Projekty międzynarodowe

Baltic Climate

Wśród 25 partnerów biorących udział w projekcie „Baltic Challennges and Chances for local and regional development generated by Climate Change” był tylko jeden uczestnik z Polski – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Przedsięwzięcie to zostało zaaprobowane do realizacji w ramach programu Baltic Sea Region 2007-2013. Jego celem było wskazanie rozwiązań, dzięki którym problem zmian klimatycznych wykorzystany zostanie jako szansa na zrównoważony rozwój regionów obszaru Morza Bałtyckiego. Nasza Uczelnia była odpowiedzialna za wypracowanie rozwiązań związanych ze zmianami klimatycznymi dla sektora biznesu (opracowanie, testowanie oraz optymalizacja materiałów edukacyjnych i szkoleniowych). Projekt był realizowany w latach 2009-2012.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

CIBERA

CIBERA to projekt realizowanym w latach 2007-2009 w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci, którego głównym celem było polepszenie jakości i zwiększanie współpracy instytucji w celu transferu innowacji i wiedzy.

FASTER

Projekt zatytułowany Szkolenie dla szybko rozwijających się przedsiębiorców (Training for Fast-Growing Entrepreneurs FASTER) realizowaliśmy w ZPSB w ramach Programu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji w latach 2008-2010. Głównym celem było stworzenie czterech innowacyjnych i kompleksowych programów szkoleniowych dla ambitnych przedsiębiorców. Każdy z nich miał być odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorców działających w odmiennych zarówno kulturowo, jak i gospodarczo regionach UE. Nasza Uczelnia pełniła w tym przedsięwzięciu funkcję koordynatora i lidera projektu, współpracując z partnerami z Włoch, Czech, Węgier i Cypru.

Jean Monnet

Celem programu Jean Monnet jest propagowanie doskonałej jakości kształcenia i badań w dziedzinie studiów o Unii Europejskiej na całym świecie. Przedsięwzięcie to ma zachęcać do dialogu między światem akademickim a decydentami politycznymi, a w efekcie przynieść poprawę w zakresie zarządzania strategiami politycznymi UE.

Moduły:

 • ETS i sąd I instancji – Robert Cichórz (pdf)
 • Europejski komitet ekonomiczno-społeczny – Zbigniew Zychowicz (pdf)
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy – Zbigniew Zychowicz (pdf)
 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości – Robert Cichórz (pdf)
 • Główne zasady polityki Unii Europejskiej – Andrzej Głowacki (pdf)
 • Instytucje bankowo-finansowe Unii Europejskiej – Stanisław Flejterski (pdf)
 • Komisja Europejska – Andrzej Głowacki (pdf)
 • Komitet regionów Unii Europejskiej – Zbigniew Zychowicz (pdf)
 • Parlament Europejski – Zbigniew Zychowicz (pdf)
 • Polityka gospodarcza – Marek Tałasiewicz (pdf)
 • Polityka regionalna Unii Europejskiej – Marek Dutkowski (pdf)
 • Polityka socjalna Unii Europejskiej – Andrzej Głowacki (pdf)
 • Rada europejska – Andrzej Głowacki (pdf)
 • Rada Unii Europejskiej – Andrzej Głowacki (pdf)
 • Stanowienie prawa wspólnotowego – Robert Cichórz (pdf)
 • Wspólna polityka rolna – Marek Tałasiewicz (pdf)
 • Wspólna polityka handlowa – Marek Tałasiewicz (pdf)
 • Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Marek Tałasiewicz (pdf)

BEST AGERS

BEST AGERS to projekt realizowany w latach 2010-2012 w ramach unijnego programu Regionu Morza Bałtyckiego. 19 partnerów z ośmiu krajów, a wśród nich ZPSB, przez trzy lata działało wspólnie w celu wymiany myśli i doświadczeń, a także wygenerowania nowych pomysłów, które jeszcze lepiej wykorzystają ogrom zasobów kadrowych, jakie stanowią Best Agers, a więc ludzie po 55. roku życia i starsi, którzy stanowią coraz większą część populacji.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

