Jak wyjechać na wymianę

Masz pytania dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w ZPSB? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te zadawane najczęściej.

ERASMUS+ – STUDIA

Czy mogę ubiegać się o wyjazd na studia w programu Erasmus?
O wyjazd na studia w ramach programu Erasmus możesz ubiegać się, jeśli:

 • jesteś studentem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, realizujesz właśnie program studiów licencjackich lub magisterskich i ukończyłeś już pierwszy rok studiów pierwszego stopnia,
 • masz dobre wyniki w nauce (wymagana średnia ocen za ostatnie dwa semestry to minimum 3,8),
 • dobrze znasz język wykładowy wybranej uczelni zagranicznej.

Za aktywność na rzecz Uczelni (na przykład działalność w samorządzie studenckim i innych organizacjach studenckich, współpraca z Biurem Współpracy Międzynarodowej i Badań Stosowanych lub International Business Studies, opieka nad studentami zagranicznymi, organizacja imprez uczelnianych) możesz zdobyć dodatkowe punkty.

Co muszę zrobić, żeby wyjechać na studia w ramach Erasmusa?
Przede wszystkim musisz wejść na naszą stronę internetową (www.zpsb.pl) lub skontaktować się z naszym Biurem Współpracy Międzynarodowej i Badań Stosowanych, by poznać zasady wyjazdów na Erasmusa oraz wybrać uczelnię, która Cię interesuje. Następnie ściągnij ze strony formularz zgłoszeniowy, wypełnij go i wraz z dodatkowymi dokumentami i indeksem złóż w Biurze.

Twój „pakiet zgłoszeniowy” powinien zawierać:

 • wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia na wyjazd,
 • wykaz przedmiotów i ocen z pierwszego roku studiów,
 • kopie certyfikatów językowych (jeśli takie posiadasz),
 • mile widziane są listy polecające (np. z kół naukowych, organizacji, w których działasz w ramach Uczelni itp.).

Studiuję zaocznie/wieczorowo. Czy mogę ubiegać się o stypendium?
Tak, wszyscy studenci ZPSB mogą zostać stypendystami Erasmusa.

Czy muszę zdać jakiś egzamin?
Oprócz dobrych wyników w nauce (wymagana średnia ocen za ostatnie dwa semestry to minimum 3,8), najważniejszym kryterium rekrutacji do programu Erasmus jest znajomość języka wykładowego uczelni, do której chcesz wyjechać. Dlatego żebyś mógł się sprawdzić, zorganizujemy dla Ciebie rozmowę kwalifikacyjną weryfikującą Twój poziom, którą przeprowadzą wykwalifikowani pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej i Badań Stosowanych. Na podstawie jej wyników oraz dodatkowych informacji Komisja kwalifikująca powoływana przez Rektora podejmie decyzję dotyczącą Twojego wyjazdu. W skład Komisji wchodzi Koordynator Erasmusa, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej i Badań Stosowanych oraz, w wyjątkowych wypadkach, Rektor ZPSB.

Gdzie i co mogę studiować?
Możesz wybrać jedną z siedemnastu uczelni, z którymi współpracuje Zachodniopomorska Szkoła Biznesu.

Jak wysokie jest stypendium?
Student, który zakwalifikował się do udziału w programie, otrzymuje grant – stypendium na pokrycie części zwiększonych kosztów utrzymania za granicą.

Wszystkie zasady finansowania wyjazdów stypendialnych są opisane w „Przewodniku programu Erasmus+” dostępnym tutaj .

Jakie mam obowiązki jako stypendysta Erasmusa?
Obowiązki i prawa opisane są w Karcie Studenta Erasmusa, którą otrzymasz tuż przed wyjazdem za granicę.

Czy muszę podpisać z Uczelnią jakąś umowę?
Tak. W momencie, gdy zakwalifikujesz się do wyjazdu, wybierzesz uczelnię przyjmującą i określona zostanie wysokość Twojego stypendium, przygotujemy dla Ciebie umowę, która warunkować będzie między innymi okres Twojego pobytu za granicą, wysokość wsparcia finansowego oraz zasady, według których nastąpi rozliczenie stypendium po Twoim powrocie.

