Rada Programowa

Rada drugiej kadencji

09 stycznia 2020 roku odbyło się pierwsze uroczyste posiedzenie drugiej kadencji Rady Programowej ZPSB.

Nowy skład Rady wygląda następująco:

 • Krzysztof Furmańczyk – Prezes Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego
 • Arkadiusz Kocikowski – Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
 • Rafał Zahorski – Prokurent Magemar Polska Sp. z o.o.
 • Urszula Pańka – Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Małgorzata Kwiatkowska – Business Training Center
 • Janusz Dawidziak – Prezes Goleniowskich Wodociągów i  Kanalizacji
 • dr Marlenia Płonka – Instytut Bezpieczeństwa Informacji, Stargard
 • Michał Hammera
 • Andrzej Najda – Najda Consulting
 • Agnieszka Idziniak – Wicedyrektor WUP
 • Jacek Wójcikowski – Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego
 • Paweł Finkielman – NCDC
 • Piotr Juszyński – Dyrektor Oddziału PKO BP Gryfice
 • Bartłomiej Pińkowski – Dyrektor regionalny w PeKaO
 • Rafał Malujda (LL.M., Rostock) – radca prawny, rzecznik patentowy / Rafał Malujda Kancelaria Prawno – Patentowa, członek zarządu Klaster.IT

 

 


Rada pierwszej kadencji

12 marca 2015 roku odbyło się w ZPSB pierwsze uroczyste posiedzenie nowego organu kolegialnego, tj. Rady Programowej ZPSB. Oznacza to, że Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie zmienia model zarządzania na tzw. bikameralny (dwuizbowy – senat + rada programowa).

Powołując Radę Programową, naszą intencją jest urzeczywistnienie idei Corporate Social Responsibility i współpracy interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych z Uczelnią. Celem takiej współpracy ma być uzyskanie stałej, cyklicznej, obiektywnej opinii na temat strategicznych kierunków rozwoju Uczelni, tworzonych programów edukacyjnych i rozwojowych, kierunków inwestowania w infrastrukturę, itp. Wszystko to zapewni Uczelni lepszą reaktywność wobec potrzeb rynku pracy.

Tworzona Rada Programowa ZPSB składa się z przedstawicieli: samorządu regionalnego i lokalnego; przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu; instytucji rynku pracy; pracodawców; przedsiębiorców i absolwentów. Zgodę na udział w pracach I kadencji Rady Programowej wyrazili:

 • Lech Bieg – Prezes Stargardzkiej Izby Gospodarczej
 • Maciej Borowy – Przewodniczący Klastra Przemysłów Kreatywnych przy PIG
 • Wojciech Brażuk – Dyrektor Biura Północnej Izby Gospodarczej
 • dr Katarzyna Brzychcy – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
 • Janusz Dawidziak – Prezes Goleniowskich Wodociagow i Kanalizacji
 • Rafał Dąbrowski – Dyrektor Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości
 • Małgorzata Gadomska – Dyrektor ODK SIMP Szczecin, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
 • Arkadiusz Kocikowski – Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego UM Stargard
 • Krzysztof Kowalczyk – Prezes Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego
 • Małgorzata Kwiatkowska – Business Training Center
 • Ilona Lange – Dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich i Zarządzania, ZCH Police Grupa Azoty
 • Katarzyna Opiekulska – Dyrektor LSJ HR
 • Urszula Pańka – Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli , Radna m. Szczecin
 • Beata Smoleńska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach
 • Joanna Sokalska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujście
 • Krystian Stypuła – Założyciel Home.pl
 • Katarzyna Witkowska – Prezes Technopark Pomerania, Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie
 • dr Paweł Włoch – Wiceprezes Zarządu EPA Wind Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
 • Jan Wróblewski – Prezes Zdrojowa Invest
 • Rafał Zahorski – Prokurent Magemar Polska Sp. z o.o., Rada Interesantów Portu

Do zadań Rady programowej ZPSB należy:

 • wyrażanie opinii o kierunkach i priorytetach rozwoju strategicznego uczelni
 • audyty strategiczne i ewaluacja misji Uczelni
 • wyrażanie opinii w sprawie kierunków /specjalności kształcenia i badań ważnych dla rozwoju regionu i kraju
 • propagowanie edukacji korporacyjnej z udziałem uczelni
 • ewaluacja programów nauczania
 • inspirowanie do innowacji w kształceniu
 • promowanie modelu LLL i edukacji bez granic
 • proponowanie i tworzenie rozwiązań promujących zatrudnianie absolwentów
 • organizacja programów stażowych i stypendialnych
 • współorganizacja targów i giełd pracy
 • dyfuzja wiedzy i dóbr intelektualnych tworzonych w ZPSB
 • określanie priorytetowych obszarów współpracy naukowej i wdrożeniowej podmiotów gospodarczych oraz władz samorządowych z uczelnią
 • inicjowanie konsorcjów naukowo – badawczych
 • tworzenie programów wymiany kadry miedzy nauką a praktyką
 • inicjowanie wspólnych przedsięwzięć, wzmacniających odpowiedzialność społeczną uczelni wobec interesariuszy w otoczeniu.