Fundacja Edukacyjna Równe Szanse

Celem Fundacji Edukacyjnym Równe Szanse (FERS) jest zapewnienie wszystkim chętnym równych szans w rozwoju zainteresowań, zdobywaniu kwalifikacji i opanowywaniu nowych umiejętności, w szczególności przez: wsparcie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości młodych, rozwój potencjału kadry menedżerskiej i pracowniczej polskich i zagranicznych przedsiębiorstw z uwzględnieniem terenów wiejskich i charakteryzujących się bezrobociem strukturalnym, promocja, rozwój i prowadzenie edukacji, oświaty i kształcenia ustawicznego, budowanie partnerstwa z podmiotami zagranicznymi w celu realizacji powyższych celów Fundacji.

Oferta FERS stanowi uzupełnienie działalności Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w modelu Life Long Learning. W ramach swej działalności FERS w 2015 roku w Szczecinie uruchomiono Technikum Kreatywne, jako pierwszą z Zachodniopomorskich Szkół Kreatywnych. Niezwykle istotnym elementem jest też bieżąca współpraca z Centrum E-learningu oraz Wydziałem Ekonomii i Pedagogiki Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.