Jak będzie wyglądało zaliczenie semestru, który spędziłem za granicą?
Studia za granicą trwają jeden lub dwa semestry. Podczas pobytu na uczelni partnerskiej zdobywasz zaliczenia przedmiotów zgodnie z programem zajęć uzgodnionym przed wyjazdem, a po powrocie otrzymujesz zaliczenie okresu studiów w ramach ECTS (Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych).

Jakie dokumenty powinienem podpisać i zebrać przed wyjazdem na studia za granicą?
Jeśli już zostałeś zakwalifikowany do wyjazdu na stypendium, koniecznie musisz zgromadzić następujące dokumenty:

 • „Learning Agreement”, który określa warunki zaliczenia, przedmioty, które będziesz studiować w uczelni przyjmującej oraz pozwoli Ci zaplanować ewentualne zaliczenia po powrocie (jeśli wystąpią różnice programowe),
 • „Application Form” – formalne zgłoszenie do wybranej przez Ciebie uczelni,
 • „Transcript of Records”, czyli wykaz zaliczeń.

Oprócz tego musisz podpisać umowę z ZPSB oraz dostarczyć nam dane swojego konta walutowego, na które mamy przelać środki.

Przygotowanie wszystkich formalności jest naprawdę proste, ale jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania lub problemy, pomoże Ci Koordynator Programu Erasmus w Biurze Współpracy Międzynarodowej i Badań Stosowanych ZPSB.

Czy wyjeżdżając na studia zagraniczne tracę stypendium naukowe?
Nie, otrzymywanie stypendium naukowego jest zupełnie niezależne od grantu z programu Erasmus.

Co powinienem zrobić, jeśli z przyczyn losowych nie mogę wyjechać na stypendium albo nie zaliczyłem przedmiotu?
W obydwu przypadkach niezwłocznie skontaktuj się z Koordynatorem Programu Erasmus w Biurze Współpracy Międzynarodowej i Badań Stosowanych ZPSB.

Ile razy mogę wyjechać na studia w ramach programu Erasmus?
Na stypendium możesz wyjechać raz na każdym poziomie studiów. Jeśli uczestniczyłeś w programie w latach 2007-2013, możesz ponownie aplikować.

Na jak długo i kiedy mogę wyjechać?
Możesz wyjechać na semestr lub cały rok akademicki. Pobyt za granicą musi trwać minimum 3 miesiące, a maksimum 12 miesięcy.

Czy na stypendia mogą wyjeżdżać również studenci niepełnosprawni?
Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o wyjazd w programie Erasmus na tych samych zasadach, co pozostali studenci. Oznacza to, że muszą spełniać kryteria stawiane przed kandydatami, w tym dwa podstawowe: muszą mieć dobre wyniki w nauce i znać język, w jakim będą prowadzone zajęcia w zagranicznej uczelni.

Czy studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na wyjazd?
Tak. Studenci z dużym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie ze specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. To dofinansowanie jest przyznawane przez Narodową Agencję, ale należy się o nie starać poprzez własną uczelnię. Student ze znacznym stopniem niepełnosprawności może otrzymać dodatkowe środki na wyjazd przeznaczone na pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami podczas podróży i pobytu w uczelni zagranicznej. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych studentów Erasmusa oraz formularze wniosku i niezbędne wskazówki możesz uzyskać u uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus.

Czy z programu mogą również skorzystać absolwenci?
W programie Erasmus+ Uczelnia może organizować wyjazdy swoich absolwentów na praktyki oraz staże zagraniczne pod warunkiem, że przyszły absolwent zostanie zakwalifikowany na wyjazd na ostatnim roku swoich studiów. Wyjazd absolwenta musi się odbyć (rozpocząć i zakończyć) w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od zakończenia studiów (dzień ukończenia studiów powinien określać regulamin studiów).

ERASMUS+ – PRAKTYKI

Kto może ubiegać się o wyjazd na praktyki w programu Erasmus?
O wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus możesz ubiegać się, jeśli:

 • jesteś studentem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, realizujesz właśnie program studiów licencjackich lub magisterskich i ukończyłeś już pierwszy rok studiów pierwszego stopnia,
 • masz dobre wyniki w nauce (wymagana średnia ocen za ostatnie dwa semestry to minimum 3,8)
 • dobrze znasz język wykładowy wybranej uczelni zagranicznej,
 • znajdziesz firmę, w której będziesz mógł odbyć praktykę.

