniowej, dziale HR
 • przygotowywania kadry dydaktycznej do stosowania narzędzi i technik kształcenia na odległość
 • projektowania materiałów e-learningowych dla różnych grup docelowych osób uczących się
 • przygotowywania zapytań ofertowych w obszarze e-learningu
 • opracowywania instrukcji użytkowników rozwiązań e-learningowych wdrożonych u klienta

Kontakt
Jesteś zainteresowany naszą ofertą doradztwa? Masz pytania? Skontaktuj się z nami – z pewnością na nie odpowiemy.
Centrum Rozwoju Biznesu ZPSB
ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin
tel. 91 814 94 57
e-mail: crb@zpsb.pl