EU-VIP

Celem realizowanego w latach 2009-2011 projektu EU-VIP było uatrakcyjnienie międzynarodowych praktyk studenckich z wykorzystaniem nowych technologii przekazu wiedzy oraz stworzenie modelu, który zapewni wirtualnie mobilne działania w celu przygotowania studentów do pobytu za granicą oraz utrwalenia doświadczeń po powrocie do kraju, a także całkowicie wirtualne praktyki. W projekcie uczestniczyło 16 partnerów z ośmiu różnych krajów Unii Europejskiej, w tym ZPSB.

INMA

W celu wsparcia rozwoju gospodarki Unii Europejskiej przez redukcję niekorzystnych uwarunkowań, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przy udziale partnerów z Hiszpanii, Grecji, Holandii i Francji podjęła się realizacji projektu „Innovation and Knowledge European Management’s Agents” (INMA). Był on prowadzony w ramach programu Leonardo da Vinci – Nauka przez całe życie w komponencie Transfer Innowacji w latach 2010-2012. Celem było stworzenie nowego profilu zawodowego w postaci Agenta Innowacji, którego zadaniem byłoby stałe profesjonalne doradzanie przedsiębiorcom, innowatorom i menadżerom w zakresie potrzeb innowacyjnych, a także tworzenie kultury i klimatu innowacyjnego na poziomie instytucji lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich poprzez powstałą sieć agentów innowacyjności.

Ecovillages

W latach 2010-2013 ZPSB brała udział w realizacji projektu międzynarodowego w ramach programu Region Morza Bałtyckiego – „Ecovillages for sustainable rural development” („Ekowioski dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”). Miał on na celu wspieranie rozwoju idei „ekowioski” jako bardziej zrównoważonego sposobu życia ludzi na terenach wiejskich w obszarze Morza Bałtyckiego. Udział wzięło w nim sześciu partnerów z różnych krajów z regionu Morza Bałtyckiego, a ich pracę wspierało dziewięć organizacji stowarzyszonych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

SB-Professionals

W ramach projektu „South Baltic Professionals” („Profesjonaliści Południowego Bałtyku”) dziewięciu partnerów z Polski, Litwy i Niemiec wraz z 15 współpracującymi organizacjami stowarzyszonymi przeprowadziło analizę sytuacji na rynku pracy i barier mobilności siły roboczej, a także działania pilotażowe w zakresie promocji zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji. Ich celem była integracja wszystkich uczestników rynku pracy, inicjowanie działań transgranicznych na rzecz informacji i promocji zatrudnienia, opracowanie wspólnych planów i koncepcji mających na celu wykorzystanie transgranicznego pośrednictwa pracy dla uczestników rynku pracy oraz zwiększanie dostępności bałtyckiego rynku pracy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

ProVip

Program ProVip to kontynuacja EU-VIP, a jego celem był dalszy rozwój praktyk wirtualnych jako narzędzia nauki nowych technologii, pobudzania kreatywności i konkurencyjności w miejscu pracy oraz poszerzenie e-kompetencji wykładowców (nauczycieli-trenerów), tutorów oraz opiekunów praktyk w przedsiębiorstwach. W jego realizację zaangażowało się 14 partnerów z 7 krajów UE, w tym ZPSB.

EQF PRO

EQF PRO to projekt, który nasza Uczelnia realizowała razem z partnerami z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji, Litwy, Belgii, Rumunii, Słowenii, Portugalii. Jego celem było określenie stopnia zaawansowania planowania, rozwoju i wdrażania Europejskich Ram Kwalifikacyjnych w poszczególnych krajach, w tym w Polsce. Dzięki temu projektowi wiele wiedzy o EQF i NQF przenikało do naszej Uczelni, dzięki czemu byliśmy lepiej od innych przygotowani do implementacji Krajowych Ram Kwalifikacyjnych.