Za aktywność na rzecz Uczelni (na przykład działalność w samorządzie studenckim i innych organizacjach studenckich, współpraca z Biurem Współpracy Międzynarodowej i Badań Stosowanych lub International Business Studies, opieka nad studentami zagranicznymi, organizacja imprez uczelnianych) możesz zdobyć dodatkowe punkty.

Oprócz wspomnianych dobrych wyników w nauce, najważniejszym kryterium rekrutacji do programu Erasmus jest znajomość języka wykładowego uczelni, do której chcesz wyjechać. Dlatego żebyś mógł się sprawdzić, zorganizujemy dla Ciebie rozmowę kwalifikacyjną weryfikującą Twój poziom, którą przeprowadzą wykwalifikowani pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej i Badań Stosowanych. Na podstawie jej wyników oraz dodatkowych informacji Komisja kwalifikująca powoływana przez Rektora podejmie decyzję dotyczącą Twojego wyjazdu. W skład komisji wchodzi Koordynator Erasmusa, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej i Badań Stosowanych oraz, w wyjątkowych wypadkach, Rektor ZPSB.

Co muszę zrobić, żeby wyjechać na praktyki w ramach Erasmusa?
Przede wszystkim musisz znaleźć firmę, w której będziesz mógł odbyć praktykę. Następnie wypełnij Kartę zgłoszenia na praktyki do Programu Erasmus i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarcz je do Biura Współpracy Międzynarodowej i Badań Stosowanych ZPSB.

Twój „pakiet zgłoszeniowy” powinien zawierać:

 • wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia na praktyki do programu Erasmus,
 • wykaz ocen,
 • kopie certyfikatów językowych (jeśli takie posiadasz),
 • mile widziane są listy polecające (np. z kół naukowych, organizacji, w których działasz w ramach uczelni, itp.).

Do jakich krajów mogę wyjechać?
Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE, 4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) oraz kraj kandydujący – Turcja

Do jakich firm mogę wyjechać na praktykę?
Uczelnia może wysyłać studentów na praktykę do przedsiębiorstw lub instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Erasmusa. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej oraz w placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta. Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie.

Na jak długo mogę wyjechać na praktykę?
Minimalny okres trwania praktyki wynosi 2 miesiące, a maksymalny 12 miesięcy. Wyjechać możesz raz na każdym poziomie studiów. Studia i praktyka nie mogą odbywać się w trakcie jednego wyjazdu. W trakcie pobytu za granicą nie możesz przebywać na urlopie dziekańskim.

Jak wysokie jest stypendium?
Stypendium Erasmusa jest dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Przeznaczone jest na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju. Kwoty stypendiów różnią się w poszczególnych latach i w zależności od uczelni, szkoły wyższe muszą jednak przestrzegać progów określonych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję oraz stosować jasne i przejrzyste zasady przyznawania stypendiów swoim studentom. Wszystkie zasady finansowania wyjazdów stypendialnych są opisane w „Przewodniku programu Erasmus+” dostępnym tutaj.

Czy na stypendia mogą wyjeżdżać również studenci niepełnosprawni?
Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o wyjazd w programie Erasmus na tych samych zasadach, co pozostali studenci. Oznacza to, że muszą spełniać kryteria stawiane przed kandydatami, w tym dwa podstawowe: muszą mieć dobre wyniki w nauce i znać język, w jakim będą prowadzone zajęcia w zagranicznej uczelni.

Czy studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na wyjazd?
Tak. Studenci z dużym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie ze specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. To dofinansowanie jest przyznawane przez Narodową Agencję, ale należy się o nie starać poprzez własną uczelnię. Student ze znacznym stopniem niepełnosprawności może otrzymać dodatkowe środki na wyjazd przeznaczone na pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami podczas podróży i pobytu w uczelni zagranicznej. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych studentów Erasmusa oraz formularze wniosku i niezbędne wskazówki możesz uzyskać u uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami – z pewnością na nie odpowiemy.
Ewelina Świergiel – Koordynator Erasmus+
e-mail:  eswiergiel@zpsb.pl