Informacje dla autorów

W Zeszytach Naukowych ZPSB FIRMA i RYNEK publikowane są artykuły naukowe. FIRMA i RYNEK  jest recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Zeszyty Naukowe ZPSB FIRMA i RYNEK koncentrują się na zagadnieniach związanych z ekonomią i zarządzaniem, stanowiąc platformę prezentacji prac naukowych z obszaru ekonomii i zarządzania. Twórcy tego tytułu są otwarci na gospodarkę i przedsiębiorstwo.

Odbiorcami czasopisma są pracownicy uczelni wyższych, centrów naukowych, organizacji, stowarzyszeń oraz instytucji wspierających naukę i badania, studenci a także wszyscy zainteresowani poruszaną tematyką.

Autorami są pracownicy naukowi, jak również praktycy związani z danym obszarem wiedzy.

Wszystkie artykuły są publikowane w wolnym dostępie (open access) w języku polskim i dostępne nieodpłatnie w całości na stronie internetowej czasopisma. Przed publikacją wszystkie artykuły są recenzowane w systemie double-blind.

Opracowania nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 666). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach.

Czasopismo ukazuje się od 1996 roku dwa razy do roku, jest indeksowane w bazach BazEkonCEJSH – The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities,  ARIANTA oraz archiwizowane w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.
Wersja online: ISSN 2657-3245

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie i przetwarzanie artykułu.

Redakcja stanowczo przeciwstawia się zjawiskom takim jak ghostwriting[1] i guest authorship[2] oraz plagiatowaniu, które są przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie prace zgłoszone do czasopisma „Firma i Rynek” są kontrolowane za pomocą systemu antyplagiatowego[3].

O przypadkach zaistnienia ghostwriting, guest authorship i plagiatów w artykułach nadesłanych do publikacji w czasopiśmie „Firma i Rynek” redakcja będzie powiadamiać odpowiednie podmioty (m.in. instytucje zatrudniające autorów i towarzystwa naukowe).

[1] Ghostwriting dotyczy sytuacji, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego udział – jako jednego z autorów – nie został ujawniony lub też nie wspomniano o roli tej osoby w podziękowaniach zamieszczonych w artykule.

[2] Guest authorship (honorary authorship) ma miejsce wówczas, gdy dana osoba w ogóle nie uczestniczyła w przygotowywaniu publikacji, bądź też jej udział był znikomy, a mimo to została wymieniona jako autor lub współautor artykułu.

[3] Do kontroli wykorzystywany jest Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl

 

Zachęcamy Państwa do współpracy z naszym czasopismem i zgłaszania propozycji artykułów.

  • Edycja wiosenna – zgłoszenie tekstów do 28 lutego
  • Edycja jesienna – zgłoszenia tekstów do 30 września

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe wskazówki dla autorów do pobrania (PL)

Detailed instructions for authors to download (EN)