ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych

Celem głównym projektu jest osiągnięcie wzrostu dostępności Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (ZPSB) dla osób z niepełnosprawnościami do 2023 r. poprzez wdrożenie programu poprawy dostępności i przyjęcie zarządzenia Rektora ZPSB o dostępności uczelni obejmującej wszystkie sześć obszarów dostępności.

Projekt współgra z podstawowymi wartościami wyznawanymi przez ZPSB jako instytucje, jej pracowników i odbiorców jej usług zapisanymi w Strategii ZPSB 2019-2025:

  • „elastycznością” rozumianą jako zapewnianie naszym studentom elastycznego, życzliwego, indywidualnego i adekwatnego podejście do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych
  • oraz „partnerstwem” rozumianym jako obdarzanie wszystkich członków społeczności akademickiej szacunkiem i zaufaniem; jesteśmy życzliwymi partnerami naszych studentów w ich drodze edukacyjnej, a jednocześnie ich mentorami i autorytetami.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:

  1. dostosowanie zarządzania procesem kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych (ON) – dostosowanie struktury jednostki ds. dostępności i wszelkich procedur obowiązujących na uczelni do potrzeb zgłaszanych przez studentów niepełnosprawnych i ich otoczenie (w formalnej współpracy z podmiotem działającym na rzecz ON);
  2. rozwój i integrację technologii i systemów informatycznych wspierających proces kształcenia – integrację i modyfikację istniejących systemów informatycznych i komunikacyjnych do potrzeb ON, dostosowanie i zmodyfikowanie stron informacyjnych i portalu rekrutacyjnego pod kątem ON;
  3. dostosowanie oferty edukacyjnej pod kątem specjalnych potrzeb edukacyjnych ON – aktualizację platformy on-line wraz z kursami pod kątem dostosowania do ON, uruchomienie streamingu zajęć i wykładów gościnnych, przygotowanie serii wirtualnych wizyt studyjnych i dostęp do zdigitalizowanych, cyfrowych zasobów bibliotecznych;
  4. rozwój kompetencji kadry akademickiej, administracyjnej i zarządczej w zakresie edukacji włączającej – szkolenia podnoszące świadomość i wiedzę na temat edukacji włączającej;
  5. likwidację barier architektonicznych – ułatwienie procesu studiowania w budynkach wydziałowych poprzez usunięcie barier architektonicznych i zwiększenie jakości studiowania poprzez zastosowanie rozwiązań w zakresie projektowania uniwersalnego.

Projekt realizowany od 2020-01-01 do 2023-10-30.

Harmonogram udzielonego wsparcia – pobierz plik PDF

Kontakt do biura projektu: amikolajczak@zpsb.pl

Wartość projektu to 3 574 349,50 PLN | wysokość dofinansowania wynosi: 3 467 119, 01 PLN

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: POWR.03.05.00-00-A019/19).  Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Uczelnia dostępna.

logotyp Funduszy Europejskich POWER, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, logo NCBR, znak Unii Europejskiej