Firma i Rynek

ISSN 2657-3245

Drodzy czytelnicy „Firmy i Rynek”,

z przyjemnością przekazuję Państwu jesienne wydanie czasopisma Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Akademii Nauk Stosowanych.

64 numer zawiera opracowania dotyczące różnorodnych, „gorących” tematów, które umożliwiają szeroko postrzegać rzeczywistość.

 

Numer 2023/2 (64) tradycyjnie rozpoczyna artykuł autorstwa Rektor Senior Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Akademii Nauk Stosowanych prof. dr hab. Anety Zelek pt. „Słodko czy gorzko? – czy możliwe jest wyjście z inflacji bez kryzysu?”. Jego celem jest przedstawienie głównych faktorów kształtujących koniunkturę polskiej gospodarki w najbliższej perspektywie, w kontekście walki z inflacją. Ciekawa i logiczna analiza pozwoliła wyłonić możliwe scenariusze. Czytelnik znajdzie w tekście odpowiedź na pytanie o szanse osiągnięcia tzw. „sweet spot” w Polsce – Autorka świadomie ostrzega przed dość defetystycznym scenariuszem niepowodzenia w jego osiąganiu.

Warte polecenia są również trzy teksty anglojęzyczne.

Pierwszy z nich pt. „The Role of Telemedicine in Cross-border Cooperation between West Pomeranian Voivodeship in Poland and Mecklenburg Pomerania in Germany” autorstwa Dmitry Pakhomov oraz Iriny Balaniny to rodzaj metaanalizy rozwiązań instytucjonalnych wspierających współpracę transgraniczną między Pomorzem Zachodnim a Meklemburgią w Niemczech w obszarze medycyny i telemedycyny.

Niemniej ciekawy artykuł pt. „Factors of behaviorial economy impacting on the company management” jest udaną próbą ukazania wpływu nurtu ekonomii behawioralnej na zarządzanie. Jego Autorzy – Dr Zoltán Peredy,  Dr Sujit Chaudhuri oraz Jinzhao LI postawili sobie za cel zbadanie sposobów poprawy poziomu produktywności poprzez racjonalną organizację i alokację czynników ludzkich, finansowych i materialnych w istniejących warunkach. Autorzy bazują głównie na dyskusji literaturowej, teoretycznej, stąd zalecenia są zestawem głównie teoretycznych postulatów.

Tekst pt. „Motives for the participation of volunteers and evaluation of the greatest experiences of volunteers in the project of Olympic festivals in the Czech Republic in 2021-2022”, którego autorem jest Tomáš Mirovský, jest kolejnym już z serii badań nad postawami wolontariuszy współpracujących przy organizacji Olympic festivals w Czechach w edycjach 2021 i 2022. Autor tym razem koncentruje się na głównych motywach skłaniających wolontariuszy do zaangażowania w organizację tego wydarzenia.

Za niezwykle wartościowy uznaję artykuł dra inż. Pawła Włocha pt. „Analiza rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej z perspektywy zapotrzebowania na energię elektryczną oraz elastyczności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i wymiany transgranicznej”, w którym poruszony został problem wpływu generacji odnawialnych źródeł energii na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Autor w interesujący sposób omówił funkcjonowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz odnawialne źródła energii wraz z ważną rolą jaką w nim pełnią. Czytelnik znajdzie w tekście odpowiedź na pytanie czy generacja z odnawialnych źródeł energii jest zauważalna w pracy systemu energetycznego i wymusza charakterystyczne zachowania w zarządzaniu siecią.

W ciekawym tekście zaś pt. „Innowacje ekologiczne w kontekście zrównoważonego rozwoju organizacji” Remigiusz Bargieł przybliża koncepcje innowacji ekologicznych. Artykuł stanowi interesującą próbę teoretycznego ujęcia problematyki ekoinnowacji w kontekście zrównoważonego rozwoju organizacji.

Zachęcam do lektury bieżącego numeru, a także do odwiedzania strony czasopisma www.fir.zpsb.pl, na której znajdują się archiwalne numery i równie interesujące opracowania.

Zapraszam również do przygotowania i nadsyłania tekstów w języku polskim lub angielskim. Zachęcam badaczy zarówno ze środowisk akademickich, jak i biznesowych do publikowania wraz z nami. Trwają już prace nad kolejnym wydaniem, a zakres poruszanych tematów zapowiada się jak zwykle bardzo interesująco.

„Firma i Rynek” to czasopismo o otwartym dostępie online. Publikacja nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wszystkie artykuły naukowe są recenzowane (stosujemy procedurę podwójnie ślepej recenzji), a czasopismo jest indeksowane w kilku bazach danych, w tym w bazie CEJH.

Szczegółowe instrukcje i formularz zgłoszeniowy są dostępne online na stronie: https://www.zpsb.pl/uczelnia/wydawnictwo-naukowe-zpsb/firma-i-rynek/informacje-dla-autorow/

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących publikacji w „Firma i Rynek”, proszę o kontakt z redakcją pod adresem fir@zpsb.pl

Życzę Państwu miłej lektury
Redaktor Naczelna
dr Iwona Rafaląt