Zdrowy Pracownik Silny Biznes – program prozdrowotny dla pracowników ZPSB

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego wśród pracowników etatowych ZPSB, poprawa stanu ich zdrowia i samopoczucia oraz zwiększenie odporności na stres poprzez wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.
Jest to projekt strategiczny wpisujący się w jeden z głównych strategicznych celów ZPSB „Stworzenie warunków i zachęt dla pracowników Uczelni do uczestniczenia w procesie zbiorowego uczenia się, podnoszenia własnych kompetencji i kwalifikacji, oraz rozwijania potencjału ogólnouczelnianego”.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez zaplanowane zadania:

  1. Dodatkowa, rozszerzona opieka medyczna – w postaci zakupu pakietów medycznych. Zadanie to ma na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego wśród osób objętych wsparciem, poprawa stanu ich zdrowia i samopoczucia oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne;
  2. Infrastruktura prozdrowotna – dostosowanie stanowisk pracy dla kadry dydaktycznej i kadry administracyjnej. Celem zadania jest podniesienie komfortu oraz ergonomii pracy jako profilaktyki chorób zawodowych. Zaplanowano zakup: ergonomicznych foteli, podpórek, regulowanych biurek, drobnych urządzeń medycznych, ergonomicznych akcesoriów komputerowych, zakup sprzętu audio/wideo do nagłośnienia sal wykładowych. Dodatkowo w przestrzeniach biurowych wymienione zostanie oświetlenie;
  3. Dni zdrowia – edukacja w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych – podczas tego zadania zostaną zorganizowane wydarzenia/imprezy o charakterze prozdrowotnym (w każdym Wydziale uczelni) oraz spotkania ze specjalistami np. psychologiem czy dietetykiem;
  4. Radzę sobie ze stresem – wsparcie na rzecz walki ze stresem – podczas tego zadania zaplanowano: przeprowadzenie diagnozy odporności psychicznej wśród pracowników etatowych ZPSB, warsztaty zespołowe oparte na wynikach wcześniej wymienionej diagnozy, opracowanie materiałów e-learningowych promujących narzędzia do walki ze stresem.

Projekt realizowany od 2022-10-01 do 2023-09-30.
Kontakt do biura projektu: rfolejewska@zpsb.pl
Wartość projektu to 492 457,50 PLN | wysokość dofinansowania wynosi: 418 588,50 PLN

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: RPZP.06.08.00-32-K005/22-00). Projekt realizowany w ramach konkursu Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.