Firma i Rynek

ISSN 2657-3245

D

Drodzy czytelnicy „Firmy i Rynek”,

z przyjemnością przekazuję Państwu kolejny, 58 już numer czasopisma profesjonalnego Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Mam nadzieję, że różnorodność podjętych w opracowaniu tematów sprawi, że wydanie okaże się zarówno interesującą, jak i inspirującą lekturą.

Numer 2020/2 (58) tradycyjnie rozpoczyna tekst autorstwa Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu prof. dr hab. Anety Zelek.  Artykuł porusza niezwykle aktualny i ważny problem stanu globalnej gospodarki po koronakryzysie. Autorka przedstawia w nim poglądy różnych ekonomistów oraz prognozy różnych ośrodków analitycznych na temat konsekwencji gospodarczych wywołanych pandemią Covid19. Wskazuje możliwe perspektywy rozwoju recesji/ kryzysu gospodarczego oraz konsekwencje związane z gwałtownym wzrostem zadłużenia na świecie.

Jako kolejny rekomendujemy interesujący artykuł dr Kingi Kądziołki. W artykule podjęta została istotna z punktu widzenia dywersyfikacji w odniesieniu do portfela inwestycyjnego problematyka kryptowalut. Autorka dokonując oceny zależności między oczekiwaną i rzeczywistą stopą zwrotu a poziomem dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych mierzonym za pomocą kwadratowej entropii Rao wzbogaca dotychczasowy stan wiedzy o nowe doświadczenia i rozważania.

Za niezwykle wartościowy uznajemy artykuł dra Marcina Cywińskiego, dotyczący analizy koncepcji „Smart City” w odniesieniu do miasta Gorzów Wielkopolski. Podjęta problematyka z zakresu konceptu smart w zrównoważonej strategii rozwoju miasta jest niezwykle aktualna i może stanowić przyczynek do dalszej dyskusji na temat innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań w kształtowaniu polityki transportowej.

Nie mniej godny polecenia jest artykuł dr Moniki Stankiewicz i Bartłomieja Stankiewicz, poruszający problem efektywności pracy oczyszczalni ścieków w gminie Kaczory. Efektywność tę przeanalizowano na podstawie wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych.

W kolejnym artykule podjęta została tematyka analizy finansowej wykorzystywanej do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. Autor  opracowania – Dariusz Łuków – przedstawił praktyczne wskaźniki wykorzystywane do oceny sytuacji finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, akcentując znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu finansami i podejmowaniu decyzji.

Równie cenny jest artykuł ppor. Janusza Materaca dotyczący problematyki związanej z koncepcją outsourcingu. Autor, ocenił sposoby i możliwości wykorzystania tej koncepcji zarzadzania w Siłach Zbrojnych RP.

Bieżący numer zamyka artykuł dr Darii Majewskiej-Bieleckiej, w którym poruszony został problem certyfikowania zawodów księgowych w kontekście ustawy deregulacyjnej. Autorka zaprezentowała i porównała aktualne sposoby i zasady certyfikacji zawodu księgowego.

Zachęcam do lektury bieżącego numeru, a także do odwiedzania strony czasopisma www.fir.zpsb.pl, na której znajdują się archiwalne numery i równie interesujące opracowania.

Zapraszam również do przygotowania i nadsyłania tekstów w języku polskim lub angielskim. Zachęcam badaczy zarówno ze środowisk akademickich, jak i biznesowych do publikowania wraz z nami. Trwają już prace nad kolejnym wydaniem, a zakres poruszanych tematów zapowiada się jak zwykle bardzo interesująco.

„Firma i Rynek” to czasopismo o otwartym dostępie online. Publikacja nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wszystkie artykuły naukowe są recenzowane (stosujemy procedurę podwójnie ślepej recenzji), a czasopismo jest indeksowane w kilku bazach danych, w tym w bazie CEJH.

Szczegółowe instrukcje i formularz zgłoszeniowy są dostępne online na stronie: informacje dla autorów

Będziemy wdzięczni za rozpowszechnianie informacji o możliwości publikacji na łamach naszego czasopisma wśród zainteresowanych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących publikacji w „Firma i Rynek”, proszę o kontakt z redakcją pod adresem fir@zpsb.pl

Redaktor naczelna
dr Iwona Rafaląt